Sport en bewegen

Sport en bewegen bevorderen  
D66 wil sport en bewegen bevorderen door de openbare ruimte aantrekkelijk in te richten,  sporten en bewegen op school te bevorderen, minder-actieve groepen in de samenleving te  stimuleren en sport in algemene zin te faciliteren. De gemeente is medeverantwoordelijk  voor de realisatie en instandhouding van sportaccommodaties zoals sporthallen en  zwembaden. Het beheer en de exploitatie ervan kan niet alléén worden overgelaten aan  welwillende vrijwilligers. 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Sporten en bewegen bevorderen voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassen en  senioren. Om dit te bereiken willen we: 
a. Sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren met veilig en schoon  openbaar groen om in te spelen en te sporten 
b. Meer aantrekkelijke plekken creëren voor kinderen om veilig te kunnen  buiten spelen, zoals skateplekken, basketbalpleintjes en speelplaatsen, en  voor ouderen om te kunnen bewegen. 
c. De fiets-, wandel-, en ruiterpaden uitbreiden en ook de bestaande  watersport waar mogelijk uitbreiden 
d. Dat onze gemeente bij het sluiten van overeenkomsten met  
projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en andere actoren bij  
nieuwbouw en ruimtelijke inrichting, afspraken maakt die bijdragen aan een  ‘groene en beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt tot actief bewegen. 
2. Sporten en bewegen voor alle kinderen bevorderen via het onderwijs. Daardoor  worden alle kinderen bereikt. Om dit te bereiken willen we samen met de scholen  kijken naar mogelijkheden voor vakleerkrachten voor het bewegingsonderwijs. 
3. Multifunctionaliteit bij nieuwbouw van accommodaties, waardoor blijvend aan de  veranderende vraag van de inwoners kan worden voldaan