Het nieuwe coalitieakkoord: de drie belangrijkste plannen per onderwerp

Na een lange onderhandeling is het zover: er is een nieuw coalitieakkoord. Maar wat staat er allemaal in het akkoord? Wat zijn de nieuwe plannen voor de stad? 

Op deze pagina nemen we je mee langs de grootste thema’s uit het akkoord en laten we je per thema drie concrete plannen zien.

100 miljoen voor de energietransitie Dat is goed voor het klimaat en tegen de hoge energiekosten van onze inwoners.
10.000 woningen per jaar verduurzamen We streven ernaar om het tempo van het isoleren te verhogen
naar 10.000 woningen per jaar. Huizen met energielabel E, F
of G krijgen voorrang bij de versnelling van het isoleren.
Circulaire economie We werken hard aan de overgang naar een circulaire economie om CO₂-uitstoot te verminderen en hergebruik de norm te maken. Daarom maken we een concreet uitvoeringsplan met de focus op de sectoren met de grootste grondstofstromen
Rijke schooldag Haagse kinderen krijgen van ons de Rijke Schooldag aangeboden.
Een dag waarbij alle Haagse kinderen, ook na de schooldag, in aanraking komen met cultuur, kunst en sport. Zo gaan we kansenongelijkheid op jonge leeftijd tegen
Offensief leesvaardigheid Een kwart van de Hagenaars is laaggeletterd en er zijn wijken
waar dit aandeel oploopt tot 50%. Daarom starten we een offensief tegen laaggeletterdheid en taalachterstanden. De komende
periode investeren we hierin oplopend tot € 4,5 miljoen per jaar.
Dit offensief begint bij de allerjongste kinderen en hun ouders, voor wie een passend taalaanbod op de voorscholen belangrijk is
Aanpakken lerarentekort Er is een flink tekort aan onderwijsprofessionals in Den Haag. Dit tekort is onevenredig verdeeld over de stad. Wij zetten stevig in
op werving, ondersteuning en behoud van onze leraren, juist daar
waar goede docenten het meest gewenst zijn. We bieden leraren, in samenwerking met marktpartijen, de mogelijkheid om in Den Haag met voorrang een woning te vinden
Ruim baan voor de fiets Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan, zoals al eerder in plannen van wethouder Van Asten stond. Daarom komen er meer vrijliggende fietspaden, meer snelfietsroutes en om ervoor te zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen, worden projecten als de schoolstraat en veilige schoolroutes doorgezet.
Zevensprong teruggeven aan de mensen De Zevensprong, waar onder andere de Regentesselaan, Loosduinseweg en Paul Krugerlaan elkaar kruisen, is te ingewikkeld, te druk en is een kloof tussen wijken en mensen. Door bijvoorbeeld te kijken naar het ondertunnelen van sommige banen willen de coalitiepartijen ervoor zorgen dat het nu chaotische kruispunt een mooi stukje stad wordt. Van Asten: “We geven de straat weer terug aan de mensen”.
30km/u als norm en verkeershufters aanpakken Om Den Haag veiliger te maken wordt 30km/u op veel plekken de norm. Op plekken waar 50km/u de maximumsnelheid blijft investeren we in verkeersveiligheid. We schaffen extra
meetapparatuur om de geluidsoverlast van auto’s en motoren aan te pakken (noise patrol). Verkeershufters pakken we aan.
4000 extra woningen per jaar De woningnood wordt aangepakt. De ambitie is om 4000 nieuwbouwwoningen per jaar te bouwen. Ook wordt leegstand aangepakt, wonen boven winkels gestimuleerd en leegstaande kantoorgebouwen kunnen worden gebruikt voor (tijdelijke) woningen.
Regie pakken om samen aan de toekomst te bouwen Het stadsbestuur zet ook in op meer regie en meer grip op stedelijke ontwikkeling. Van Asten: “Alleen door meer regie te pakken op de Binckhorst, in het CID en de openbare ruimte in het algemeen kunnen we samen bouwen aan een Den Haag waar we allemaal een toekomst hebben”.
Meer studentenwoningen en innovatieve woonvormen De woningnood onder studenten wordt aangepakt en per jaar worden er 100 woningen voor innovatieve woonvormen mogelijk gemaakt. “Zo geven we mensen de ruimte om in Den Haag te blijven wonen en hun leven op te bouwen. Of je nu een sociale huurwoning zoekt, student bent of juist op een hele nieuwe manier wilt wonen”.
Meer bibliotheken De bibliotheek speelt een belangrijke rol in het aanpakken van taalachterstanden. De bibliotheek in Moerwijk blijft, er komt een nieuwe bibliotheek bij in Benoordenhout en er wordt gekeken naar het openen van bibliotheken in Mariahoeve en Spoorwijk. Van Asten: “De bieb is de plek waar jong en oud kan blijven leren en zich kan blijven ontwikkelen. De bieb maakt mensen sterker.”
Escher-jaar 2023 2023 wordt het Escher-jaar. Het Mondriaan-jaar in 2017, waarin door heel Den Haag zijn kenmerkende kleuren te zien waren, was een internationale hit en vormt de inspiratie voor het Escher-jaar. Van Asten: “Dit is een boost waar de culturele sector na de coronajaren naar snakt. We laten zien dat we niet alleen de internationale stad van vrede en recht zijn, maar ook van kunst en cultuur”.
