Nú investeren in klimaat

Het Klimaatfonds van onze klimaatminister Rob Jetten is aangenomen in de Eerste Kamer. Met dit fonds kan er voor de (middel)lange termijn worden geïnvesteerd in maatregelen om de doelen uit de Klimaatwet te halen: 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en netto geen uitstoot meer in 2050.

Beeld: Martijn Beekman

Moreel leiderschap

Klimaatbeleid raakt direct aan leefomgeving, volksgezondheid, wonen en bestaanszekerheid en heeft daarom impliciet ook een plek in onze Grondwet. Als we nu niet voldoende investeren, moeten we in de toekomst veel verdergaande stappen nemen om deze grondrechten te waarborgen. Eerste Kamerlid Willemijn Aerdts stond stil bij het overlijden van hoogleraar Mathieu Segers en herhaalde zijn oproep aan Europa, voorafgaand aan de COP28, om moreel leiderschap te tonen op rechtvaardig klimaatbeleid.

Lange termijn

Met het Klimaatfonds kunnen langjarige investeringen worden gedaan om ambitieus klimaatbeleid te voeren en kunnen bedrijven worden geholpen om de transitie naar een duurzame economie te maken. D66 vindt het van belang dat investeren en subsidiëren gepaard gaan met normeren en beprijzen. Aerdts: “Deze regering heeft een visie op klimaat ontwikkeld. Wetten maken duidelijk wat de norm is, goed gedrag wordt beloond en de kosten van slecht gedrag worden verhoogd”. Dit fonds is bedoeld voor grote investeringen, die nodig zijn om bijvoorbeeld de energietransitie te versnellen. Het fonds stelt het parlement ook in staat om de klimaatuitgaven integraal te volgen en daar effectief over te beslissen en controleren. Voor ondernemers en investeerders is het belangrijk dat er de komende jaren voldoende geld in het fonds zit. Senator Aerdts vroeg de minister hoe voorspelbaar en stabiel de ‘voeding’ van het fonds op dit moment is. De minister antwoordde dat uitgaven uit het fonds niet worden aangevuld. Minister Jetten: “Na 2030 zijn de klimaattransitie en energietransitie ook niet klaar of af, of af, dus een nieuw kabinet zal erover moeten nadenken hoe we tussen 2030 en 2050 een deel van deze transities financieren”.

Toekomstige generaties

Juist omdat de transities nog decennia duren, is het belangrijk om de gevolgen van maatregelen voor jongeren en toekomstige generaties mee te nemen. Er is een pilot gedaan met de generatietoets bij twee projecten uit het Klimaatfonds, met positieve resultaten. D66 vindt het goed dat bij het indienen van voorstellen voor het Klimaatfonds nu expliciet wordt gevraagd naar de impact van het voorstel op de generaties van nu en later. Aerdts: “Zo werken we aan de volledige integratie van “brede welvaart” in het klimaatbeleid, met aandacht voor hier en nu, maar ook voor elders en later”.