Duurzaamheid

We stappen samen over naar duurzame energie, zo snel mogelijk. 
Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is een uitdaging waar we  met elkaar middenin zitten. Samen zijn we bezig om onze samenleving duurzaam in te  richten. D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving  economische kansen biedt en wil duurzaam ondernemen stimuleren. We vinden dat de  gemeente het goede voorbeeld moet geven en ervoor moet zorgen dat verduurzaming voor  iedereen te realiseren is. Wij blijven ons inzetten om met onze gemeente in 2035  energieneutraal te zijn. 

Wat vindt D66 belangrijk? 
• We lopen als gemeente zelf voorop in de energietransitie, met zonnepanelen,  isolatie, warmtepompen en windenergie. 
• We helpen inwoners om mee te doen in de energietransitie 
• Bewoners praten en profiteren mee 
• Investeren in verduurzaming 
• Duurzaam ondernemerschap stimuleren, met aandacht voor biodiversiteit
• Duurzaam bouwen, voor een energie-neutrale gemeente 
• Incentives voor bedrijven op weg naar een energielabel B in 2035. 

Vooroplopen in de energietransitie 
D66 streeft ernaar dat onze gemeente zo snel mogelijk energieneutraal wordt door zowel  energie te besparen als deze duurzaam op te wekken. We stimuleren de energietransitie 
met subsidies en voorrangsbeleid, maar stellen ook normen voor landschappelijke inpassing  en nemen CO2-uitstoot mee als criterium in aanbestedingen. 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Het regionaal opgestelde plan (RES 1.0) voor de energietransitie wordt zorgvuldig  geïmplementeerd in nauwe samenwerking en overleg met inwoners en  ondernemers. 
2. De gemeente als instelling geeft het goede voorbeeld doordat gemeentegebouwen  zo snel mogelijk energieneutraal zijn, bij vervanging van gemeenteauto’s alleen  elektrische auto’s worden aangeschaft en er alleen groene energie wordt ingekocht 

Inwoners helpen om mee te doen 
D66 wil dat iedereen mee kan doen in de energietransitie. We willen bewoners (eigenaren  en huurders) hier dan ook zo veel mogelijk bij ondersteunen. 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. De energiecoach zetten wij nadrukkelijker op de kaart en deze blijft behouden. 2. Duurzaamheidsleningen verstrekken aan eigenaren en huurders. 
3. Het gebruik van elektrische auto’s (maar ook andere voertuigen, zoals scooters,  boten) stimuleren door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken met  vergunningen. 
4. Autodelen stimuleren, waarbij we streven naar minimaal drie deelauto’s in elke kern. 5. Initiatieven van bewoners voor vergroening en verduurzaming stimuleren. 6. Ideeën van wijkbewoners meenemen in plannen voor vergroening. 7. Verstening van tuinen tegengaan
  
Bewoners praten en profiteren mee 
De energietransitie wordt door inwoners soms ervaren als een ver van hun bed show,  waarover boven hun hoofd wordt beslist. Dit terwijl de energietransitie een uitdaging is  voor ons allemaal, die ook kansen biedt. D66 wil dan ook dat alle bewoners meedoen in en  meeprofiteren van de energietransitie en niet alleen financieel. Immers. De kwaliteit van de  woonomgeving moet er ook op vooruit gaan. Wij stellen daarom ook duidelijke  voorwaarden aan de duurzame opwekking van energie: zonneweides gaan niet ten koste van de biodiversiteit en mochten windturbines noodzakelijk zijn dan veroorzaken deze geen  overlast of hinder voor onze inwoners.

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Wij stimuleren en verhogen de participatie van onze inwoners bij de energietransitie  door een heldere en open communicatie: iedereen praat mee en elke mening telt. 
2. Wij blijven de oprichting van energiecoöperaties stimuleren, met de voorkeur voor  opwekking van zonenergie en volgen de commerciële inmenging van exploitanten  van buiten onze gemeente nauwgezet. 
3. Inwoners en ondernemers kunnen financieel meeprofiteren door als investeerders  mede-eigenaar te worden van een zonnepark en om mee te beslissen hoe en waar  de energieopwekking plaatsvindt. 
4. Als windmolens nodig zijn voor het halen van onze klimaatdoelen dan stellen wij  harde voorwaarden aan de plaatsing daarvan: geen overlast of hinder voor onze  inwoners, ook niet bij plaatsing langs de A12 of N11. 
5. Als wij regionaal de opgaven oplossen binnen onze gemeente moet daar ook wat  tegenover staan, zoals aanvullende maatregelen om overlast van verkeer, geluid en  luchtvervuiling tegen te gaan: aanleggen groene geluidswallen langs N11 en A12,  verlaging maximumsnelheid op de A12 in samenwerking met regiogemeenten. 

Duurzaam bouwen 
D66 wil dat onze gemeente zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2035, energieneutraal wordt.  Om dat te bereiken moeten we er ook voor zorgen dat bestaande woningen en,  bedrijfsgebouwen worden verduurzaamd. Voor nieuwbouw gaan aanvullende voorwaarden  gelden voor het verlenen van (bouw)vergunningen: is de isolatie optimaal, worden er  zonnepanelen geplaatst, is er ruimte voor wind-op-dak? 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Er worden alleen nog maar nul-op-de-meter woningen en  
bedrijfspandengerealiseerd 
2. Bestaande woningen verduurzamen naar tenminste energielabel B en  woningcorporaties de opdracht te geven hun woningvoorraad te verduurzamen en  duurzame initiatieven van particulieren en ondernemers te stimuleren 
3. Duidelijke duurzaamheidsafspraken maken met projectontwikkelaars alvorens  nieuwe (bouw)vergunningen te verlenen