D66 dient moties in voor een leefbare en klimaatadaptieve stad

Afgelopen donderdag 27 september zijn er tijdens de raadsvergadering twee moties mede-ingediend door ons raadslid Sivan Maruf. De eerste motie is ingediend naar aanleiding van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de Mercuriusweg 1 en de tweede motie naar aanleiding van de nieuwe nota parkeernormen 2018. Beide moties maken het mogelijk om bouwontwikkelingen te kunnen toetsen aan onze gezamenlijke ambitie voor een leefbare en klimaatadaptieve stad. 

Motie “Klimaatadaptieve bouwplannen”

 Bij de beoordeling van de bouwplannen is het erg lastig gebleken om eisen te kunnen stellen aan de mate van klimaatadaptiviteit van het gebouw. Het klimaatadaptief ontwerpen van een gebouw is erg belangrijk om onze gebouwde omgeving weerbaar te krijgen tegen hittestress en wateroverlast. Om dit mogelijk te maken, hebben de fracties van GL, D66, CDA, CU, PvdA en Stadsbelangen Delft de motie ‘klimaatadaptieve bouwplannen’ ingediend. De motie draagt het college op om beleid te formuleren met betrekking tot klimaatadaptatie voor de beoordeling van bouwplannen.

Parkeervisie

De tweede motie, ingediend door de fracties van GL, D66, STIP, CU, CDA en Stadsbelangen Delft naar aanleiding van de nota parkeernormen 2018, draagt het college op om een complete visie op parkeren op te stellen. Het is erg belangrijk om bij bouw- en verbouwprojecten een complete afweging te maken ten aanzien van parkeren, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, groen, klimaatadaptatie en punten aangevoerd door de omgeving. De ambitie om 10.000 extra woningen aan de stad toe te voegen alsook ruimte te creëren voor 15.000 extra werkplekken, vergt veel van de stad. De ambities zijn hoog en de ruimte schaars. Daarom is het van erg van belang om een visie op onze gebouwde omgeving te ontwikkelen waarin wij ruimtelijke ontwikkelingen in zijn geheel wegen.