Landbouw, voedsel en biodiversiteit

Bodem 
De bodemkwaliteit en -vitaliteit is door het intensieve grondgebruik in de landbouw  sluipenderwijs achteruitgegaan. Dat is mede de oorzaak van de afname van de biodiversiteit  in het landelijk gebied wegens gebrek aan voedsel (bodemorganismen). Een gezonde bodem  kan meer water opnemen én vasthouden en gaat C02 uitstoot tegen. Duurzaam  bodembeheer onderhoudt en versterkt de omgeving en de biodiversiteit. Op deze manier  krijgt de bodem de kans de grondstoffen steeds weer te blijven leveren. Een vruchtbare  bodem kan veel meer water en koolstofdioxide (CO2) vasthouden en door peilbeheer in  sloten kan in natte periodes meer water worden vastgehouden. 
D66 is voor het stimuleren van vernattingsprojecten in natuurgebieden. Daarvoor is  samenwerking met grondeigenaren en andere organisaties nodig. Samen met de agrarische  sector, provincie, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten en inwoners pakken we  verdroging aan. 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. D66 wil een verantwoord duurzaam bodembeheer gericht op het tegengaan van  verdere bodemdaling. 
1. Nauwe samenwerking stimuleren tussen waterschap en (grondgebonden)  veehouderij. 
2. Gemeentegronden moeten duurzaam worden verpacht of verhuurd waarbij het een  voorwaarde is dat de gebruiker duurzaam met de grond omgaat door het behalen  van landschappelijke en biodiversiteitsdoelen op lange termijn. 

Luchtkwaliteit/gezondheid 
Met grootschalige veehouderij hangen gezondheidsrisico’s samen voor burgers,  omwonenden en boeren. Deze moeten naar het oordeel van D66 tot een aanvaardbare  hoogte worden teruggebracht, waarbij de volksgezondheid prioriteit heeft boven  bedrijfsbelang. Er wordt ingezet op verdere reductie van geuroverlast, fijnstof- en  stikstof-emissies. Technische maatregelen zoals luchtwassers en scheiding van vaste  mest en urine kunnen daarbij helpen maar zijn niet dé oplossing. De werking van  technische maatregelen is in de praktijk vaak nog onzeker en deze maatregelen richten  zich maar op een aspect, namelijk de emissies.  

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. D66 wil dat er meer meetpunten komen om de uitstoot van de agrarische sector  beter te kunnen monitoren zodat we minder afhankelijk te zijn van  
modelberekeningen.
2. In samenwerking met de omgevingsdienst een jaarlijkse APK van agrarische  bedrijven instellen om na te gaan of deze nog aan de vergunningsvoorschriften  voldoen. 

Voedsel 
D66 wil werken aan een gezondere en duurzaam geproduceerde voeding voor iedereen.  Samen met gemeente, sportverenigingen, winkeliers en scholen willen wij meer bewustzijn  creëren op het gebied van gezonde voeding en het voorkomen van verspilling. 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Wij bevorderen dat scholen, organisaties en ondernemingen meer gebruik maken  van streekproducten door promotie en eigen inkoopbeleid. 
2. Wij bevorderen dat lokale voedselproductie primair gericht is op afzet in een (ruime)  regio waarbij initiatiefnemers die lokale en regionale voedselmarkten met korte  ketens willen ontwikkelen, worden gefaciliteerd.  
3. Wij ondersteunen lokale Herenboeren, gemeenschapstuinen en coöperatieve  winkels en markten. 

Uit transitie voortvloeiende gevolgen 
De agrarische sector kent veel stoppers en agrarische bedrijven ontwikkelen meer en meer  nevenactiviteiten. D66 wil (stoppende) agrariërs perspectief bieden door niet agrarische  bedrijven en functies ruimte te geven in het landelijk gebied. Dit o.a. onder voorwaarde van  sloop van (leegstaande) agrarische opstallen of tuinbouwkassen. Deze niet agrarische  activiteiten en functies dienen kleinschalig te zijn, qua beeldkwaliteit passend in het  landelijk gebied en dienen binnen een aanvaardbare milieucategorie te vallen.  

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Wij stimuleren en geven ruimte aan kleinschalig ambachtelijke bedrijven,  boerderijwinkels, zorg, kinderopvang, recreatie en bedrijf aan huis. 
2. Wij faciliteren stoppende agrariërs met omzetting van hun bedrijf naar andere  bestemmingen, zoals kleinschalige woningbouw of horeca-faciliteiten.