Betaalbaar Wonen

“In heel onze gemeente zijn passende
en betaalbare woningen schaars”

Een evenwichtige bevolkingsopbouw is cruciaal voor het in standhouden van voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, gezondheid en het verenigingsleven, en daarmee, van de sociale samenhang in het algemeen. Onze jeugd is onze toekomst! Jongeren en young professionals verdienen een prominente plek in onze gemeente. Jongeren moeten tijdens of na hun vervolgopleiding (weer) willen en kunnen wonen in onze prachtige gemeente,
Aan de basis van een evenwichtige bevolkingsopbouw staat een evenwichtig aanbod aan woningen; in onze gemeente staat dit evenwichtige aanbod al jaren onder druk. Als we dit probleem niet aanpakken zal de sociale cohesie verdwijnen uit onze prachtige gemeente. Doorstroming van ouderen naar aantrekkelijke woningen dichtbij het centrum, zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.

  • Doorstroming bevorderen door seniorenwoningen in de kernen te realiseren, dichtbij winkels, zodat ouderen worden verleid hun grotere woningen te verlaten voor jonge gezinnen.
  • Soepele procedures voor het creëren van flex-woningen voor jongeren, starters, spoedzoekers en statushouders.
  • Vaart zetten achter de reeds geplande projecten in Schoorl, de Egmonden en Bergen, met oog voor de huidige woningbehoefte
  • Het instellen van zelfbewoningsplicht. Waar wonen de bestemming is, geen verkoop meer voor verhuur of tweede woning.
  • Recreatiewoningen -waar mogelijk- omzetten in permanente woningen.
  • Benutten van de ontwikkel- en innovatiepotentie van Ecodorp in Bergen (ecologisch wonen)
  • Eigen bewoners een voorrangpositie bij nieuwbouwprojecten geven, zodat de sociale samenhang blijft bestaan
  • Locaties voor woningen binnen de kernen, zoals bijvoorbeeld leegstaande gebouwen, maar niet ten koste van het groen
  • Passende nieuwbouwwoningen; een goede verdeling van sociale en – middenhuur en goedkope en -middenkoop