Sentimentenmonitor leidt tot vragen van fracties GroenLinks en D66

Aanleiding

Onlangs is aan de raad de sentimentenmonitor gepresenteerd. Dit is een onderzoek over sentimenten en spanningen in de samenleving. De fractie vindt dat dit onderzoek juist een polariserende en een contraproductieve werking heeft in de samenleving, aangezien er geen representatief onderzoek ten grondslag ligt aan de conclusies. Enige nuance is dus wel op zijn plaats. Bovendien wordt met de sentimentenmonitor gerichte aandacht gevestigd op spanningen en sentimenten, terwijl dat niet per se aan de orde is in de samenleving.

D66 en GroenLinks

De fracties van D66 en GroenLinks pakken graag de handschoen op om mee te denken en bij te dragen aan het gemeenschappelijke doel van een sociale en stabiele samenleving. In dit licht hebben we de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld:

 • Onderschrijft het college dat de sentimentenmonitor geen representatief onderzoek betreft? Zo ja, welke conclusies kan men dan daadwerkelijk verbinden aan dit onderzoek?
 • Wat vindt het college van de toegepaste onderzoeksmethodieken in de sentimentenmonitor?
 • Is het college voornemens om in de toekomst weer een sentimentenmonitor uit te laten voeren? Zo ja, is het college bereid om een alternatief te zoeken voor het Digipanel, wegens het gebrek aan representativiteit?
 • Welke methodiek wordt in de toekomst toegepast om sentimenten op wijkniveau te identificeren? Is dit onderzoek gericht of is dit specifiek aan de hand van gesprekken met professionals in het veld en de bondgenoten van de gemeente Deventer?
 • Is volgens het college er sprake van een sociale en stabiele samenleving in de gemeente Deventer? Zo nee, wat is de ernst van het probleem? Welke concrete maatregelen wil het college ondernemen om de sociale cohesie in Deventer te stabiliseren?
 • Is het college van plan om beleidsvoorstellen te doen aan de hand van de sentimentenmonitor?
 • Volgens het college zijn de belangrijkste conclusies de relatie tussen inwoners en overheid, inwoners met een migratieachtergrond en arm en rijk. Waaruit volgt dat dit de belangrijkste conclusies zijn?
 • Deventer is rijk aan vele verschillende culturen. Wat wordt er precies bedoeld met mensen met een migratieachtergrond? Welke verschillen bestaan er daarin?
 • In de vraagstelling komt onder andere de formulering ‘Nederlanders versus andere etnische groepen (zoals Molukkers of Turken)’ voor. Is het college het met ons eens dat deze formulering polariserend is?
 • Het nieuwe netwerk bondgenoten is eind september 2022 opgericht. Heeft de gemeente met dit netwerk aanwijzingen ontvangen van toenemende spanningen en sentimenten? 
 • Zijn er de onderlinge spanningen binnen het netwerk bondgenoten? Zo ja, kunt u hier een toelichting opgeven?

Op welke wijze stelt het college voor de gemeenteraad te betrekken bij het vervolg?