D66 opnieuw in het college

Beeld: Jaap Terpstra

D66, Gemeentebelang, Partij van de Arbeid en CDA vormen de nieuwe coalitie in Deventer. Volgend op het advies van de informateur, is er de afgelopen maanden door de formerende fracties gewerkt aan een nieuw akkoord. Dat is gelukt! Op 14 juni 2022 is het bestuursakkoord “Dichtbij, Betrokken & Bevlogen”gepresenteerd.

De D66 thema’s woningbouw, kilmaatadaptatie, cultuur, brede zorg als vangnet en de energietransitie hebben een belangrijke plek in het hoofdlijnenakkoord gekregen. In de raadsvergadering van 22 juni volgt het debat met de raad over het akkoord en wordt het beoogde team van wethouders geïnstalleerd. Het bestuursakkoord op hoofdlijnen bevat vier thema’s:

Participatie en
bestuursstijl

Het nieuwe college zal een open bestuurscultuur hanteren waarin inwoners vroegtijdig worden meegenomen en kunnen deelnemen aan besluitvorming. Participatievormen als het burgerberaad en het betrekken van andere belanghebbenden, krijgen een prominente plaats bij besluiten bij de grote opgaven waar we in onze gemeente voor staan. Besluiten waarin ook ruimte wordt gegeven aan de gehele raad. 

Fijn wonen en leven

Voor 2035 zijn er 11.000 woningen nodig. De gemeente heeft een regierol om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen. Het behoud van kwaliteit en het karakter van de omgeving, maakt dat hier soms moeilijke keuzes worden gemaakt. En natuurlijk moeten de culturele voorzieningen meegroeien om Deventer aantrekkelijk te houden, zoals de realisatie van het Burgerweeshuis op het Haveneiland. 

Iedereen doet ertoe

Er komt deze coalitie periode veel aandacht voor mensen die onvoldoende mee kunnen komen. Armoede, schuldenproblematiek en energiearmoede leiden ertoe dat een grote groep inwoners geen gelijke kans krijgt. Vroegtijdige signalering en preventie­ voor­komen dat meer mensen in de problemen komen. Het minimabeleid, maatwerk, een pilot voor basisbanen en het wijk- en dorpsgericht werken zijn initiateven die mensen gaan helpen. Ook maken we werk van inburgering van nieuwkomers.

Een duurzame toekomst

Het verlagen van het energiegebruik door isolatie en het omschakelen naar niet-fossiele brandstoffen gaat ons helpen om de klimaatdoelstellingen en het klimaatakkoord te halen. Bovendien helpt het om de energiearmoede terug te dringen. Hierbij staat participatie en betrokkenheid van onze bewoners hoog op de agenda.

Wethouder

Thomas Walder is onze beoogd wethouder met economie en duurzaamheid in de portefeuille. We wensen Thomas veel succes in deze rol, uitgaande van een positieve stemming bij de installatie van het nieuwe college volgende week woensdag. 

Namens de hele fractie,
Jan Schuring
Fractievoorzitter D66 Deventer