Algemene beschouwingen D66 Begrotings- behandeling

Beeld: Jaap Terpstra

Deventer

Voorzitter,
De begroting 2023-2026 is vandaag het onderwerp van gesprek. De eerste begroting van het nieuwe college waarin een groot deel van de wensen uit het coalitieakkoord is verwerkt. In het akkoord zit het grootste deel van het programma van D66 verwerkt, dus het zal niemand verbazen dat de fractie van D66 heel tevreden is met deze begroting. 
 
We hebben op 14 september, als een soort uitgestelde voorjaarsnotabespreking, onze wensen en bedenkingen voor de begroting kenbaar kunnen maken. D66 heeft toen aangegeven te verwachten dat veel wensen vanuit het coalitieakkoord zouden worden verwerkt, en heeft daarnaast een aantal accenten gelegd die we graag terug zagen. 
Tot ons genoegen zijn de genoemde wensen verwerkt. Ik noem er een aantal. 

Sociaal domein

In het sociaal domein zijn er voldoende vangnetten voorzien om niemand te laten vallen. Reeds vanaf dit lopende jaar is er ruimte om instellingen, bedrijven en inwoners die in problemen komen door de energieprijzen, bij te springen. Onze oproep om een crisisfonds in het leven te roepen is feitelijk overgenomen en verwerkt in de begroting. We kunnen er alles aan doen om de komende winter niemand in de kou te laten staan. 
Ook uitbreiding van de mantelzorgpas voorzien en is er voldoende ruimte om ambities op het punt van inclusiviteit en diversiteit tot resultaten uit te werken. Er is aandacht voor meldpunt discriminatie. Als slachtoffers van discriminatie het meldpunt niet kennen, komen er geen meldingen binnen en kan het niet worden aangepakt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Deventer kan slachtoffers niet alleen laten staan want in Deventer  is er ruimte voor iedereen! ER is ook financiële ruimte om het regenboog­stembusakkoord uit te werken waardoor Deventer zich zichtbaar als regenbooggemeente kan profileren.

Ruimtelijk domein

Binnen het ruimtelijk domein is D66 heel tevreden dat op de nieuwe markt komend jaar de schop al in de grond kan gaan. Dat is ook hoognodig, want het ziet er niet uit als plein tussen de nieuwe Hegius en de Mimik. De Stromarkt en het Grote Kerkhof zien er geweldig uit. Nu de nieuwe Markt nog en Deventer wordt weer een stukje mooier. 
Ook prima dat er budget is om het fietsparkeren in het centrumgebied aan te pakken. We hopen dat de verkenning naar de mogelijkheden aan de Brink kan leiden tot het uitvoeren van een plan. 

Domein bestuur

Binnen het domein Bestuur is D66 heel tevreden dat we aan de slag gaan met het burgerberaad. Hierover spraken we recent al in deze raad. We gaan ontdekken hoe dit instrument ons kan helpen om de kennis en kunde van onze inwoners nog beter in te zetten voor ingewikkelde vraagstukken in onze gemeente. 
Ook heel mooi dat we verder gaan met shelter city in Deventer. En goed dat enkele oude knelpunten in het cultureel veld worden opgelost. Zoals de jaarlijkse korting op het budget speelgoedmuseum en een langer doorlopende huurcompensatie voor het historisch museum in de Waag. En natuurlijk mooi dat een extra reservering van 4 miljoen voor het BWH is verwerkt in de begroting. We kijken uit naar de inzichten uit de initiatieffase die ons binnenkort worden aangeboden.

Twee amendementen

Voorzitter,
Zijn we volmaakt gelukkig met deze begroting en heeft D66 niets meer te wensen? 
Nee voorzitter, volmaakt gelukkig is D66 nooit, als is met maar omdat Deventer nooit af is. Het is wel fijn dat we voldoende buffers hebben om in te zetten voor onze ambities. De beperking ligt nu niet bij het beschikbare budget (dat was vroeger anders), maar bij beschikbare handjes. Er zijn domweg teveel vacatures binnen onze gemeentelijke organisatie en er zijn te weinig aannemers, bouwvakkers en ingenieurs en vaklui in allerlei disciplines om onze wensen in resultaten om te zetten. Ondanks die beperking heeft D66 toch nog enkele wensen die leiden tot enkele amendementen. Ik noem ze nu heel kort, bij de behandeling is er wat meer tijd om ze toe te lichten.
 
In het ruimtelijk domein komen we met een amendement om extra budget vrij te maken voor een herijking van de hoofdwegennet en met een mobiliteitsvisie te komen. Er zijn teveel verkeerspuzzels die zich aandienen en waarvoor een integrale aanpak moet worden ontwikkeld. 

Tot slot wil D66 (samen met GL) extra middelen vrijmaken om zo snel mogelijk, een plan te maken met Oekraïense vluchtelingen in Deventer om te verkennen welke samenwerkingsrelaties tussen Deventer en bv een Oekrainse zustergemeente mogelijk zijn. Kan eerst gaan om humanitaire samenwerking en hopelijk zo snel mogelijk daarna over wederopbouw. Het deventer bedrijfsleven en instellingen kunnen daarbij worden betrokken. Dat zijn ze feitelijk al. Want de bereidheid om te helpen is in Deventer groot; dat is het minst wat we kunnen doen. 
 
Er zijn verder nog enkele amendementen en moties van andere fracties waar we positief tegenover staan. Dat blijkt uit mede-indienerschap en vanavond mogelijk ook uit de stemmingen. Voorzitter, 
Tot zover de inbreng van de fractie van D66