Iedereen doet mee

De gemeente is er voor iedereen 
Voor D66 is het belangrijk dat alle inwoners gelijk worden behandeld ongeacht hun afkomst,  levensovertuiging, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of lichamelijke en/of geestelijke  beperking. Iedereen is welkom in onze gemeente en wij hebben de taak voor goede 
voorzieningen te zorgen. Wij zijn dan ook voorstander van publieke uitingen zoals het  uithangen van de regenboogvlag op de Coming Out Day voor de LHBTI inwoners.  
Goede huisvesting en het stimuleren van integratie en participatie van arbeidsmigranten is  van groot belang voor zowel de arbeidsmigranten zelf, de werkgevers voor wie zij aan de  slag zijn, als de omwonenden.  
Het huidige huisvestingstekort voor arbeidsmigranten in Bodegraven-Reeuwijk leidt tot  slechte woonomstandigheden van de arbeidsmigranten en overlast in bepaalde wijken en  met name het centrum van Bodegraven. D66 zet zich in om deze situatie te verbeteren in  samenwerking met zowel de Poolse gemeenschap als de wijkteams. D66 vindt ook dat er  meer aandacht moet komen voor integratie en burgerschap van arbeidsmigranten. De  meesten van hen blijven hier uiteindelijk langer dan een jaar en moeten mee kunnen doen  in de inclusieve samenleving die wij nastreven in de gemeente.  

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. D66 wil een laagdrempelig informatiepunt inrichten ten aanzien van dit onderwerp  waar iedereen terecht kan. 
2. Voldoende ruimte voor de huisvesting van arbeidsmigranten  
3. Strikte handhaving op woon- of verblijfssituaties die niet aan de voorschriften  voldoen 
4. Het inschrijven van alle arbeidsmigranten in de BRP (gemeentelijke basisregistratie) 
5. Het organiseren van heldere en (pro) actieve communicatie met omwonenden en  arbeidsmigranten. We praten niet over elkaar maar met elkaar 
6. Het faciliteren van taallessen in samenwerking met de bibliotheek en buurthuizen en  het stimuleren van participatie in de lokale sport, cultuur en sociale omgeving 
7. Het verbeteren van toegang tot reguliere zorg, psychische hulp en verslavingszorg in  samenwerking met lokale welzijnsorganisaties, huisartsen en de GGZ