Mobiliteit en verkeer

Schoon en efficiënt vervoer stimuleren.  
Zelf kunnen kiezen waar je naartoe gaat en hoe levert een belangrijke bijdrage aan onze  individuele vrijheid. Maar deze keuzes hebben ook consequenties voor andere mensen en  onze leefomgeving. Auto’s stoten fijnstof uit en op de plek van een geparkeerde auto kan  geen speelplek of boom staan. D66 wil keuzes maken die zo min mogelijk negatieve  bijeffecten hebben. Zo krijgt iedereen de kans om zich makkelijk, snel, schoon en veilig te  verplaatsen. 

Wat vindt D66 belangrijk? 
• Schone mobiliteit stimuleren 
• Efficiënt openbaar vervoer 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Goed verlichte fietspaden en trottoirs realiseren die overal zonder obstakels  bruikbaar zijn voor voetgangers, rolstoelen, kinderwagens en rollators 
2. Ruimte maken voor de fiets:  
a. Ruime, overdekte en beveiligde fietsenstallingen bij het station Bodegraven b. Veilige fietspaden binnen de bebouwde kom en aparte of herkenbare  fietspaden buiten de bebouwde kom 
c. Veilige oversteek mogelijkheden voor fietsers bij de Randweg en drukke  knooppunten 
d. Aansluiting op het landelijk netwerk snelfietsroutes 
2. Het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door voldoende openbare  oplaadpunten en gereserveerde parkeerplaatsen te behouden en deze waar nodig  uit te breiden binnen de kernen maar ook bij recreatiegebieden 
3. Sluipverkeer op de C-wegen tegengaan door de aanleg van de Bodegravenboog te  blijven ondersteunen. Met ondernemers in gesprek blijven en afspraken maken over  aanrijroutes vracht- en landbouwverkeer ten einde overbelasting van de C-wegen  zoveel mogelijk te beperken.
4. Geluidshinder en uitstoot tegengaan door snelheidsverlaging op de A12 en N11 in te  voeren in samenwerking met omliggende gemeentes en Rijkswaterstaat (’s nachts  maximaal 100 km/u op de A12) 
5. Aanleggen van kleine logistieke hubs, waar pakketvervoerders kunnen overslaan  naar kleinere elektrische voertuigen voor goede bereikbaarheid en doorstroming in  kwetsbare gebieden (plassengebied, C-wegen). 

Efficiënt openbaar vervoer 
Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Het openbaar vervoer verbeteren om wijken en dorpen beter bereikbaar te houden  of te maken; voor de dorpen onderling, maar zeker ook richting grote steden.  
2. Meer en ruime parkeergelegenheid buiten het centrum van Bodegraven bij het NS station, duurzaam ingericht met zonnepanelen. 
3. In elke kern een OV-halte waar van ‘s morgens vroeg tot middernacht zo mogelijk  twee keer per uur een bus rijdt met aansluiting op de NS stations Gouda en  Bodegraven. 
4. De frequentie en capaciteit van het OV verruimen, zodat het OV een volwaardig  alternatief wordt voor de auto