Toelichting op de stellingen van KiesKompas

Al een stemwijzer gedaan? Ga naar bergen.kieskompas.nl! Hieronder motiveren we de mening van D66 over prikkelende stellingen die spelen in onze gemeente. Om je te ondersteunen bij het maken van de keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de juiste politieke partij, doet de gemeente Bergen mee aan twee stemhulpen: Kieskompas en mijnstem. D66 licht graag haar keuzes wat uitgebreider toe dan deze stemhulpen mogelijk maken. Maar ook zonder de stemhulpen geeft onderstaand overzicht een goed beeld waar D66 staat!

Toelichting Kieskompas

Zonnepanelen mogen op weilanden worden geplaatst, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond

Mee Eens: D66 zet zich optimaal in om bij te dragen bij de energietransitie. Daarvoor richten wij ons in de eerste plaats op het ondersteunen van innovatie op dit gebied. Wanneer we kijken naar de huidige techniek voor duurzame energie zien wij zonnepanelen het liefst op daken. Als dit onvoldoende is, zou ik ook in weilanden kunnen, maar wel op een manier dat dit passend wordt gerealiseerd (verlaagd, omringd door groene bossage).

In Bergen moeten meer natuurgebieden komen, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond

Helemaal Mee Eens: In het kader van natuur en klimaat ziet D66 dit als een belangrijke ontwikkeling. Zeker in onze gemeente die voor een groot deel wordt opringd door en bestaat uit Nature2000 en Proviciaal Beschermd Landschap. Voor het realiseren van meer biodiversiteit, waterbergingen tbv klimaatadaptatie, eco-toerisme, vermindering van stikstof en gewasbestrijdingsmiddelen en zo veel meer, zien wij dit als een zeer belangrijke doelstelling.

In Bergen moeten meer natuurgebieden komen, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond

Helemaal Mee Eens: In het kader van natuur en klimaat ziet D66 dit als een belangrijke ontwikkeling. Zeker in onze gemeente die voor een groot deel wordt opringd door en bestaat uit Nature2000 en Proviciaal Beschermd Landschap. Voor het realiseren van meer biodiversiteit, waterbergingen tbv klimaatadaptatie, eco-toerisme, vermindering van stikstof en gewasbestrijdingsmiddelen en zo veel meer, zien wij dit als een zeer belangrijke doelstelling.

De gemeente moet mensen helpen hun huis te verduurzamen, ook als hierdoor de lokale belasting stijgt

Mee Eens: Landelijk heeft D66 reeds het voorstel ondersteunt om mensen die minder te besteden hebben, te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Ook lokaal zullen wij daar wanneer mogelijk nog aanvullend hier een bijdrage aan leveren: mens, natuur & perspectief.

De gemeente moet huiseigenaren met een laag inkomen die hun huis verduurzamen een hogere subsidie geven

Mee Eens: Ook de financiele consequenties voor het verduurzamen van huizen van mensen met een lager inkomen, zal de gemeente moeten dragen. De gevolgen hiervoor hoeven niet direct consequenties te hebben in het verhogen van de belastingen. Wij willen in de eerste plaats alle uitgaven voor uitvoering van het oudere beleid evalueren en zien welke onvoldoende maatschappelijk effect geven. Aanpassing van dit oudere beleid, kan voor financiele ruimte zorgen voor deze subsidie.

Om wateroverlast te voorkomen mag de gemeente een subsidie geven aan bewoners die hun tegels uit de tuin halen

Helemaal Mee Eens: Als sociaal-liberale partij bemoeit D66 zich niet graag met de inrichting van prive-tuinen, maar wel als dit in het algemeen belang is voor onze bijdrage aan de klimaatadaptatie. Extra tegels uit te tuin, draagt direct bij aan vermindering van het hemelwater wat wordt afgevoerd door het riool, waardoor andere inwoners bij extreme regen, niet met natte voeten komen. Maar ook draagt het direct bij aan de biodiversiteit en groene uitstraling van onze prachtige gemeente.

De gemeente mag strengere milieuregels hanteren voor boerenbedrijven, dan regels die landelijk gelden

Mee Eens: Het landelijk coalitie akkoord is een compromis tussen verschillende partijen. D66 wil verder gaan dan nu landelijk is overeengekomen en D66 Bergen onderzoekt graag de mogelijkheden om samen met de agrarische sector te kijken op welke manier zij kunnen verduurzamen en/of meer landbouwgrond kan worden getransformeerd naar natuur, op een manier dat deze ondernemers ook een gezond inkomen behouden.

