Wensen en bedenkingen Begroting 2023

Deventer 12 oktober 2022

Elke fractie is verzocht om haar wensen mee te geven aan het college op weg naar de begrotingsbehandeling. Namens de fractie van D66 loop ik de drie domeinen langs die we in deze raad onderscheiden. Ik start met sociaal, dan ruimte en eindig met bestuur. Met twee kanttekeningen vooraf.

  • Met het coalitieakkoord zijn al veel wensen ingevuld. We vinden het belangrijk dat die worden verzilverd. De meeste wensen liggen daarom in het verlengde van het coalitieakkoord om die, gelet op alle prijsstijgingen en de kostencrisis, veilig te stellen, dan wel te versnellen. 
  • We hebben onze wensen niet op geld gezet omdat we dat onmogelijk in de korte tijd konden uitzoeken en de wensen nog een te algemeen karakter hebben. Afhankelijk van de reacties van het college kunnen we bij de begrotingsbehandeling nog met een specificatie komen en wellicht met een motie of amendement.

Sociaal Domein

Voor het Sociaal Domein hebben we vooral zorgen en hebben wensen om die zorgen aan te pakken. We zien allemaal reeds dit jaar grote koopkrachtproblemen ontstaan met de almaar stijgende energieprijzen, de prijsstijgingen in de winkels, de oplopende inflatie en ga maar door. Steeds meer inwoners kunnen niet meer rondkomen en hebben onvoldoende geld voor de eerste levensbehoeften en belanden in armoede. Dat leidt tot huurachterstanden, toeloop naar hulp via het BAD, gezondsheidsrisico’s, tot uitval bij sportverenigingen, bij culturele instellingen en ga zo maar door. Het rijk komt mogelijk snel met hulp, maar dat lijkt niet eerder dan in 2023 tot handreikingen te komen. In het manifest energiearmoede en ons coalitieakkoord komt het thema armoedebestrijding nadrukkelijk aan de orde. Mensen hebben alleen NU al problemen, dus we moeten zoeken naar snel in te zetten maatregelen. En wat voor huishoudens geldt, geldt ook voor een groeiende groep ondernemers, voor verenigingen en voor instellingen. Hoe is die energierekening straks nog op te brengen? 
In het RIS staat een motie met de wens een crisisfonds op te zetten om Deventer door de koopkrachtverliezen heen te loodsen. D66 heeft nadrukkelijke de wens dat het college reeds dit jaar met concrete aanvullende voorstellen komt, naast de reeds vanuit het rijk beschikbaar gestelde energiebijdrage van € 1300,-  voor de huishoudens tot 120 % wettelijk sociaal minimum, ook de huishoudens daarboven een bijdrage tot max 800 euro te verstrekken. Tot hoe hoog die groep moet worden verruimd laten we aan het college. Over de motie komen we nog te spreken, maar we denken bv aan de groep tot 130 % WSM, maar daarbij wel rekening te houden met het energiecontract per huishouden en mogelijk nog extra geld voor dit jaar vanuit het Rijk. Qua beeld gaat het om ca 1300 huishoudens extra die bij worst case ruim 1 miljoen bij elkaar zouden krijgen voor acute hulp dit jaar. Meer hierover later bij de behandeling vd motie. Dit probleem kan doorlopen na 1-1-2023. We zien daarvoor graag voorstellen van het college. 
Naast de wens van een crisisfonds, hebben we de wens om versneld de preventie te versterken en in dat kader versneld het voornemen om een domein overstijgend preventieplan op te stellen. Maar hiervoor de ambtelijke capaciteit vrij en kom snel met een plan naar de raad.

Ruimtelijk domein

Voor het ruimtelijk domein hebben we 4 concrete wensen. In willekeurige volgorde.

  •  De nieuwe markt. Wat ons betreft wordt dat plein voortvarend aangepakt zodat we de drie pleinen in Deventer weer op orde hebben. Goed om bij de voorbereidingen nog eens goed naar de bomen te kijken om moties en emoties zoals bij de Stromarkt te voorkomen. Dekking kan vanuit de reservering voor het infrafonds. 
  • We zien vervolgens ook graag een versnelling van de plannen voor het fietsparkeren in het centrum en de verbetering van het fietsen in de hele gemeente in algemene zin. Prijsstijgingen mogen niet leiden tot een vertraging daarvan. 
  • En D66 ziet graag met enige voortvarendheid een plan voor de herinrichting van de Welle vanaf de grijze silo tot de spoorbrug. Een plan dat aangeeft wat er al wel mogelijk is vooruitlopend op allerlei lange termijnoplossingen voor de verkeersdoorstroming door onze gemeente. Een plan met wat ons betreft veel aandacht voor de klimaatadaptatie (dus meer groen), met meer ruimte voor de fiets en een algehele snelheidsverlaging. 
  • En dan als laatste, maar zeker niet de minst belangrijke, betreft onze wens om met grotere voortvarendheid aan de slag te gaan met meer investeringen voor zonnepanelen op ons maatschappelijk vastgoed. Laat alle daken van scholen, kantoren, buurthuizen etc zo snel mogelijk voorzien van panelen om de prijsstijgingen in gas te kunnen ondervangen. Juist nu is het investeren in panelen belangrijker dan ooit tevoren en goed voorbeeld doet hopelijk vele bedrijven en huishoudens volgen. En verruim daarbij ook zo snel mogelijk de mogelijkheden voor bewoners in het historische centrum. 

Bestuurlijk domein

Voorzitter, ik eindig met het domein Bestuur. Daarvoor hebben we 3 wensen. Ook weer in willekeurige volgorde.

  • In het coalitieakkoord is het thema Inclusiviteit en Diversiteit nadrukkelijk genoemd. Dit jaar hebben ook veel partijen het regenboogakkoord ondertekend. We zien graag snel concrete voorstellen van het college tegemoet rond enkele concrete acties in dat akkoord, zoals de aanleg van een regenboogzebrapad. En in dit kader ook de wens om de bekendheid van het meldpunt discriminatie te vergroten. Meten is weten. Als mensen een ervaring van discriminatie (leeftijd, geaardheid, huidskleur etc) niet melden, wordt er niks mee gedaan en blijft alles bij het oude. Graag aandacht hiervoor.
  • De illegale kamerverhuur is een serieuze plaag in te veel wijken in onze gemeente. Graag versneld extra capaciteit voor dit dossier. Zowel beleidsmatig (kom met een plan van aanpak) als qua toezicht en handhaving.
  • Ten slotte heeft D66 de wens dat Deventer actief ingaat op de oproep van de VNG om gemeentelijke expertise beschikbaar te stellen voor de opbouw van Oekraïne. Wellicht kan een stedenband worden aangegaan met een vergelijkbare stad als Deventer. Zoek naar versterking van de relaties op economisch gebied en betrek het DEP daarbij. En natuurlijk kunnen ook relaties op humanitair gebied gelegd worden. Pak dit op is de wens van D66