D66 wenst Burgerweeshuis op het Haveneiland

Beeld: Burgerweeshuis

In de raadsvergadering van 26 januari lagen 4 collegevoorstellen ter besluitvorming:

  • Akkoord om de initiatieffase af te sluiten
  • Akkoord om door te gaan met de verkenningsfase voor de optie “in 1 keer over”
  • Daarvoor een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen
  • Het project te laten vallen onder leidraad grote projecten.

D66 stemt vóór de voorstellen van college

Deze collegeperiode zijn er reeds veel opties bekeken en afgevallen. Van alle locaties in Deventer is het Haveneiland de meest aantrekkelijke. Een locatie waarvoor D66 al jaren pleit. De studies uit de nu af te sluiten initiatieffase leren dat het Stihopand het meest kansrijk en aantrekkelijk is. Het is het voordeligst om dat pand in 1 verbouwing (in plaats van gefaseerd over enkele jaren) geschikt te maken voor het Burgerweeshuis en Productiehuis Oost. Het huidige pand aan de Begijnenstraat kan dan worden afgestoten en verbouwd tot bv woningen.

De verkenningsfase moet snel maar slagvaardig zijn

Voor D66 staat nut en noodzaak van een snelle realisatie van het Burgerweeshuis niet ter discussie. Elk jaar langer doorpraten en onderzoeken leidt tot verdere kostenverhogingen waarmee de realisatie van deze basisvoorziening voor Deventer uit beeld raakt. Hoe sneller het BWH (of Burgerhaven ?) er komt, hoe goedkoper het blijft. D66 wil een snelle maar grondige en slagvaardige uitvoering van de verkenningsfase zodat we over een half jaar meer weten over het uiteindelijke financiële plaatje als we tot de realisatie overgaan. Daarvoor zijn nog enkele tussenstappen nodig zoals het maken van een voorlopig en definitief ontwerp, een aanbestedingsprocedure etc. Als we voortgang houden en een raadsmeerderheid blijft vertrouwen op de haalbaarheid, kan een nieuw BWH over pakweg 2 jaar in gebruik worden genomen.

Motie van Gemeentebelang en CDA riep op tot zorgvuldigheid

D66 heeft ingestemd met een motie van GB en CDA om de verkenningsfase serieus uit te voeren en op te zetten. Er komt op korte termijn een startsessie waarin fracties hun wensen kenbaar kunnen maken wat er precies allemaal onderzocht moet worden. Opdat bij afloop niemand kan klagen dat onderwerp x of y niet goed is onderzocht. Wethouder Verhaar heeft bevestigd dat zo’n sessie niet vertragend werkt voor het gehele proces.

En de VVD is (weer) tegen

Twee fracties zijn tegen het vervolgonderzoek; de VVD en Deventerbelang. Ze vinden het kortweg te duur en te risicovol om voort te zetten. Beide partijen gaan al jaren te keer tegen de culturele projecten in Deventer. De Mimik, de Schouwburg, Burgerweeshuis, de cultuurbegroting…. De VVD is voorspelbaar en consistent in de afwijzingen. Met een pleidooi om met een frisse blik opnieuw naar andere kansen te zoeken, wordt het BWH feitelijk het bos in gestuurd. De VVD heeft overigens geen enkele kritische vraag gesteld over de plannen voor een nieuwe sporthal in Bathmen. Kosten daarvan zijn hoger dan die van het BWH, idem de geraamde exploitatietekorten. Maar voor gemeentelijke culturele voorzieningen moet elk dubbeltje vier keer worden omgedraaid en dan NEE zeggen.

Als Deventer zichzelf serieus neemt, moet het ook serieus kleur bekennen

Een ambitieus Deventer dat ten minste 100.000 inwoners wil vasthouden en aantrekkelijk wil blijven voor jongere en muziekminnende inwoners, ontkomt er niet aan om te investeren in een poppodium a la Burgerweeshuis. Niet tegen elke prijs, maar ambities hebben wel een prijs. D66 is bereid hiervoor de middelen vrij te maken die tot dusverre zijn geraamd met de initiatieffase. De verkenningsfase moet de inzichten bieden om tot snelle vervolgkeuzen te komen.