Parkeerplaatsen mogen verdwijnen om meer ruimte te maken voor de fiets

Mee Eens: D66 stimuleert een gezonde mobiliteit. Hierbij staat meer ruimte voor de fietser voorop. Zeker langs de kust ziet D66 gebruik van transferia en vermindering van het aantal parkeerplaatsen in ruil voor fietsenstallingen (met oplaadmogelijkheid) als een belangrijke verbetering om gezonde mobiliteit te stimuleren.

IIn het centrum van Bergen moet een ondergrondse parkeergarage komen

Mee Eens: Minder blik op straat geeft meer veiligheid en mogelijkheden voor groen. Ook dit is een afgeleide van onze doelstelling tot het realiseren van groene mobiliteit.

In de dorpscentra van de gemeente Bergen moet minder ruimte voor de auto komen

Mee Eens: Minder blik op straat geeft meer veiligheid en mogelijkheden voor groen. Ook dit is een afgeleide van onze doelstelling tot het realiseren van groene mobiliteit.

In plaats van preventie moet er meer geld naar een harde aanpak van drugsoverlast

Neutraal: D66 is voor beide; vandaar de keuze voor neutraal. In de eerste plaats moet worden geinvesteerd in preventie. Daarbij speelt bewustwording van de consequenties bij jongeren een belangrijke rol. De ondersteuning van scholen en ouders hierbij vanuit de Jeugdwet en de GGD, ziet D66 als een belangrijke voorwaarde. Echter de extreme vormen van de huidige overlast van hard drugs in Nederland vragen ook om een hardere aanpak. Ook wij moeten alert blijven op en optreden tegen de tussenhandel en verkoop van harddrugs die in onze kernen plaatsvindt en de mogelijkheden die afgelegen panden in ons buitengebied bieden.

Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy

Niet Mee Eens: Digitale privacy staat hoog in het vaandel bij D66. Cameratoezicht op straat is aan de ene kant een goed middel ter preventie, als deze camera’s zichtbaar aanwezig zijn. Daarnaast kan het ondersteunen bij het bijdragen aan het indentificeren van daders bij criminaliteit. Echter nooit ten koste van de privacy.

Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van het groen

Niet Mee Eens: D66 ondersteunt het bouwen binnen de dorpkernen en het zoeken naar zogenaamde inbrei-locaties. Maar dit moet niet ten koste gaan van de open groene gebieden binnen de kernen, zoals op diverse locaties in de kern Schoorl. D66 wil dat er in de eerste plaats gezocht wordt naar terreinen die reeds zijn versteend en welke mogelijkheden voor bieden voor woningen voor starters en jonge gezinnen.

Woningen moeten vooral aan de randen van de dorpen gebouwd worden

Niet Mee Eens: Bouwen in het beschermde landschap rondom onze kernen zal D66 zoveel mogelijk voorkomen. Wij staan voor uitbreiding van de natuurgebieden. Echter willen wij niet terugkomen op eerder genomen besluiten, zoals wij voorstaan bij het terugwinnen van het vertrouwen. De plannen in het buitengebied zoals eerder vastgesteld en voorbereid zullen wij ondersteunen (Egmonden, Bergerweg 125) uitbreiding niet.

In de gemeente Bergen mag meer hoogbouw (5 of meer verdiepingen) komen

Mee Eens: Het dorpse karakter van de kernen zal zoveel mogelijk behouden moeten worden, maar dit betekent niet dat sommige locaties binnen de kernen geen hoogbouw van 5 verdiepingen mogelijk is. Een mooi voorbeeld zij de servicesflats van Frankenstate of de flats in de Nessen. Juist dit soort woningen kunnen doorstroming van ouderen genereren, zodat zij met een gerust hart een eensgezinswoning achter kunnen laten voor een nieuwe generatie.

In plaats van sociale huurwoningen moeten er meer koopwoningen gebouwd worden

Neutraal: Onderzoek naar de woonbehoefte in de gemeente Bergen toont aan dat er in de eerste plaats gebouw moet worden voor middenhuur en middenkoop, daarnaast voor sociale huurwoningen. Het gaat voor deze stelling D66 daarom om de combinatie van middenkoop en sociale huur, beide, vandaar de keuze voor neutraal. Dit draagt bij aan het leefbaarhouden van de kernen en de sociale cohesie.

Mininaal 50% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn

Niet Mee Eens: D66 vindt 50% sociale huurwoningen voor de nieuwbouw projecten teveel. Ook al is er op dit moment een achterstand ten opzichte van de landelijke norm van 40%. D66 staat voor diverse woonwijk waar middenhuur en middenkoop het grootste deel van woningen uitmaken, naast sociale huur en een minimale hoeveelheid koop in de vrije sector.

