Woningbouw in de Egmonden

Hoe kunnen we als gemeenteraad een betrouwbaar volksvertegenwoordigend orgaan zijn, als we nu besluiten dit voorstel van het college voor het realiseren van Dorp & Duin in te trekken?

betrouwbaar bestuur op lange termijn

Ondanks dat D66 geen voorstander is van woningbouw in het open landschap, weegt in dit geval de woningnood onder starters en jonge gezinnen voor het vitaal houden van onze kernen, zwaarder. Ook omdat D66 betrouwbaar en besturen op lange termijn voorstaat. Het terugkomen op een besluit wat eerder is genomen en waar heel veel tijd en geld van de gemeenschap in is gestopt, vindt D66 niet passen bij het terugwinnen van vertrouwen van de inwoners.
D66 heeft samen met een meerderheid van de gemeenteraad eerder ingestemd met het vervolgen van het plan Dorp en Duin; ondanks dat we toen al te horen hadden gekregen van de provincie dat zij hier geen voorstander van waren. Wij vinden deze plannen belangrijk voor het realiseren van sociale en middenhuur woningen waar in onze hele gemeente een grote behoefte aan is.
Tijdens zeer recentelijk bestuurlijk overleg met de provincie is gebleken dat:
– het eerst de tijd nemen voor het herstellen van de relatie met de provincie en daarna pas de plannen indienen, de kans op doorgang niet zullen vergroten
– herstel van de relatie met de provincie in de verdere toekomst mogelijk is door het vervolg van bestuurlijk en ambtelijk overleg over verdere invulling van het rondom onze kernen liggende (beschermde) landschap.
De wethouder heeft de afgelopen jaren gebruikt om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij deze plannen, om tot een gedragen voorstel te komen. Hierover is een groot deel van degene die graag in de Egmonden willen (blijven) wonen erg tevreden. Toch mist D66 nog een aantal onderdelen in het voorstel. Daarvoor heeft de fractie een amendement voorbereid omtrent de inpassing in het landschap in het kader van natuurbehoud.