Algemene afdelingsvergadering

Ledenvergadering
Het hoogste orgaan van de afdeling is de ledenvergadering (of Algemene Afdelingsvergadering), die beslist over benoemingen in het bestuur, het beleidsplan, de begroting en andere belangrijke kwesties. De ledenvergadering komt minsens twee keer per jaar bij elkaar. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering.

Moties
Leden van de afdeling kunnen voor aanvang van de ledenvergadering moties indienen. Deze moties kunnen gericht zijn aan het bestuur van de afdeling als het verenigingszaken betreft en de D66 gemeenteraadsfractie als het politieke zaken betreft. Daarnaast kunnen ook moties worden ingediend die namens de afdeling Delft op het landelijk congres in stemming gebracht kunnen worden. Deze moties zijn bedoeld voor het landelijk bestuur als het landelijke verenigingszaken betreft en aan de leden van de Tweede Kamer als het landelijke politieke zaken betreft. Ook kunnen moties aan onze leden in het Europees Parlement worden ingediend. In deze laatste gevallen worden door de afdeling aangenomen moties ingebracht door de afdeling Delft bij het landelijk partijcongres.
Er zijn drie soorten moties:
Organisatorische moties hebben betrekking op algemeen huishoudelijke aangelegenheden van de partij en de afdeling.
Algemeen politieke moties hebben betrekking op de algemene politieke lijn van D66 of D66 Delft.
Actueel-politieke moties betreffen politieke feiten die zich na de sluitingstermijn van de moties manifesteren, waarbij de behandeling van de motie niet kan wachten tot de volgende ledenvergadering. Deze kunnen worden ingediend tot op het moment van de ledenvergadering zelf, maar enkel als het daadwerkelijk een actuele motie betreft, het gaat dus om zaken die uniek zijn en daarvoor niet speelden. Hierover besluit het bestuur, waarbij zij eventueel overlegt met bijvoorbeeld de fractie.

Ammendementen
Voor het verkiezingsprogramma is het ook mogelijk om amendementen in te dienen. Amendementen gaan over de aanpassing van een stuk tekst in het verkiezingsprogramma. Het is alleen mogelijk om de hoofdtekst te amenderen. Het programma wordt voorafgegaan door een inleiding. Deze maakt geen deel uit van de vast te stellen tekst en is dus niet amendeerbaar. Wel zal de inleiding waar nodig worden aangepast indien de besluiten van de AAV bij de behandeling van het programma daar aanleiding toe geven, zodat de tekst goed aansluit bij het uiteindelijk door de leden vastgestelde programma.

Termijn
​Voor het indienen van moties en amendementen voor een afdelingsvergadering geldt een sluitingstermijn. Het bestuur bepaalt deze (Afdelingsreglement artikel 5, lid 7) en communiceert deze tegelijk met de agenda voor de vergadering.