De gemeente moet meer gemeentelijke monumenten aanwijzen, ook al krijgen eigenaren dan minder zeggenschap over hun pand

Neutraal: aanwijzen van gemeentelijk monumenten zijn belangrijk voor het behoud van onze mooie gemeente, echter moet dit niet tot een vermindering van de zeggenschap van de eigenaren leiden. De gemeente zal in overleg met hen naar oplossingen voor aanpassingen moeten zoeken die passen in de wensen van de eigenaar en het behoud van de uitstraling van het erfgoed.

De gemeente moet actief het bezit van een tweede woning gaan bestrijden

Helemaal Mee Eens: D66 is voor invoering van de zelfbewoningsplicht. Dit betekent dat de eigenaar van de woning moet zijn ingeschreven in de gemeente Bergen. Hier buiten vallen de woningen die een officiele bestemming ’tweede woning’ hebben gekregen zoals delen van Bergen en Egmond aan Zee. Eigenaren van woningen met een woonbestemming die niet in onze gemeente staan ingeschreven, zullen moeten overwegen of zij dit alsnog willen gaan doen of de woning teruggeven aan de woningmarkt.

De gemeente Bergen moet uit het samenwerkingsverband met meerdere gemeenten (BUCH) stappen

Helemaal Niet Mee Eens: Een gemeente met de omvang van de Gemeente Bergen is in onze ogen onvoldoende in staat om alle taken die gedelegeerd zijn aan de gemeentes uit te voeren. Een samenwerking, op welke manier dan ook, is noodzaakelijk om alle dossiers op een professionele manier uit te kunnen voeren. Voorbeelden hiervan zijn de wetgeving in het sociaal domein (jeugdwet, wmo), klimaat- of de avg-wetgeving. Echter op een aantal dossiers die gemeente specifiek zijn (woningbouw projecten), kan de gemeente overwegen om specifieke ambtenaren voor de eigen gemeente te alloceren in overleg met de andere gemeenten. Wil de samenwerking naast de kwalitatieve voordelen ook tot financiele voordelen leiden, zal een bestuurlijke fusie overwogen moeten worden. Dit is nu wat D66 voor de komende raadperiode ambieert.

Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een raadgevend referendum organiseren

Neutraal: Democraten ’66 staan voor een besluitvormend correctief referendum. Als je inwoners een stem wilt geven, geef ze dan ook invloed en niet aleen het adviesrecht. Daarvoor heeft onze landelijke partij duidelijk richtlijnen gegeven waaronder dit correctief referendum moet plaatsvinden (hoge uitkomst-drempel) om een goede vertegenwoordiging van de inwoners bij deze besluitvorming te betrekken en een afweging te kunnen maken vanuit het algemeen belang. Om alle inwoners te horen en niet alleen de inwoners met een eigen belang. Ook maakt D66 graag gebruik van een geloot burgerforum voor het consulteren van inwoners over ingrijpende besluiten.

Er mag geen belastingverhoging voor ondernemers komen

Neutraal: D66 zal streven naar het voorkomen van belasting verhoging, ook voor ondernemers, maar kan dit niet garanderen. Daartoe zullen zij in de eerste plaats voor het vrij maken van noodzakelijk budget, zoeken naar eerder genomen beleidsbesluiten die niet het gewenste maatschappelijk effect hebben. Aansluitend zal gekeken worden naar inkomensafhankelijke belastingen, hierbij kunnen ook ondernemers geraakt worden.

Elke buurt krijgt een buurtraad met budget, ook al gaan de lokale belastingen hierdoor omhoog

Mee Eens: Om de sociale cohesie te bevorderen ondersteunt D66 van harte de wijkvertegenwoordigende verenigingen en -raden. Zij hebben als opdracht om het welzijn van de inwoners van hun wijk te bevorderen middels het initieren van projecten of door misstanden onder aandacht van de gemeente te brengen. Graag ondersteunen wij deze en nog te vormen soortgelijke organisaties, met een budget waarin zij zelf de prioriteiten kunnen aangeven en de gelden kunnen verdelen. Wanneer de noodzaak er is voor aanvullend budget, kan de gemeente overwegen hier aanvullend budget voor vrij te maken, ook als dit mogelijk tot een kleine verhoging van de inkomensafhankelijke belastingen gaat.

