Opinie: Meer slagkracht nodig in klimaatbeleid

Yousef Assad - Beeld: Jessica Rens

Het is tijd dat de gemeente Den Haag grondige stappen zet en daadwerkelijk op weg gaat naar een klimaatneutrale stad in 2030. Momenteel ontbreekt het in Den Haag aan een duidelijk klimaatbeleid. Den Haag moet de komende jaren kracht bij zetten. Voer daarom een Haagse Klimaatautoriteit in. Dat zegt Yousef Assad vandaag in het AD.

Klimaatbeleid vraagt
om concrete aanpak

In de huidige plannen ontbreekt het aan concrete doelen om de CO2 – uitstoot te verminderen. De vraag hoe de CO2 – uitstoot structureel verminderd wordt is tot op heden onbeantwoord gebleven. Wat exact nodig is en wat de precieze rol is van bedrijven, woningcorporaties en burgers is eveneens afwezig. Het beleid omtrent hernieuwbare energiebronnen en het verduurzamen van woningen ligt weliswaar op tafel, maar onduidelijk blijft wat voor effect dit heeft op de hoeveelheid CO2 – uitstoot. De uitwerking hiervan ontbreekt. Dit is daarom een open gat voor nieuw beleid. Daarnaast is het onduidelijk op welke termijn deze doelen gehaald worden. Dit zouden de tussentijdse doelen moeten zijn om te weten hoeveel CO2 per jaar maximaal uitgestoten mag worden. Dit dient gekoppeld te worden aan de maatregelen die worden genomen. Vooralsnog is dit in het huidige klimaatbeleid volstrekt onhelder.

Stel een Haagse klimaatautoriteit in

Een Haagse Klimaatautoriteit biedt uitkomst. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan dat de voortgang bewaakt van het klimaatbeleid. Het adviesorgaan stelt jaarlijkse CO2 – uitstoot plafonds voor Den Haag. Voor een klimaatneutraal Den Haag in 2030 betekent dit CO2 – plafonds die geleidelijk aan tot nul dalen in 2030. De autoriteit geeft het college concrete voorstellen om deze doelen te behalen. Het college moet ook met concrete voorstellen komen en deze laten toetsen door het adviesorgaan. Het college moet hier vervolgens uitvoering aan geven. Daarbij is een routekaart tot aan 2030 vereist. Bovendien krijgt het adviesorgaan de bevoegdheid om het college te corrigeren en ertoe te bewegen actie te ondernemen wanneer doelen dreigen niet gehaald te worden.

Geen vrijblijvendheid,
maar verantwoordelijkheid

Hiermee krijgt de Haagse Klimaatautoriteit een verankerde rol in het klimaatbeleid. Allereerst worden doelen gekoppeld aan een termijn en hiermee wordt duidelijk of Den Haag een doel haalt. Tijdig ingrijpen is dan mogelijk. Daarnaast is het voor inwoners, woningcorporaties en andere organisaties inzichtelijk hoe het klimaatbeleid eruitziet en kunnen zij hiernaar handelen, zoals investeringen doen en beleid maken. Dit betekent ook dat vrijblijvendheid niet meer tot de mogelijkheden behoort, maar wordt er strikte naleving vereist van het college. Ook wordt het Haags klimaatbeleid geen slachtoffer van een onstandvastige raad, maar wordt het klimaatbeleid concreet waar vervolgens de partijen in de raad zich over kunnen buigen.

Maak Den Haag leefbaar
voor toekomstige generaties

We moeten ervoor zorgen dat Den Haag leefbaar blijft voor de toekomstige generaties. Ook moeten we bijdragen aan het beperken van de aardopwarming van 1,5 graden Celsius. Onderzoek toont aan dat een klimaatneutraal Den Haag in 2030 daarvoor de oplossing is. In de komende jaren is meer structurele aanpak nodig. Dat vergt slagkracht in het Haags klimaatbeleid. Het is tijd voor een Haagse Klimaatautoriteit.

Dit opinieartikel verscheen op 26 maart in het AD