Financiën

Gezonde gemeentefinanciën moeten altijd het streven zijn. Niet meer uitgeven dan er  binnen komt. Zo is het thuis, zo moet het ook bij onze gemeente. Momenteel kampt de  gemeente echter met dreigende aanzienlijke tekorten op de begroting en dat in combinatie  met een relatief te grote leningenportefeuille. Deze zijn deels een erfenis uit het verleden,  deels een uitvloeisel van onbeheersbare uitgaven in het sociaal domein en deels het gevolg  van ongelukkige (beleids)keuzen in deze raadsperiode. Het ziet ernaar uit dat om de  begroting weer sluitend te krijgen we pijnlijke keuzen niet meer uit de weg kunnen gaan.  D66 wil open kaart spelen en vooral eerlijk zijn naar de burger.  

Waar ziet D66 onder meer besparingsmogelijkheden
• Effectievere inzet van de gemeentelijke medewerkers is een continue opgave van de  gemeente; D66 vindt dat de bestaande personeelsformatie nog kan worden  verminderd en dat externen alleen ingehuurd moeten worden wanneer het echt niet  anders kan. Langdurige inhuur dient te worden vermeden. 
• Verregaande samenwerking met naburige gemeenten moet leiden tot  schaalvoordelen en verbetering van de dienstverlening. Democratische controle is  voor D66 wel een randvoorwaarde 
• Verenigingen en instellingen die subsidie ontvangen moeten worden aangezet tot  maximale efficiency onder andere door samenwerking. Zo kent onze gemeente  bijvoorbeeld een relatief groot aantal sportvelden per inwoner. 
• Door meer inzet van gerichte informatietechnologie, waaronder de eerder  genoemde app, bij de communicatie met de burger. Dit heeft ook als voordeel dat  de dienstverlening hierdoor sneller en beter kan worden. Een en ander mag niet ten  koste gaan van de informatievoorziening voor hen die minder goed overweg kunnen  met de huidige digitale hulpmiddelen. 

Toch zullen deze maatregelen naar verwachting onvoldoende effect sorteren. Daarom geeft  D66 hier aan welke prioriteiten zij zal hanteren. Er zijn begrotingsposten waar in de  komende jaren beslist niet op bezuinigd mag worden. 
• Preventie in de (jeugd)zorg. Hier gaat de kost altijd voor de baat uit.
• Dorpshuizen en Huizen van Alles, tenzij wordt aangetoond dat niet meer in een  behoefte wordt voorzien of dat er sprake is van overlap 
• Bibliotheekvoorzieningen, hoe beperkt ook, in alle kernen.  
• Muziekonderwijs op scholen. 

Indien deze voorzieningen in de gevarenzone komen is D66 zelfs bereid tot een tijdelijke verhoging van eerst de toeristenbelasting en daarna, als  het echt niet anders kan, een verhoging van de OZB. 
D66 wil voorts dat veel beter gekeken wordt naar hoe andere gemeenten in vergelijkbare  omstandigheden hun zaken beter op orde weten te krijgen. Benchmarking en “best  practices” leiden tot nieuwe inzichten over waar meer efficiency kan worden bereikt met  handhaving of wellicht zelfs verbetering van het niveau van dienstverlening. 
Binnen maximaal vier jaar moet onze gemeente weer kunnen beschikken over een gezonde  financiële positie. De tijd van pappen en nathouden is nu echt voorbij. Op basis van te  nemen maatregelen wil D66, voor het verstrijken van de eerste drie maanden van de  komende raadsperiode, een gefundeerde financiële planning zien die hierop uitzicht geeft.