De extra grote terrassen moeten ook na corona blijven, ook als dat leidt tot meer overlast

Niet Mee Eens: Er moet een goede balans zijn tussen reuring en rust. Uitbreiding van terrassen moet alleen mogelijk zijn als dit niet tot extra overlast leidt van omgeving. Er is dan wat D66 betreft de grens aan de groei bereikt.

Toerisme in Bergen mag verder toenemen, ook als dit leidt tot meer overlast voor bewoners

Niet Mee Eens: Er moet een goede balans zijn tussen reuring en rust. Uitbreiding van toerisme moet alleen mogelijk zijn als dit niet tot extra overlast leidt van omgeving. Er is wat D66 betreft een grens aan de groei en wanneer dit tot meer overlast leidt is deze grens bereikt.

Alle dorpshuizen moeten open blijven, ook als de lokale belastingen daarvoor moeten worden verhoogd

Mee Eens: Buurthuizen zijn de ruggegraat van de sociale cohesie. Zij bieden letterlijk de ruimte om inwoners van een wijk van verschillende achtergrond, interesses en leeftijden te verbinden. D66 vindt dit van enorm belang om problematiek als eenzaamheid (bij oud en jong), jongeren overlast en sociale controle te voorkomen en verbeteren. En ja daar horen ook de noodzakelijke financien bij.

De gemeente moet meer geld uittrekken voor openbare werkplekken voor zzp-ers

Helemaal Mee Eens: De gemeente Bergen heeft voornamelijk ondernemers in de toeristische sector en een klein bedrijventerrein bij Egmond aan de Hoef, naast natuurlijk de kunstsector. Sinds de pandemie gaan steeds meer mensen (meer dagen) thuiswerken. Naast dat dit een betere balans tussen werk-prive kan geven, wordt hiermee ook de (vervuilende) mobiliteit verminderd voor inwoners die werkzaam zijn in de randstad. Ook maakt robotisering van de arbeid, meer mogelijk om op afstand werkzaam te zijn. Middels ruimte te bieden aan openbare werkplekken voor ZZP-ers en startende ondernemers, liefst in samenwerking met de zelfstandigen in de kunstsector, zien wij dat creatieve, innoverende ondernemers kunnen ontstaan.

Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten

Mee Eens: Om te voorkomen dat mensen binnen onze gemeente rond moeten komen van een inkomen onder de armoedegrens, moeten deze inwoners worden ondersteunt. Gezien dat dit niet om een significante hoeveelheid inwoners gaat, is het niet de verwachting dat hiervoor de belastingen moeten worden verhoogd. Echter mocht het toch noodzakelijk zijn, zullen wij in de eerste plaats alle uitgaven voor uitvoering van het eerdere beleid evalueren en zien welke onvoldoende maatschappelijk effect geven. Aanpassing van dit oudere beleid, kan voor financiele ruimte zorgen voor deze subsidie.

De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur

Mee Eens: Niet alleen vanwege onze natuur, maar ook vanwege onze kunst oefent onze gemeente een aantrekkingskracht uit op mensen van binnen- en buitenland. Graag zouden wij hiervan meer terug zien in de openbare ruimte. Een beeldentuin zoals bij museum Kranenburgh zouden wij ook op andere groene stroken in onze gemeente willen. Daarnaast ondersteunt D66 graag initiatieven op het gebied van cultuurontwikkeling, zoals de cultuurcoaches, ondersteuning van onze musea en diverse kunstevenementen en -projecten.

Meer mensen met een laag inkomen moeten gratis gebruik kunnen maken van sport- en cultuurvoorzieningen

Mee Eens: Sport en cultuur dragen naast het fysieke welzijn ook voor een groot deel bij aan het geestelijk welzijn van onze inwoners. Mensen die een drempel tot deelname ondervinden vanuit hun inkomen, moeten financieel worden ondersteunt om dit alsnog mogelijk te maken.

Bij tekorten voor de jeugdzorg kan beter bezuinigd worden op andere gemeentelijke voorzieningen, dan de belastingen te verhogen

Mee Eens: De jeugd is onze toekomst, maar geld is niet altijd de beste oplossing voor het verbeteren van de voorzieningen in de jeugdzorg. Jeugdzorg vraagt in de eerste plaats om maatwerk en een professionele toeleiding naar de juiste ondersteuning. Wat is passend bij dit kind, maar ook bij het gezin? Biedt in het uiterste geval uit huis plaatsing van de jongere de beste oplossing, of juist het ondersteunen van een van ouders met hun problematiek? D66 wil niet bezuinigen op de Jeugdzorg, maar wil investeren in professionele toeleiding en zoeken naar creatieve passende oplossingen voor het hele gezin.