Onze inzet bij de behandeling van de Stikstofwet in de Eerste Kamer

Vandaag is de Stikstofwet aangenomen in de Eerste Kamer. Senator Henk Pijlman voerde namens D66 het woord. Nu de uitstootbeperking van stikstof is verankerd in de wet, kan de stikstofcrisis eindelijk worden aangepakt. D66 zet zich al sinds het begin van de stikstofcrisis in voor een aanpak waarbij de intensieve veehouderij niet ten koste gaat van de natuur en de woningbouw. Om de stikstofuitstoot flink omlaag te brengen moeten scherpe keuzes worden gemaakt.

Beeld: Hans Kouwenhoven/Eerste Kamer

Resultaatverplichting

In 2040 moet de stikstofdepositie met 100 procent zijn verminderd. Voor D66 staat voorop dat deze wettelijke resultaatverplichting ook daadwerkelijk moet worden gehaald. Een groot deel van die verplichting kan volgens D66 echter alleen worden vervuld wanneer de omvang van de veestapel in Nederland wordt afgeschaald. Henk Pijlman stelde dat Nederland af moet van de druk op boeren om zo veel mogelijk te produceren, door eerlijke prijsafspraken te maken met de boeren en maatregelen te nemen op het gebied van dierenwelzijn en uitstootbeperkingen. We zijn blij met de toezegging van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat de afrekenbare stikstofbalans wordt ontwikkeld. Hiermee kan men per bedrijf zien wat de stikstofuitstoot is. Dit geeft boeren de ruimte en verantwoordelijkheid om zelf op de stikstofuitstoot te sturen.

Woningbouw

Het is van groot belang dat de woningbouw en de economie niet weer op slot gaan. Een groot deel van de oplossing ziet het ministerie van LNV in het nemen van bronmaatregelen. Het gaat dan om maatregelen die op dit moment nog niet (volledig) zijn verwezenlijkt, zoals de opkoop van varkenshouders en andere piekbelasters en het vergroten van de weidegang. Noodzakelijke economische activiteiten, zoals de bouw van woningen, mogen hierdoor niet in het gedrang komen. De toezegging van de minister om de uitkoop van piekbelasting te versnellen door een effectievere aanpak vinden wij daarom belangrijk. Het uitkopen van een aantal veehouderijen bij natuurgebieden kan een enorme bijdrage leveren aan het weer op gang brengen van de woningbouw. Zo worden we niet gegijzeld door de piekbelasters.

Vergroening van de industrie

Tot slot benadrukt D66 dat het van belang is dat de grootste vervuilers het meeste bijdragen aan de reductie van stikstof. Dit betekent onder andere dat Europese en nationale subsidies moeten worden gebruikt om boeren te helpen met het maken van de benodigde veranderingen. De nieuwe stikstofwetgeving moet garanties bieden dat de in de wet genoemde resultaatverplichtingen daadwerkelijk worden gehaald, zonder daarbij de energietransitie en de vergroening van de industrie in de weg te staan. Werken met de Beste Beschikbare Technieken (BBT) kan hierbij helpen, zoals nu al wordt gedaan in de industrie om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken. De minister heeft toegezegd met een variant hierop te komen. Vanaf 2023 wil de minister dit in werking laten treden in de landbouw. Bij het openen van een nieuwe stal wordt dan enkel een vergunning verleend indien er geen nadelige gevolgen zijn voor de stikstofdepositie.