Nieuw jeugdzorgstelsel op komst – inbreng Demi van Wijk

Beeld: Martijn Beekman

Op 1 januari start het nieuwe jeugdzorgstelsel, waarin de zorgverlener een centralere plek krijgt en jongeren sneller de juiste zorg moeten krijgen. Lees hier Demi van Wijk’s inbreng hierover tijdens het debat in de commissie samenleving op 26 oktober 2023.

Voorzitter,

We bespreken vandaag de definitieve gunning aanbesteding jeugd- en gezinshulp en daarmee komen we weer een stap dichter bij 1 januari 2024. De start van het nieuwe jeugdzorgstelstel van Den Haag. Allereerst wil ik alle medewerkers en partijen bedanken die hier ontzettend hard aan hebben gewerkt. Dit was zichtbaar en dat schept vertrouwen.

Al enkele jaren geleden zijn de gesprekken over dit stelsel van start gegaan en nu is het bijna zo ver. We gaan toe naar een stelsel waar we gezinsgericht werken, we het aantal aanbieders naar beneden gaan brengen, de zorgverlener weer centraal staat, waar er met één budget per gebied wordt gewerkt en waar we met stepped care onze jongeren direct de juiste zorg proberen te geven.

Met dit nieuwe jeugdzorgstelsel streven we naar de beste zorg voor onze jongeren. En als het aan D66 ligt gaat dit samen met de best geïnformeerde raad.

Informatievoorziening raad
Ik heb een aantal vragen aan de wethouder maar met dit laatste punt wil ik graag van start gaan. Toen ik 1,5 jaar geleden begon als commissielid en verantwoordelijk werd voor het jeugdzorgdossier, wist ik niet waar ik moest beginnen. De terminologie, de enorme bedragen, de verschillende bestuurslagen met al hun actoren maken het ontzettend ingewikkeld. Uiteindelijk wil je aan de juiste touwtjes kunnen trekken voor de beste zorg voor de jongeren van onze stad.
Werkbezoeken aan jeugdzorgorganisaties en gesprekken met ervaringsdeskundigen hebben mij enorm geholpen om grip te krijgen op het dossier.

Uit de verschillende debatten die we hier in de commissie hebben gevoerd over jeugdzorg zie ik veel eensgezindheid. Iedereen in deze zaal wil de beste zorg voor de jongeren in onze stad. Het grip krijgen op dit dossier moet dus niet afhangen van je eigen netwerk. Daarom zou D66 willen voorstellen om vanaf 1 januari 2024 in commissie verband 1 keer per jaar op werkbezoek te gaan en 1 keer per jaar een deskundigenbijeenkomst te organiseren. Uiteraard in samenspraak met de commissieleden.

Daarnaast zouden wij willen voorstellen dat bij de start van een nieuwe raad de woordvoerders op dit dossier een aantal ‘colleges’ krijgen om op vlieghoogte te komen. Kan de wethouder hierop reageren?

Werkbespreking
Vorige week spraken we als commissie met de twee partijen die de aanbesteding hebben gewonnen. Dit was heel erg nuttig en dit geeft vertrouwen in het vervolg.

In de bespreking kwam naar voren dat 1 partij het huidige ICT-systeem blijft gebruiken en de andere partij met een nieuw ICT-systeem gaat werken. Wij vroegen ons of dit niet problemen gaat veroorzaken met bijvoorbeeld het koppelen van de systemen of het ophalen van bepaalde gegevens. Kan de wethouder hierop reageren?

Meten van preventie
D66 vindt dat er goede stappen zijn gezet bij het ontwikkelen van de kernindicatoren. Wij waren blij om te horen dat er een werkgroep is opgericht die gaat kijken naar wat er gebeurt met de groep die met de leeftijd van 18 uit de jeugdzorg stroomt.

Met het nieuwe stelsel zetten we ook in op preventie, iets waar we op 23 november op zullen doorpraten met de wethouder. Of preventie maatregelen effect hebben is vaak lastig vast te stellen. Kan de wethouder aangeven hoe hij gaat meten of de preventie maatregelen in relatie tot jeugdzorg werken?

Onderwijs en jeugdzorg
Er is nog één onderwerp dat ik graag zou willen belichten dat is de koppeling tussen onderwijs en jeugdzorg. Beide partijen gaven aan het onderwijs als partner te zien. D66 ziet dit als een mooie en belangrijke samenwerking die kansen biedt.

Kan de wethouder, die jeugdzorg en onderwijs in zijn portefeuille heeft, aangeven welke stappen er met dit nieuwe stelsel er worden gezet om deze samenwerking te versterken? En wanneer kunnen we hier de eerste resultaten van zien?

Voorzitter,
Wij denken dat we klaar zijn voor de start. Wij zullen de implementatie kritisch blijven volgen en daarbij aandacht besteden aan de zorgcontinuïteit voor de kinderen en het gezin en daarnaast de personele bezetting van de organisaties. Kan de wethouder aangeven wanneer hij verwacht de eerste resultaten te kunnen delen met de raad?

Ik wacht de beantwoording van de wethouder verder af!
Dank!