Geld voor alternatieve route wandelpad Nieuwerbrug

De afsluiting van de onbewaakte overweg op het wandelpad langs de Dubbele Wiericke in Nieuwerbrug was al lang een punt van discussie. Vanuit de dorpsgemeenschap was er de dringende wens om een alternatieve route van het polderpad te creëren. Dat kostte echter veel geld en daarvoor moest het pad ook nog aan de openbaarheid worden onttrokken. Onlangs week hakte de gemeenteraad een knoop door om dit op te lossen. Hierin nam D66 het voortouw.

De mogelijkheid om een alternatieve route te creëren bestaat omdat ProRail voornemens is een duiker onder het spoor te vervangen. Deze duiker kan geschikt worden gemaakt voor voetgangers. Dat kost naar schatting 1,2 miljoen euro. Voordat er gesproken kon worden over een verdeling van die kosten, eisten de provincie en ProRail dat de onbewaakte overweg zou worden gesloten. Zeer tegen de wens van de bewoners.
 
Op initiatief van D66 hebben zeven fracties een amendement ingediend om de ontstane impasse te doorbreken. Het amendement voorziet in een stappenplan om tot een alternatieve wandelroute te komen door de nieuw aan te leggen duiker. Daarbij zijn ProRail en de Gasunie belangrijke gesprekspartners geweest. Volgens Bas Otting (D66), die het voorstel toelichtte, lijken de kosten voor die oplossing beheersbaar en behoren financiële bijdragen van derden, waaronder de provincie, tot de mogelijkheden. 

Niet iedereen was overtuigd van de financiële haalbaarheid dus was de gemeenteraad niet unaniem. De meeste fracties zagen echter in dat het amendement een slimme oplossing is om een stap te zetten in dit slepende dossier. Bij stemming werd het dan ook met 17 stemmen voor aangenomen, samen met het raadsvoorstel om de onbewaakte overweg te sluiten voor het publiek.