Werkgelegenheid en economie

D66 streeft naar een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat, zodat iedereen kan werken  op een plek waar hij of zij maatschappelijke waarde en eigenwaarde ervaart. Ondernemers  zorgen voor werkgelegenheid en bieden mensen de mogelijkheid om een bijdrage leveren  aan de samenleving. D66 wil dat onze gemeente een aantrekkelijk vestigings- en  ondernemersklimaat heeft.  

Wat zijn de belangrijke punten voor D66 in onze gemeente?
• Ruimte voor ondernemen, innoveren en sterk lokaal ondernemerschap
• Een eerlijke kans op werk voor iedereen  
• Samenwerking met andere gemeenten en instanties in de regio 
• Ruimte voor recreatie 
• Tegengaan van ruimtelijke verrommeling door slechte inpassing in de omgeving 

Ruimte voor ondernemen en innoveren 
D66 wil ruimte voor particulier initiatief en ondernemerschap. Ideeën voor handel en  bedrijvigheid willen we stimuleren. De regels voor ondernemers moeten eenvoudig,  begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Startende, duurzame en fair-trade ondernemers krijgen van  ons extra steun. D66 wil nieuwe en innovatieve bedrijvigheid stimuleren die bijdraagt aan  oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarom ondersteunen wij inwoners en  ondernemers die deze oplossingen ontwikkelen. Een aantrekkelijk ondernemersklimaat is  bepalend voor een gezonde lokale economie. Bedrijven en winkels moeten goed bereikbaar  zijn voor klanten en werknemers.  
Lokale ondernemers moeten we koesteren en behouden voor onze gemeente, waarbij  circulaire landbouw, aandacht voor verhoging van de bodemvruchtbaarheid, natuur inclusieve landbouw en technische innovaties voorop staan. D66 wil bijdragen aan de  oplossing voor het voedselvraagstuk, door nieuwe, duurzame productietechnologieën en  gezonde voedingsproducten te ontwikkelen. Naast natuur inclusieve landbouw willen we  ruimte bieden aan een toekomstbestendige en emissiearme landbouw en glastuinbouw,  waarin technologische innovaties een belangrijke rol kunnen spelen. 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Minder regels: elke regel moet zijn (oorspronkelijke) doel dienen en handhaafbaar  zijn 
2. Goed bereikbare kernen en bedrijventerreinen voor klanten en werknemers 
3. Minder grootschalige logistieke “hubs” en meer kennisintensieve bedrijven gericht  op verduurzaming 
4. Ruimte voor duurzame en toekomstbestendige grondgebonden veehouderij en  agrarische bedrijven 
5. Beschikbare kennis en techniek vanuit landelijke kenniscentra en universiteiten  zichtbaar en bereikbaar naar onze gemeente halen zodat ondernemers ervan  kunnen profiteren 
6. De gemeente blijft Fairtrade Gemeente en hanteert ‘fair trade’ als principe bij het  inkoopbeleid en stimuleert ondernemers dat ook te doen.

Eerlijke kans op werk voor iedereen 
D66 wil dat iedereen de kans krijgt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij te  dragen aan onze gemeente. Werk biedt mensen de mogelijkheid om zich te ontplooien,  leidt tot zelfredzaamheid en draagt bij aan geluk en welzijn. We helpen en begeleiden  mensen die structureel weinig kansen krijgen om een baan te vinden die bij hen past. 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Mensen met een uitkering helpen om zo snel mogelijk weer betaald werk te vinden,  door optimale samenwerking met uitkeringsinstanties, sociale werkplaatsen,  uitzendbureaus en (werk-leer) bedrijven. Hierbij staat de werkzoekende centraal. 
2. Mensen met een uitkering stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, een opleiding te  volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de  hoogte van de uitkering, ook als hiervoor buiten de lijntjes moet worden gekleurd en  bijvoorbeeld niet-reguliere kosten moeten worden vergoed die bijdragen aan de  mogelijkheid tot betaald werk 

Regionaal samenwerken 
D66 is ervan overtuigd dat iedereen beter wordt van samenwerking, bijvoorbeeld op het  gebied van innovatie, detailhandel en vestigingsklimaat. Zo werken veel mensen in een  andere gemeente en voor faciliteiten zoals een goede infrastructuur moeten we actief en  gericht samenwerken met andere gemeenten, de provincies, Rijkswaterstaat en aanbieders  van het openbaar vervoer.  

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen door aansluitingen  realiseren op N11 of A12 en vergroting van het aanbod van openbaar vervoer tussen  de kernen en bedrijventerreinen 
2. Oplossen van regionale verkeersknelpunten door in te blijven zetten op aanleg van  Bodegravenboog en uitbereiding van de parallelstructuur langs de A12 bij  Bodegraven 
3. Koploper worden in het Groene Hart als het gaat om elektrisch laden van bedrijfs- en  personenvoertuigen 

Ruimte voor recreatie 
Onze gemeente heeft de recreant veel te bieden, met een open landschap en veel water.  Recreatieve initiatieven stimuleren de werkgelegenheid in onze dorpen. Recreatie moet  zowel voor onze inwoners als voor toeristen aantrekkelijk zijn en blijven.  

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Recreatieve ontwikkelingen stimuleren die aansluiten bij de cultuurhistorische  geschiedenis en de landschappelijke waarden van Bodegraven-Reeuwijk
2. Vooral de water- en natuurrecreatie bevorderen met behoud van natuurwaarden 
3. Ontmoediging van toertochten met (vervuilend) gemotoriseerd verkeer op C-wegen  en in het plassengebied 
4. Samenwerken met andere recreatie-initiatieven in de regio