Diversiteit: een Ede waar iedereen zich thuis voelt

In Nederland heeft iedereen het recht om zichtbaar zichzelf te zijn. Wat je geslacht, geaardheid, overtuiging of huidskleur ook is; niemand heeft het recht de ander op basis van deze kenmerken in de vrijheid te beperken. Als samenleving moeten we ons er met z’n allen voor inzetten dat iedereen zich thuis voelt in de mooie gemeente Ede die wij thuis noemen. Minderheden of andere groepen die in de verdrukking dreigen te komen, verdienen een overheid die hen ziet, ondersteunt en beschermt.

De gemeente moet het goede voorbeeld geven op het gebied van Diversiteit

Racisme en discriminatie komen nog te veel voor in onze samenleving. De gemeente Ede kan een actievere houding aannemen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Zo moet volgens D66 het uitgangspunt zijn dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de Edese samenleving. D66 wil anoniem solliciteren mogelijk maken bij de gemeente Ede en zal toezien op de uitvoering van het Charter Diversiteit, waar het college in 2020 zijn handtekening onder heeft gezet.

Regenbooggemeente: van symbool naar concreet beleid om LGBTI+ -inwoners te ondersteunen

We willen een actieve houding voor het LHBTI-emancipatiebeleid in Ede. De LHBTI+-inwoners van onze gemeente hebben het nog te vaak moeilijk. Nog veel te vaak horen we verhalen over discriminatie, uitsluiting of zelfs geweld. Edese LHBTI-inwoners voelen zich niet altijd veilig en geaccepteerd. Uit onderzoek van de provincie Gelderland blijkt dat meer dan 40% van de LHBTI-inwoners van Oost-Nederland zich onveilig voelt. Een brede coalitie van partijen heeft in de afgelopen raadsperiode een eerste stap gezet met het ondersteunen van het initiatiefvoorstel Regenbooggemeente. D66 zal toezien op een actief beleid dat er zo kan uit zien: D66 wil dat de gemeente het gesprek actief opzoekt met sportverenigingen, scholen en geloofsgemeenschappen over hun rol bij het verbeteren van de acceptatie van LHBTIers in Ede. De gemeente Ede neemt het voortouw door met scholen in gesprek te gaan over hoe seksualiteit, genderidentiteit en diversiteit zijn opgenomen in hun lessen. Waar mogelijk zal wat D66 betreft de gemeente de organisatie van LHBTI- evenementen faciliteren en stimuleren. D66 wil workshops voor ambtenaren om hen bewust te maken van aanspreekvormen en verschillende gezinsvormen. D66 wil dat diversiteitsbeleid en LHBTI-emancipatie bij de formatie van het college expliciet worden meegenomen als verantwoordelijkheden. D66 wil dat op 4 mei ook LHBTI-slachtoffers worden herdacht.

Vanaf dag één krijgen vluchtelingen en migranten een plek en mogen meedoen in Ede

D66 Ede staat voor een actieve inburgering. Of je nu nieuwe Nederlander, statushouder, asielzoeker of migrant bent, meedoen in onze samenleving is wat D66 betreft de beste manier van integratie. D66 ziet graag dat de gemeente hen zo veel mogelijk ondersteunt in hun zoektocht naar een baan. Dit kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met werkgevers over het accepteren van buitenlandse diploma’s. Daarnaast kan de gemeente kwalificatiecursussen en ondersteuning aanbieden bij het beginnen van een eigen bedrijf. Door in te zetten op meedoen wil D66 de focus leggen op wat “wel” kan in plaats van wat “niet” kan.

Door daarnaast taalles aan te bieden vanaf dag één bieden we deze nieuwe Edenaren de volwaardige kans om hun eigen plek binnen onze gemeente te vinden. Ook goede huisvesting is essentieel om hier een goed bestaan op te bouwen. Daarom accepteren we niet dat deze groepen worden gebruikt als zondebok voor het woningtekort dat is ontstaan door te weinig sociale huur te bouwen. D66 is ook voorstander van humane opvang van asielzoekers, in samenspraak met de omwonende. Ook hier ligt wat D66 betreft een focus op meedoen en op wat deze nieuwe Edenaren kunnen toevoegen.