Wonen en grondbeleid

Wonen en leven in een gezonde en groene leefomgeving voor iedereen. De politieke keuzes van nu over de inrichting van de ruimte beïnvloeden ook de  leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom zijn we ons bewust van wat voor  soort samenleving we willen. D66 wil een duurzame toekomst in een sociale samenleving,  waarin mensen met elkaar verbonden zijn. We gaan tweedeling in de samenleving tegen,  ook in de ruimtelijke keuzes die we maken. Als gemeente voeren we een terughoudend  grondbeleid als het gaat om aankopen van gronden of locaties voor herontwikkeling of  nieuwbouw. Nieuwe woningen realiseren wij zoveel mogelijk binnen de bestaande  bebouwing van de dorpen en de kernen.  

De speerpunten van D66 
• Een passende woning voor elke levensfase. 
• Een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen 

Een passende woning voor elke levensfase 
Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók  toekomstige inwoners. 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Nieuwe huizen zoveel mogelijk in Bodegraven en binnen de bebouwde kom van onze  kernen bouwen en waar mogelijk (ook kleine) locaties herontwikkelen. Wij versterken  de dorpskernen en behouden de mogelijkheid om het landschap te beschermen en  te investeren in de uitbreiding van de natuur. 
2. Afspraken maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties om meer betaalbare  (huur)woningen te bouwen. 
3. Meer huizen bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Voor jongeren, stellen  zonder kinderen, alleenstaande ouders, singles en senioren 
4. Eigen initiatief voor woningen en groepswoonvormen ondersteunen en faciliteren. 
5. Doorstroming stimuleren waardoor scheefwonen wordt tegengegaan en er voor  iedereen een passende woning beschikbaar komt. 
6. Een versnellingsplan om te zorgen dat wooninitiatieven sneller tot stand kunnen komen,  waarbij inwoners vanaf het begin betrokken worden – projectontwikkelaars en  woningcorporaties hebben hierbij een participatieverplichting. 
7. Creatieve oplossingen voor de woningnood stimuleren, zoals meer mogelijkheden voor  transformatie van bestaande gebouwen naar woningen en tijdelijke woningen als buffer,  bijvoorbeeld tiny houses en containerwoningen. 
8. Hoogbouw toestaan mits deze past bij de locatie. 
9. De mogelijkheid bieden tot uitgifte van grond middels erfpacht om woningen betaalbaar  te houden voor starters. 
10. Zorgen dat de omgevingsvisie wordt ontwikkeld in samenspraak met buurgemeenten en  de provincie, want kwaliteit ontstaat door samenwerking 

Een groene en gezonde leefomgeving  
Iedereen heeft recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot  bewegen, ontspannen en ontmoeten. We willen voor iedereen een plek om te wonen en te  werken, maar ook voor iedereen een plek om te ontspannen. Kinderen moeten buiten  kunnen spelen. 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Geen natuur meer opofferen en wel nieuwe natuurgebieden aanleggen. Wanneer  natuur toch sneuvelt willen wij dat dit direct en zichtbaar gecompenseerd wordt. 
2. Natuurbeheer door agrariërs en particuliere grondeigenaren bevorderen.
3. Natuurspeeltuinen voor kinderen aanleggen in de dorpen en wijken. 4. De biodiversiteit bevorderen en het maaibeleid daaraan aanpassen. 
5. Lichtvervuiling en fel verlichte reclameborden tegengaan en waar mogelijk verbieden of  verbinden aan strenge vergunningsvoorwaarden. 
6. De ecologische hoofdstructuur (Natuur Netwerk Nederland) in onze gemeente  versterken door meer gebieden te bestemmen als natuur. 
7. Een heldere gemeentevisie op het natuurbeleid. 
8. Voor elke boom die door de gemeente wordt gekapt een nieuwe boom planten geplant  of de CO2 op een andere manier wordt compenseren. 
9. De toenemende “vertegeling” van tuinen tegengaan. 
10. Geen ontwikkellocaties nabij de lintbebouwing in de kernen of dorpen of het  plassengebied als die de natuur of de cultuurhistorische waarden aantasten.