Beheer en benut het landschap

Een aantrekkelijke woonomgeving bestaat wat D66 betreft uit een betaalbare woning, een groene omgeving, goede faciliteiten en goede bereikbaarheid. Door de prachtige woonomgeving die onze gemeente is, weten velen Ede te vinden als hun nieuwe thuis. Niet alleen onze prachtige natuur, maar ook onze goede bereikbaarheid en ons goede openbaar vervoer maken Ede een geliefde woonplaats. Om te voldoen aan de woningvraag en om iedereen een passend en betaalbaar thuis te kunnen bieden moet er wat D66 gebouwd worden. Wat D66 betreft doen we dat meer in de stad, met hoogbouw waar mogelijk, levensloopbestendig, circulair en met behoud van natuurgebieden.

De gemeente bevordert de vorming van de verschillende landschappen op de Veluwe tot één Nationaal Landschap

Het is belangrijk om status te verlenen aan het hele landschap dat bestaat uit een derde heide, twee derde bossen en 1% stuifzand en ook natte gebieden. Met als tussenstadium een nationaal landschap met nationale parken erin. Daarbij krijgt het wild ruim baan: grondeigenaren – inclusief Park de Hoge Veluwe – worden gestimuleerd hekken te verwijderen.

Bouw in Ede met beleid en behoud de groene corridors

Het landschap verdient onze prioriteit. Dat moet voorop staan in gebiedsgerichte aanpakken. Barrières tussen natuurgebieden moeten zoveel mogelijk verdwijnen. In het kader van de Omgevingswet willen we groene corridors behouden, zoals tussen Veenendaal-Ede (Grift, de Groene Grens, Binnenveld), Lunteren-Ede en Bennekom-Ede. Voor cruciale gebieden, zoals de Koekelt en Doesburger Eng, pleiten wij voor het opstellen van een gebiedsgerichte aanpak. Zo kun je met de belanghebbende partijen komen tot een gericht plan. Hierbij moet ook goed naar de stem van inwoners, wandelaars, sporters en recreanten geluisterd. Zo wordt de wettelijk verplichte omgevingsvisie geen papieren tijger, maar een gemeenschappelijke ambitie van iedereen in Ede.

Ede is het “Middelpunt van Nederland”, nieuwe marketing voor duurzame toeristische mogelijkheden.

De mogelijkheden voor meer ondernemerschap in de toeristische en recreatieve sector moeten worden bevorderd door de gemeente te profileren als ‘het Middelpunt van Nederland’, met nadruk op een combinatie van natuur en cultuur. De gemeente doet terecht veel moeite om het Edese landschap goed te onderhouden en het aantrekkelijk voor toeristen te houden Hierbij zet Ede erop in dat ze meer besteden per dag, ondersteunt dat bedrijven en de organisaties meer en betere diensten aanbieden zoals gidsen, outdoor activiteiten, eet & drink momenten. Op dit moment ligt het aantal banen in recreatie en toerisme in Ede onder het landelijk gemiddelde; met gericht toeristisch beleid moet dit kunnen verbeteren. Ede maakt meer budget beschikbaar voor toeristische bestemmingsmarketing. Met deze investeringen vinden we het gerechtvaardigd om waar nodig ook een redelijke toeristenbelasting te vragen.

Meer beken en houtwallen: tegen fijnstof en voor biodiversiteit

Het fijnstofgehalte in de gemeente Ede is één van de hoogste in heel Nederland. Langs de A12/A30 daalt veel fijnstof neer. Meer houtwallen en andere natuurlijke dooradering tegen fijnstof en voor biodiversiteit. Houtwallen, heggen en andere groene aders en stukjes natuur helpen fijnstof te verminderen en de biodiversiteit te bevorderen. D66 vraagt de gemeente om actief zulke landschapselementen te plaatsen. Op eigen stukken grond geeft de gemeente het goede voorbeeld. We zien meer voor kleine stukjes natuur zoals bosjes in het (agrarisch) buitengebied dan voor louter aanplanten op de Veluwe. Beken zoals Valkse beek, Meulunterse
beek, Lunterse beek en Veenbeek kunnen worden veranderd in groen-blauwe aders door het landschap, in samenwerking met het waterschap. Met het waterschap moet de gemeente nog meer in gesprek over gezamenlijke inzet voor goed waterbeheer, om minder kwetsbaar te zijn voor verdroging.

Eerlijke compensatie van de natuur voor het kappen van bomen

Met veel ruimtelijke opdrachten ontkomen we er niet aan dat er soms bomen worden gekapt. Wat D66 betreft moet de natuur op een eerlijke manier worden gecompenseerd voor deze kap. Dat betekent dat er via de Bomenbank een eerlijke waarde toegekend moet worden aan iedere gekapte boom. Op deze manier bouwen we aan de groene toekomst van Ede.

Ede is gastvrij voor de wolf, maar beschermt de schaapskuddes

De wolf hoort van oorsprong thuis op de Veluwe en stimuleert biodiversiteit en natuurlijk gedrag van herten. Daarbij past wel dat we samen met de provincie bescherming bieden voor schapenhouders tegen rondtrekkende wolven op zoek naar een leefgebied.

Natuurvriendelijk beheer van de openbare ruimte

D66 wil dat het gemeentelijk groenbeheer de prioriteit legt bij het versterken van de natuur in de gemeente. Dat gebeurt bijvoorbeeld al door de prachtige bloemenweides in de bermen. Verder wil D66 het gebruik van gif tot een absoluut minimum beperken en wil D66 dat de gemeente stopt met het gebruik van vervuilende fossiele bladblazers.