Voor een veiliger en schoner verkeer

Op 16 en 30 maart 2023 sprak de raad over de Koersnota Mobiliteit en de Nota parkeernormen 2023. Ik neem u graag even mee hoe een fractie als D66 zo’n belangrijk stuk behandelt.

D66 vindt de Koersnota aansprekend. Er lijkt bijna niets aan de aandacht ontsnapt, alhoewel we toch een paar dingen vonden missen, zoals zandwegen en logistiek. Verder geeft de Koersnota vooral aan wat allemaal zou kunnen. Wij bespreken liever wat er gaat gebeuren.

Lagere snelheid is veiliger

De Koersnota zet in op een verlaging van de snelheid op tal van wegen met gemengd verkeer. Daar zijn echter zó veel mitsen en maren aan gekoppeld, dat we zorgen hebben over het tempo waarin een en ander tot stand gaat komen. Aanwezigheid van fietsers of regelmatig overstekende voetgangers op de rijbaan is volgens D66 al voldoende aanleiding om de snelheid naar 30 km/u te brengen. Wij pleiten voor een basisregel: gedeelde weg = 30 km/u (of 60 buiten de bebouwde kom). Helaas is niet iedereen die mening toegedaan. Over ruim een jaar is een eerste onderzoekrapport te verwachten.

Veilige schoolroutes voor ieder kind

In het debat zei iedere partij voor veilige schoolroutes te zijn. D66 wil dit concreet maken. Daarom hebben we een motie ingediend om als norm te hanteren dat kinderen vanaf 8 jaar zelfstandig naar school moeten kunnen. De motie is aangenomen.

Ook misten we aandacht voor zandwegen, waar nu veelal 60 km/u gereden mag worden, veel te snel. Hierover hebben we een motie ingediend, die helaas is verworpen.

Zorgen over schoon en toegankelijk OV

Het openbaar vervoer baart ons zorgen. Dit is echter een taak van rijk en provincie. Helaas is er weer een ‘noodconcessie’ gesloten tot 2026. Dat betekent dat er niet met alle wensen rekening is gehouden zoals een beter OV bij Harskamp en dat de elektrische bussen vooralsnog niet terugkomen.

We misten inzet op stadslogistiek, om het effect van de zero-emissie zone in het centrum te versterken. Hierover hebben we een motie ingediend, die is aangenomen zodat er toch actie van de gemeente verwacht mag worden om vrachtvervoerders en winkels om de tafel te brengen.

Al met al kijken we terug op een succesvolle behandeling van de Koersnota Mobiliteit waarbij twee van onze drie moties zijn aangenomen. Het verbeteren van het openbaar vervoer en van de verkeersveiligheid, met name op schoolroutes en wegen met gemengd snel- en langzaam verkeer, blijft onze aandacht houden.