Een 6,6-puntenplan van D66 voor Ede

Afgelopen week presenteerde de fractie van D66 Ede een 6,6-puntenplan ten behoeve van het coalitieakkoord. D66 Ede had graag zelf meegedaan aan het volgende bestuur van Ede, maar kreeg slechts de keuze tussen oppositie of “bijwagen” in een conservatief college. In een extra overleg van de gemeenteraad gaf D66 de volgende input voor het akkoord.

Zes punten om Ede
vooruit te brengen

 • Werken aan gelijke kansen in Ede. Dat begint bij goed onderwijs. En goed onderwijs begint in een goede en gezonde leeromgeving. Daarom vertrouwen we erop dat de motie die D66 met de SGP heeft ingediend om de uitstel van de bouw van nieuwe schoolgebouwen terug te draaien, onverkort wordt uitgevoerd.
 • Vanwege het vooruitschuiven van klimaatdoelen in de afgelopen jaren, zijn de komende vier jaar cruciaal. Daarvoor zijn niet alleen goede afspraken nodig voor duurzame energie en netwerk capaciteit. Deze afspraken moeten we ook nakomen.
 • De woningcrisis neemt ook in Ede grote proporties aan. We verwachten daarom van het College een ambitieus woningbouwprogramma, met prioriteit voor starters, senioren en sociale huur. Bouw hiervoor ook circulair.
 • De lucht die we in Ede inademen is buitengewoon vies en brengt schade toe aan de gezondheid van Edenaren, zoals in Ede-Zuid. Daarom kan het College niet anders dan forse maatregelen nemen om de fijnstofuitstoot in Ede te verminderen. Bijvoorbeeld door de motie van D66, CU en SGP uit te voeren om toe te werken naar een norm van 30 km/u in de bebouwde kom.
 • Op cultureel gebied gebeuren er veel geweldige dingen in de gemeente Ede. Maar de gemeente blijft ondergemiddeld uitgeven voor kunst en cultuur en Ede is nog steeds de enige 100.000+-gemeente zonder grote theaterzaal. Daar moet dus meer gebeuren en  Edese paradepaardjes zoals Astrant, Akoesticum, ArtBase, het Openluchttheater, de lokale musea en Cultura moet gewaarborgd blijven.
 • De Edese natuur is ons uithangbord, maar staat zwaar onder druk. Het nieuwe College kan niet wegkijken en moet daarom alles op alles zetten om de stikstofdepositie te verlagen. Daarbij heeft de landbouw een cruciale rol en kunnen we als gemeente wel faciliteren in gebiedsaanpak, stimuleren om te investeringen in toekomstbestendige landbouw en korte ketens.

Werken aan een betere bestuurscultuur

Dat zijn onze zes inhoudelijke speerpunten, maar D66 Ede wil ook werken aan een betere bestuurscultuur. Daarom hebben we daarvoor ook zes punten:

 • Een akkoord op hoofdlijnen. Houd het beknopt en laat daarmee meer ruimte over voor de raad.
 • Meer openheid. Werk alleen in uiterste noodzaak in beslotenheid.
 • Ede houdt zich aan gemaakte afspraken. De doelen uit de RES voor duurzame energie gelden dus als keiharde ondergrens en we hanteren het scenario van 1 TW als ambitie.
 • De gemeente vertrouwt haar inwoners. Daarom worden inwoners goed betrokken bij het beleid en hanteren we de menselijke maat en vertrouwen als basis bij de handhaving in het sociaal domein.
 • De gemeente Ede is er voor iedereen. Daarom dient het beleidsplan Ede Regenbooggemeente uitgevoerd en verder uitgebouwd te worden.
 • Geen bindende afspraken in het akkoord die worden opgelegd aan heel Ede. Heel concreet betekent dat natuurlijk niet nog eens vier jaar stilstand op de zondag in het Edese beleid.