Cohesie in het sociaal domein

Deze raadsvergadering stonden drie grote beleidstukken en/of visies op de agenda – twee binnen het sociaal domein en één op het gebied van ons lokale onderwijs.

Hieronder onze korte samenvatting. Wil je met eigen oren horen wat er besproken is – hier kun je de vergadering vinden: Vergadering Gemeenteraad 23-02-2023 Gemeente Epe (raadsinformatie.nl)

Visie op toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties

Die visie die voor ligt, vinden we goed doordacht en heeft nu ook de eerder ontbrekende accomodaties meegenomen – zoals de Sport en Beweging Ontmoetings Facliteit (SOF) in Epe-Noord die op dit moment aangelegd en Epetanque, waarvan het bestuur in onze commissievergadering is komen inspreken.

Ook waren we blij met de nieuwe bewoordingen die gekozen zijn voor het KEKhuis in Epe na de inbreng in de commissievergadering. Woorden doen er tenslotte toe!

We hebben nog een keer aandacht gevraagd voor nieuwe bouwprojecten waarbij een centrale hal of een gezamelijke “woonkamer” een onderdeel van maakt. Hoe kunnen deze meedraaien in deze visie in de toekomst.

Onze maatschappelijke accommodaties zijn dusdanig belangrijk voor onze onderlinge sociale cohesie en het is belangrijk om hier goed over na te denken. Uit de stukken blijkt dat dit goed is gedaan, er nu een goede visie ligt waar veel inspraak aan te pas is gekomen.

De visie is unaniem aangenomen door de hele raad en we zien de uitvoeringsplannen graag tegemoet.

Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2023 – 2027

Ook hier ligt een goed stuk voor ons – het integraal beleidsplan Sociaal Domein behelst alle onderwerpen die hier onder vallen: jeugd, sport, gezondheid, inclusie, schuldhulpverlening en nog veel meer. We raden iedereen aan dit beleidsplan eens door te nemen, al was het maar om te zien wat onze gemeente allemaal voor ons doet en onderneemt. Niet iedereen heeft met alle onderwerpen te maken, vooral niet als je zelf je leven goed voor elkaar hebt en alles meezit. Als dat niet (meer) zo is, om wat voor reden dan ook, dan ga je met deze faciliteiten nog veel meer te maken krijgen.

We hebben onze complimenten overgebracht voor dit goed uitgewerkte en – ook belangrijk in het kader van inclusie – relatief makkelijk leesbare stuk en we hebben aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:

* Participatie voor onze jeugd: in het stuk wordt de lastigheid benoemd als het gaat om kinderen en jongeren actief te betrekken bij plannen en besluitvorming. We benadrukken nog een keer hoe belangrijk het is om hier de nodige tijd en aandacht in te steken als we onze gemeente er ook voor hen willen laten zijn: nu, maar ook in de toekomst.

* Inclusie: hoewel in het stuk de intentie doorschemert dat inclusie op alle diverse gebieden een streven is, wordt er in de voorbeelden veel aandacht gegeven aan inwoners met een beperking. Begrijp ons niet verkeerd: die groep is zeker belangrijk. Voor ons moet het echter zo zijn, dat alle minderheidsgroepen zich thuis kunnen voelen in onze gemeente. We verwachten hier in de te ontwikkelen inclusie agenda de nodige aandacht voor – bijvoorbeeld door zaken op te nemen uit de recent vernieuwde Regenbooggids voor Gemeenten.

Ook dit beleidsplan is unaniem door de raad aangenomen.

Integraal huisvestigingsplan lokaal onderwijs 2023 -2038

Het wordt bijna saai, maar ook hier ligt een goed stuk voor ons. Er is duidelijk sprake van een zorgvuldige aanpak, aandacht voor de doorlopende leerlijn, samenwerking van besturen en een heldere prioritering.

Het plan loopt tot 2038 – en dat is lang – het college heeft toegezegd om ontwikkelingen in de gaten te houden in deze periode en terug te komen naar de raad als daar aanleiding voor is.

We hebben toegezegd dat ondanks dat we momenteel een schuldenvrije gemeente zijn, dat het lenen van geld met het doel om onderwijshuisvesting te verbeteren, vooralsnog de enige uitzondering is voor het maken van schulden.

Ook dit plan werd unaniem aangenomen door de raad.

Naast de reeds bekende agenda stukken, werd er door de collega’s van Nieuwe Lijn een motie vreemd aangekondigd, waarin het college werd opgeroepen om 1 euro per inwoner te doneren aan Giro 555. Deze motie hebben we graag mee ingediend. De banden binnen onze gemeente met het getroffen gebied zijn substantieel en daarom vinden we een gemeentelijke bijdrage gewenst. Helaas werd deze motie niet unaniem aangenomen – het FvD is helaas principieel tegen deze steun.