Onderwijs, kansengelijkheid en sociaal domein

‘Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn  recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je  talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij.  Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een 
wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een  sterke, duurzame wendbare economie die van een morgen welvaart levert. Maar deze  katalysator voor de kenniseconomie stokt. Het lerarentekort en de werkdruk onder  docenten groeit. Daarnaast neemt de kansenongelijkheid in het Nederlandse  onderwijssysteem toe’. Deze passage komt uit het landelijk verkiezingsprogramma van D66  maar is onverminderd actueel voor onze gemeente Bodegraven-Reeuwijk. We hebben het  landelijk beleid dan ook vertaald naar een aantal lokale kernpunten voor ons  verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar. 
Het onderwijs maakt deel uit van het grotere sociale domein. Sinds de decentralisatie van  een aantal taken op dit gebied van Rijk naar gemeenten zijn er veel problemen in de  uitvoering. Enerzijds gaat het om de kwaliteit van de voorzieningen en anderzijds om de  bekostiging hiervan. Daar komt nog eens bij dat onder andere door de gevolgen van de COVID-pandemie er een toenemende vraag is op gebied van WMO en jeugdzorg. De  gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat in de top 5 van gemeenten die meer uitgeven aan het  Sociaal Domein dan dat ze aan rijksvergoedingen ontvangen. Dit komt grotendeels door veel  uitgaven aan dure (jeugd)zorgtrajecten. Hier moet wat aan gebeuren: vooral op landelijk  niveau, maar er ligt ook een lokale opdracht. 

Wat gaat D66 in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk doen aan de problemen in het Sociale  Domein? En welk ambities hebben we op het gebied van onderwijs in onze gemeente? Ons  programma valt uiteen in een drietal kernpunten/thema’s. 

Voorkomen is beter dan genezen 
D66 vindt dat er meer aandacht moet komen voor preventie zorg waardoor in een vroeg  stadium kan worden ingegrepen. Zo voorkom je dat er meer vraag komt naar duurdere zorg.  Daarnaast valt er nog veel winst te behalen door intensievere samenwerking tussen  onderwijs, zorg en welzijn. 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Investeren in preventie en hier niet verder op bezuinigen. We zetten nog meer in op  startblokgelijkheid, schoolmaatschappelijk werk op school en intensieve samenwerking tussen onderwijs en zorg. Waar nodig pakt de gemeente de regie om  deze samenwerking te verbeteren. 
2. Vroegtijdig signaleren van problematiek door o.a. huisbezoek aan jonggeborenen  opnieuw in te voeren. Ook de wijkaanpak intensiveren, door o.a. per kern een  wekelijks spreekuur bij de huisarts te organiseren zodat je problemen vroegtijdig  signaleert en voorkomt dat ze escaleren. 
3. Integrale aanpak van armoede, eenzaamheid en bijbehorende problematiek. Daarbij  gaan we naar de mensen toe die dit het meest nodig hebben en zorgen we voor het  optimaliseren van de lokale schuldhulpverlening.

Gelijke kansen voor iedereen 
Veel mensen keken naar de documentaire Klassen waarin pijnlijk duidelijk werd dat de  kansenongelijkheid in het onderwijs toeneemt. De inspectie van het onderwijs constateerde  dit ook al in 2019. Dit probleem beperkt zich niet tot de grote steden, maar speelt ook in  onze gemeente. Naast taalachterstanden is een ander probleem de jonge leeftijd waarop  leerlingen een keuze moeten maken voor het vervolgonderwijs. Internationaal gezien vindt  deze keuze bij ons veel eerder plaats dan in de ons omringende landen.  

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Aanpak van taalachterstanden door bijvoorbeeld te investeren in extra leertijd  (verlengde schooldag, zomerschool) en logopedie op school 
2. Activiteiten van Sam Welzijn en Bureau Bousa op gebied van kansengelijkheid  (mentoring, tutoring) versterken 
3. Vestiging van een junior college/10-14 onderwijs in Bodegraven-Reeuwijk waardoor  leerlingen pas op 14-jarige leeftijd hoeven te kiezen voor vervolgonderwijs. 

Stimuleren van een brede ontwikkeling van jongeren 
De maatschappij legt steeds meer nadruk op leerprestaties waardoor het welzijn van onze  jeugd soms uit het oog wordt verloren. De recente COVID-pandemie maakt nog eens pijnlijk  duidelijk welke gevolgen dit kan hebben op het welbevinden van de jeugd. D66 vraagt  daarom aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.  

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Elke school in onze gemeente maakt deel uit van een Integraal Kindcentrum waar  onderwijs, zorg en kinderopvang met elkaar samenwerken en gratis kinderopvang  voor ieder kind 
2. Een veilige (school)omgeving creëren waarin jongeren vrij kunnen spreken over hun  geaardheid (coming out) 
3. Met het onderwijs werken aan aandacht voor cultuur, sport en duurzaamheid.