Verminder het gebruik van grondstoffen

We willen dat Edenaren minder grondstoffen gebruiken en circulaire producten kopen. Dat betekent dat producten zo ontwerpen zijn, dat je alle materialen kan hergebruiken nadat ze gebruikt zijn. We willen een duurzaam gedragsverandering stimuleren.

Doel: alle bedrijven in Ede een duurzaam bedrijfsplan om bij te dragen aan minder CO2 en watergebruik

Een duurzaam bedrijfsplan is de start voor bedrijven voor deze doelstellingen. Ede kan een bedrijfsmakelaar aanstellen voor advisering. Als wettelijk verplichte investeringen in verduurzaming niet plaatsvinden, is handhaving ook nodig. Zorg dat het energieloket Ede pro-actief naar bedrijven en brancheverenigingen gaat en via de wijkgerichte aanpak nog meer inwoners bereikt. Zo werken we samen aan 60% minder CO2 in 2030 en minder water.

Verminder energie- en watergebruik en stop voedselverspilling bij huishoudens en bedrijven

Meer voorlichting en ondersteuning is nodig voor betere isolatie, minder watergebruik en minder gebruik van plastic verpakkingen. Daarnaast staan we voor een ‘en-en’ energiebenadering; ondersteun zowel kleine als grote energie opwekkingen. We willen dat grote zonnepanelen op daken van boeren en industrieterreinen kunnen worden aangesloten op het net. De eigen gebouwen van de gemeente Ede horen een voorbeeldfunctie te hebben met de plaatsing van zonnepanelen. Stimuleer dat de infrastructuur van het warmtenet in publieke handen komt, zodat er meer aanbieders kunnen zijn voor betere prijzen.

Ede moet haar eigen klimaatdoelstellingen halen

In 2018 heeft de gemeenteraad een routekaart vastgesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Van D66 had dat doel ambitieuzer mogen zijn, maar het belangrijkste is dat het doel gehaald wordt. In de afgelopen vier jaar zijn de doelen voor zonne- en windenergie niet gehaald en naar achteren geschoven in de Regionale Energiestrategie (RES). D66 wil de komende jaren vaart maken met het aanleggen van duurzame energie. Daarbij gelden wel de voorwaarden dat deze energie goed op het net moet kunnen worden aangesloten, rekening moet houden met de biodiversiteit en lokaal eigenaarschap gestimuleerd wordt. Zonnepanelen op landbouwgrond kennen niet onze voorkeur, maar zijn ook zeker geen taboe voor D66 zolang wij achterlopen in de opwekking van duurzame energie.

Pak de grootste vervuilende sectoren het eerst aan

Uit analyses op landelijk niveau blijkt dat de vlees- en zuivelsector en de textielsector de meest negatieve impact hebben op het milieu. De gemeente moet speciaal aandacht besteden aan de verduurzaming van dit soort bedrijven in Ede in deze sector. Daarnaast kan de gemeente met voorlichting ook de consumentenvraag naar duurzame producten lokaal stimuleren.

Stimuleer hergebruik en recycling

We pleiten voor meer punten voor het repareren van kapotte machines meer ruimte voor tweedehandswinkels.