Museumkwartier Het museumkwartier wordt versterkt, onder andere doordat het Escher Museum zijn nieuwe onderkomen vindt in de oude Amerikaanse ambassade. Ook wordt het Haags Historisch Museum verbouwd. En er komt een structurele financiering voor de huisvesting van cultuur.
Groene grachten We koesteren en verbeteren de Haagse grachten als onderdeel
van de stadsnatuur en plek voor recreatie. We zoeken bij
werkzaamheden naar kansen om meer water zichtbaar te
maken in de stad. Ook ‘groene grachten’ maken de stad aantrekkelijker en meer klimaat-adaptief. Met ‘groene grachten’
bedoelen we de mogelijkheid de contouren van voormalige
grachten terug te brengen met behulp van bomen, gras en
planten;
De straten worden groener In de meest versteende stukken van de stad worden elk jaar 3000m2 aan tegels en steen vervangen door groen. Doordat auto’s meer inpandig en ondergronds geparkeerd worden, ontstaat er op straat meer ruimte voor bomen. Waar bewoners met deelauto’s ervoor zorgen dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn, wordt de hele wijk beloond met extra groen. “Niet beton, niet blik, maar bomen maken onze stad leefbaar”, zegt Van Asten. “Dus hoe meer auto’s er in de garage staan, hoe meer groen er op straat is en hoe leefbaarder de buurt wordt”.
Natuurgebieden verbinden en versterken Den Haag is trotse bestuurlijke partner van het Nationaal Park
Hollandse Duinen. We willen hiermee de bescherming en toegankelijkheid van de natuurgebieden en buitenplaatsen verbeteren. Ook ontwikkelen we de zone ‘van Zee tot Zweth’ om de natuur- en recreatiegebieden De Uithof, Madestein, Ockenburgh, Solleveld en Kijkduin te verbinden tot een park
met regionale betekenis;
Weimarstraat en Zeehelden De overconcentratie van coffeeshops in de Weimarstraat en Zeehelden wordt aangepakt en twee shops worden verplaatst.
Ondermijning tegengaan, wijkaanpak op maat De aanpak van ondermijnende criminaliteit, een innovatieve aanpak die door D66 is opgezet, wordt uitgebreid. Wijken zoals Laak krijgen hun eigen aanpak, zodat elke wijk de oplossingen krijgt die het nodig heeft. 
Vrij en veilig over straat Er wordt flink geinvesteerd in de handhaving en preventie van straatintimidatie en gevaarlijke verkeershufters. Racisme, homofobie en discriminatie worden tegengegaan.
Jouw favoriete zaak krijgt de begeleiding die het nodig heeft Onze dienstverlening aan ondernemers heeft in coronatijd een impuls gekregen, onder meer via het Ondernemersportaal waar het Haagse MKB met al z’n vragen terecht kan. Dit krijgt een krachtig vervolg in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van het MKB. Zo zorgen we ervoor dat die leuke winkel om de hoek de begeleiding krijgt die het nodig heeft.
Werken aan Vrede en Recht Den Haag houdt het profiel van een stad waar wordt gewerkt aan een veiliger en rechtvaardiger wereld. We halen grote bedrijven en instellingen die bij dit profiel passen naar de stad.
Investeren in innovatie en start-ups we zijn zuinig op onze tweede positie als meest aantrekkelijke stad voor startups en op ons cluster cybersecurity. We besteden extra aandacht aan het binnenhalen en begeleiden van startende bedrijven die innoveren op onder andere zorg en duurzaamheid.
Een zichtbare en slagvaardige overheid De uitdagingen zijn groot terwijl veel bewoners het gevoel hebben dat de overheid ver weg is. “Daarom willen we dat de overheid dichter bij de mensen komt te staan. We zijn dienstbaarder, zichtbaarder en slagvaardiger. Samen met bewoners gaan we uitdagingen aan”, zegt Van Asten. De dienstverlening, participatie en communicatie worden allemaal significant verbeterd.
Jongeren besturen mee Hebben we extra aandacht voor jeugdparticipatie. We doen
dat vanuit de Jongerenambassadeurs, met Jongerenstadslabs en met Jong doet mee!, het platform van jongerenraden uit de (specialistische) jeugdzorg. Doel is om jongeren en jongvolwassenen te laten meepraten over de toekomst van onze stad en hun eigen aandeel daarin. Ook betrekken we jongeren meer bij onze participatieprocessen, zoals via de Jongerenadviesraad en een kindervragenuurtje;
De basis op orde Het is belangrijk is dat de gemeentefinanciën op orde worden gebracht. Decennia lang heeft de stad te vaak problemen aangepakt met geld uit de reserves en geld dat tijdelijk beschikbaar was. Dit moet veranderen, want de gemeentelijke schatkist staat er slecht voor.

Er wordt gewerkt aan een solide financiële basis. Bovendien wordt er een fonds ingericht dat moet helpen bij het aantrekken van bijdragen uit Europese en Rijksregelingen. De OZB en parkeertarieven worden verhoogd en de afvalstoffenheffing en rioolheffing worden kostendekkend gemaakt.