In actie voor minder doden en gewonden in het verkeer

D66 Ede wil dat de gemeente meer in actie komt voor verkeersveiligheid. Cijfers in antwoorden op vragen van D66 lieten zien dat het aantal doden en gewonden in het Edese verkeer disproportioneel hoog zijn en stijgen.

Stijging ernstige verkeersongevallen

D66 is erg bezorgd over de laatste cijfers van de Edese verkeersongevallen. Er is sprake van een bijna verdubbeling van het aantal gewonden en een verdubbeling van het aantal doden. De gewonden vallen niet alleen in de auto maar evenzeer op de fiets, e-bike en bromfiets. Na 2020 zijn zowel het aantal gewonden als het aantal doden aanmerkelijk toegenomen. Het aantal doden is bovendien disproportioneel hoog voor een gemeente als Ede.

Verantwoordelijkheid nemen

Helaas is het aantal verkeersslachtoffers in Nederland als geheel ook gestegen, maar dit komt niet in de buurt van de mate waarin dat
in Ede het geval is. D66 is bezorgd dat we tegen een toegenomen aantal verkeersslachtoffers blijven aankijken zonder onze verantwoordelijkheid als gemeente te nemen door het verbeteren van de verkeersveiligheid met effectieve maatregelen. Het wachten op groot onderhoud om het wegbeeld aan te passen aan gewenste
snelheidsbeperkingen gaat veel te lang duren en daardoor vele gewonden en doden kosten.

Daarom stelt D66 Ede de volgende vragen aan het College:

  • Deelt het college de zorgen van D66 en welke actie volgt daaruit?
  • Waaruit gaat de nieuwe aanpak bestaan waarvan sprake is in de Omgevingsvisie en wanneer kan de raad die tegemoet zien?
  • Betekent een afwezigheid van zogenaamde black spots in combinatie met een grote stijging van het aantal verkeersslachtoffers niet dat de Edese verkeerssituatie in het algemeen te onveilig is en wat betekent dat voor het verkeersbeleid van de gemeente?
  • Deelt het college de mening van D66 dat één van de belangrijkste gedragsbepalende factoren de geldende maximumsnelheid is? Zo nee, waarom niet?
  • Ziet het college mogelijkheden met (relatief) goedkope, snel te treffen maatregelen verlagingen van de maximumsnelheid te realiseren in combinatie met aanpassingen in het wegbeeld (zgn. quick wins bijvoorbeeld in de vorm van wegmeubilair zoals goed gemarkeerde beplanting, op de weg gemonteerde drempels)? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid overleg te starten met politie en Openbaar Ministerie over de handhavingsinspanningen wat betreft snelheid, drank- en drugsgebruik? Zo ja, op welke termijn wordt de raad daarvan op de hoogte gesteld? Zo nee, waarom niet?
  • Kan een gebiedsgerichte aanpak helpen en welke gebieden zouden dan daarbij moeten worden onderscheiden?
  • Is naast een gebiedsgerichte aanpak een aanpak gericht op leeftijdsgroepen in overweging? Dit gezien de verschillende risicofactoren en gebruikte vervoermiddelen?
  • Ziet het college mogelijkheden in verder gericht overleg met maatschappelijke organisaties (bijv. sportverenigingen, werkgevers etc.)? Zo ja, op welke wijze wordt dat opgepakt? Zo nee, waarom niet?