Bestuur

Inwoners willen vanzelfsprekend dat hun gemeente goed wordt bestuurd. Een goed bestuur  kenmerkt zich door democratie, effectiviteit, integriteit, responsiviteit, en verantwoording.  Op de punten integriteit en responsabiliteit (snelheid van reageren) scoort onze gemeente  over het algemeen heel behoorlijk. We lichten hier graag uit waar het college op dit  moment zaken laat liggen:
 
Democratie: Er is in de Gemeenteraad in huidige raadsperiode geen sprake van voldoende  tegenmacht omdat de oppositie getalsmatig te klein gehouden is. Door een dichtgetimmerd  coalitieprogramma gesteund door vrijwel de gehele raad, wordt dus het overgrote deel van  de raad gedurende de zittingsperiode in haar kritische rol beperkt. 

Effectiviteit: deze laat hier en daar (sterk) te wensen over. Voorbeelden hiervan zijn de  voortslepende reconstructie van de Zoutmanweg, de breedte-beperkingspoortjes in het  Plassengebied (na vier jaar nog steeds niet werkend) en de problemen rond de warmte koudeopslag in de nieuwe wijk Weideveld. 
De omgevingswet die binnenkort van kracht wordt vraagt om meer en betere  inwonerparticipatie. De gemeente moet zich van deze wet verplicht vergewissen van  toereikend draagvlak bij de inwoners bij besluiten die hun leefomgeving aangaan. 

Responsiviteit: de dienstverlening van het gemeentelijk loket is op dit moment  onvoldoende. Ook worden beslistermijnen nog te vaak, en zonder goede onderbouwing,  verlengd. 

Verantwoording: het College van B&W legt op geen enkele wijze jaarlijkse publieke  verantwoording af over het gevoerde beleid. Het College heeft niet het lef om zich naar de  inwoners toe kwetsbaar op te stellen. 

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Democratie: als kernwaarde van D66 wordt hieraan een aparte paragraaf gewijd (zie:  hierna)
 
2. Effectiviteit: betere voorbereiding van besluiten waarmee bijvoorbeeld juridische  procedures worden voorkomen en er minder onvoorziene zaken zijn. Daarnaast een  doelmatiger inspraak en medezeggenschap met een duidelijker  
verwachtingsmanagement zodat vervolgens een efficiënte uitvoering van 
werkzaamheden zonder (veel) verstoringen mogelijk is 

3. Responsiviteit: D66 wil dat de gemeente ruim binnen de wettelijke termijnen  reageert op aanvragen of klachten. De mogelijkheid om beslistermijnen te verlengen  moet zo min mogelijk gebruikt worden en alleen met een deugdelijke  onderbouwing.  
Ter verbetering van de interactie met de inwoners en ondernemers wordt een  Gemeente App ingericht. Ook moet de dienstverlening van het gemeentelijk loket  beter. 
4. Verantwoording: Instellen van een jaarlijkse
verantwoordingsdag in maart/april,  waarin onze gemeente verantwoording aflegt over het gevoerde beleid rechtstreeks  aan de inwoners. 

Democratie 
1. Gemeenteraad 
D66 wil nieuwe politiek en dat betekent meer dualisme. D66 wil de contolerende taak van  de Gemeenteraad versterken. Wanneer we spreken over effectief dualisme is een zowel  getalsmatig als kwalitatief stevige oppositie onontbeerlijk. Wat D66 wel wil is een open  constructief debat steeds afgestemd op de situatie van dat moment. D66 zal dan ook niet in  een coalitie stappen waarin zij niet nodig is. 

2. Inwonerparticipatie 
Inwoners willen dat er beter naar hen geluisterd wordt en dat gaat in onze gemeente steeds  beter. Er worden bijvoorbeeld al veel bewonersavonden georganiseerd. Desondanks hoor je  nog steeds onvrede als je met de mensen op straat in gesprek gaat. Opmerkingen als “ze  doen maar wat”; “ze doen niet wat ze beloven” zijn veel gehoord. Kortom men is niet tevreden. Interactie met inwoners kan aanzienlijk verbeteren door meer inzet van digitale  middelen, zoals een gemeente app voor onder meer het snel en effectief afhandelen van  klachten en het achterhalen van inwonersvoorkeuren. 
D66 wil graag samen met de inwoners, de huidige dorp- en wijkteams en de raadsleden de  komende vier jaar een of meerdere experimenten opzetten in tijdig betrekken van meer  inwoners bij de besluiten in en van de gemeente en met name die besluiten die de  verschillende dorpen en wijken direct aangaan.  
Voordat deze experimenten echt uitgevoerd gaan worden is het belangrijk met de dorp- en  wijkteams het goede gesprek te voeren over het draagvlak in hun dorp of wijk. Er is een  onderzoek geweest waarin een aantal zaken over de dorp- en wijkteams is onderzocht. Het  zou goed zijn aan de hand van de resultaten van dit onderzoek met elkaar van gedachten te  wisselen bijvoorbeeld over de diversiteit van de samenstelling van een team en de 
taakopvatting van de teams. Na deze gesprekken kan een verdere invulling aan de  participatieverordening op dit onderdeel plaatsvinden.  
Op deze manier breng je politiek (representatie) en inwoners (participatie) bij elkaar. Je  gaat in gesprek met elkaar en vergroot het inzicht en de zeggenschap terwijl het draagvlak  zich verbreedt en de wensen van inwoners gekend en herkend worden. In deze open  dialoog is het ook van belang dat de gemeente meer gebruik maakt van lokaal aanwezige  kennis en ervaring. 
Wijkoverstijgende zaken en bevoegdheden van burgemeester worden niet overgeheveld  naar de wijkraden maar blijven besluiten van de gemeenteraad.  
De inwoners dichter bij de politiek en de politiek dichter bij de mensen brengen is wat D66  hiermee beoogt.  

3. Jongeren en Politiek 
D66 wil jongeren meer betrekken bij de politiek en het bestuur. Basisscholen kunnen  worden betrokken bij politieke besluitvorming over onderwerpen die voor jonge kinderen  relevant zijn. Voor de wat oudere jongeren tot 18 jaar wil D66 een jongerenparlement  instellen om hen inspraak te geven en indien mogelijk mee te laten beslissen over zaken die  hen aangaan. Om het vooral ook voor jongeren aantrekkelijk te maken hierin te participeren  stelt D66 de invoering van een jeugd/jongerenraad en een kinderburgemeester voor.