mijnstem.nl een extra stemhulp om de stellingen van partijen te vergelijken

Wat is de mening van D66 over prikkelende stellingen die spelen in onze gemeente? Om je te ondersteunen bij het maken van de keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de juiste politieke partij, doet de gemeente Bergen mee aan twee stemhulpen: Kieskompas en mijnstem. Hieronder licht D66 graag haar keuzes toe. Maar ook zonder de stemhulpen geeft onderstaand overzicht een goed beeld waar D66 staat!

Wietteelt onder controle van de gemeente toestaan

Helemaal Mee Eens: D66 zet zich in om wietteelt te legaliseren en om illegale handel te voorkomen.

De gemeente verzorgt bed, bad, brood voor uitgeprocedeerdeasielzoekers

Mee Eens: Wanneer deze in onze gemeente aanwezig zouden zijn, heeft de gemeente de verplichting om dit te verzorgen uit humanitaire overwegingen.

Investeren in meer wandel- en fietspaden

Helemaal Mee Eens: Wandel- en fietspaden dragen bij aan gezonde mobiliteit.

Een referendum houden bij belangrijke besluiten

Mee Eens: D66 is voor het referendum als deze niet raadgevend, maar correctief bindend is. Daarbij wordt vooraf de minimale opkomst en meerderheid bepaald.

Startende ondernemers vrijstellen van lokale lasten

Mee Eens: D66 vindt het ondersteunen van startende ondernemers in onze gemeente belangrijk voor het bieden van werk voor onze inwoners en het stimuleren van creativiteit en innovatie.

Mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot een tegenprestatie

Mee Eens: Werken biedt naast een inkomen ook deelname aan de maatschappij en geestelijke voldoening. D66 vindt daarom dat een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk verplicht kan worden gesteld, ook om de drempel naar nieuw werk te verlagen.

Statushouders voorrang verlenen voor sociale huurwoningen

Mee Eens: De opgave vanuit het Rijk voor het aantal statushouders dat wij moeten huisvesten in onze gemeente, is passend bij het aantal inwoners. Wanneer volgens deze opgave statushouders gehuisvest moeten worden, hebben zij voorrang bij een vrij sociale huurwoning.

Geld vrijmaken voor het stimuleren van een gezonde levensstijl

Mee Eens: Geld vrijmaken voor voorlichting. Een gezonde levensstijl draagt bij aan een goede gezondheid en verlaging van de zorgbehoefte. Gezondheid gaat over fysieke en geestelijke gezondheid.

Financiële meevallers inzetten voor:

Inzetten voor verhogen voorzieningen niveau: D66 is van mening dat het belastingniveau in de gemeente Bergen passend is en financiele meevallers hoeven daarom niet bij te dragen aan het verlagen ervan.

De belasting op het eigen woningbezit (OZB) verlagen:

Neutraal: De belasting die de gemeente Bergen vraagt aan OZB is lager dan de landelijke standaard. De OZB is een belasting passend bij het vermogen van de woningbezitter.

Meer geld uittrekken voor de bibliotheek

Neutraal: D66 ziet de bibliotheek als een centrum waar mensen hun kennis kunnen verrijken (ook digitaal) en elkaar kunnen ontmoeten; voor nu en in de toekomst.

De bouw van zonneparken in de gemeente toestaan:

Mee Eens: D66 ziet zonneparken als mogelijkheden om te ondersteunen bij de energietransitie en het realiseren van de klimaatdoelen. Echter vinden wij dat investeren in innovatie voor andere technologische mogelijkheden om die doelen te halen belangrijker is.

Als gemeente:

Leidend op duurzaamheid: D66 wil beide: en leidend zijn op duurzaamheid en landelijke initiatieven volgen omdat die ook ambitieus zijn! Daarnaast kan daarmee ook gebruik worden gemaakt van landelijke en Europese subsidie mogelijkheden.

Een energiesteunfonds voor lage inkomens oprichten:

Mee Eens: Vanuit de Rijksoverheid worden reeds financiele ondersteuningsmaatregelen ingericht voor mensen met lage inkomens. D66 wil lokaal kijken hoe middels subsidie op isolatiemaatregelen de kosten voor energie verlaagd kunnen worden.

Een zelfbewoningsplicht instellen voor alle woningen:

Helemaal Mee Eens: D66 wil dat alle woningen met een woonbestemming moeten bewoond worden door de eigenaar ter bevordering van de sociale cohese en behoud van de voorzieningen in de kernen.

Nieuwbouw in het buitengebied toestaan:

Mee Oneens: Naast de geplande 1500 woningen, waarvan een klein deel in het buitengebied gepland staat, wil D66 geen extra nieuwbouw woningen in het buitengebied en het open landschap behouden.

Het bestemmingsplan van ecodorp omvormen naar woningen:

Mee Eens: Gezien dat er nog oude bommen onder het terrein liggen, ziet D66 op de korte termijn mogelijkheden voor tijdelijke, duurzame bebouwing bv in de vorm van Tiny Houses. Op langere termijn zou hier lage, grondgebonden bebouwing kunnen komen.

Toestaan dat tweede huizen meer dan 63 dagen per jaar worden verhuurd:

Oneens: Na de invoering van de zelfbewoningsplicht (tweede huizen alleen wanneer er een expliciete bestemming voor is) moet worden voorkomen dat tweede huizen worden opgekocht door ontwikkelaars die deze huizen structureel gaan verhuren voor de recreatie.

Het buitengebied gebruiken voor:

Mee Eens: D66 wil het buitengebied open houden. Duurzame energieopwekking is belangrijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar dan wel op een manier dat passend is in het landschap.

Groenonderhoud:

Is een taak van de gemeente: D66 ziet mogelijkheden om dit in gezamenlijkheid te doen. Niet om geld te besparen om om betrokkenheid bij het groen en sociale cohesie te stimuleren.

Investeren in:

Fietspaden: D66 gaat voor gezonde mobiliteit, meer doorfietsroutes en fietspaden om recreatief en woon-werkverkeer te stimuleren

Het centrum autovrij maken:

Mee Eens: De automobilist is in de kernen te gast en wordt door de inrichting meer gedwongen rekening te houden met de andere weggebruikers.

Buurtpreventie organiseren door:

Burgers: Niet alleen gaat hier een preventieve, veilige sociale controle vanuit, maar ook draagt het bij aan de sociale cohesie

Meer bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) inzetten op straat:

Mee Eens: Zichtbaarheid en preventief aanspreken van mensen kan erger voor komen.

Cameratoezicht uitbreiden:

Neutraal: Er komt meer controle op dataverzameling en –gebruik in de (lokale) openbare ruimte, zoals smart city-projecten waarbij gemeenten met bedrijven in zee gaan. Deze data moeten publiek eigendom blijven.