Sta op tegen onrechtvaardigheid

30 juni 2023 vonden de algemene beschouwingen van de gemeente Bergen plaats. Hierin reageerden alle partijen op de plannen in de kadernota en gaven ze hun toekomst perspectief.
Zo ook de D66 Fractie: lees hier onze oproep voor “de schop in de grond” en inclusiviteit

Er gebeurt niets!

Er gebeurt niets! Wat doen jullie daar in die gemeenteraad? Ons als inwoners vertegenwoordigen, maar ik zie er niets van? Betaal ik daarvoor zoveel belasting?
Even sta ik met een mond vol tanden. Beginnen mijn hersenen te ratelen en komt de hele lijst van resultaten van het jaarverslag me voor ogen. Maar voor ik deze en die van de jaren daarvoor begin op te noemen, houd ik toch mijn mond.
Want laten we realistisch wezen; de meeste inwoners merken weinig van deze resultaten. En dat is begrijpelijk. De interesse ligt in de projecten die ruimtelijke ordening betreffen. Dan zit de tribune van de raadzaal vol. Bij belangrijke besluiten in het sociaal domein, loopt de raadszaal leeg…

Fit & Gezond

De meeste van onze inwoners zijn fit en gezond, ondanks dat de meeste ouder zijn dan 50 jaar; ze hebben een stabiel inkomen, geen ondersteuning van de gemeente nodig en bovenal heel blij met de mogelijkheid om in deze prachtige gemeente te mogen wonen. We zijn de best gewaardeerde gemeente van Nederland van 2022!
D66 ziet dat inwoners zich het meeste zorgen over maken over 2 dingen:
Aan de ene kant: te weinig woningen voor jongeren en als gevolg daarvan het verdwijnen van de voorzieningen zoals de vermindering van de scholen (recent weer verdwijnen van PCC en fusie van twee basisscholen), de buurtsuper, de noodzakelijke fusie van de sportclubs en het mogelijk verdwijnen van de buurthuizen.
En daarnaast de uitstraling van de centra van de kernen. Daar wil je toch, net zoals op het buitengebied, trots zijn en je niet voor schamen!
Inwoners merken inderdaad weinig van de besluiten van de afgelopen jaren: Delversduin, BSV terrein, centrum Schoorl, centrum Bergen, nog geen schop in de grond gezien! Alleen een enkele sloopkogel. Waar staan de meeste ‘rode bolletjes’ in het jaarverslag: bij het onderdeel Ruimtelijk Ordening….
Nee, D66 kan onze inwoners van de mooie gemeente Bergen geen ongelijk geven.

Sta op tegen onrechtvaardigheid

Maar toen had ik de gelegenheid aanwezig te zijn bij de herdenking op Kamp Schoorl en te mogen luisteren naar de speech van Hedy d’Ancona. Daar in die brandende zon, omgeven door voornamelijk inwoners uit de categorie 65+, veranderde mijn schaamte voor deze lange wachttijden in trots!
“Zeker weer een politieke draai in het kader van nieuw leiderschap” hoor ik u zeggen… oordeelt u zelf
“Sta op tegen onrechtvaardigheid” zei Hedy d’Ancona tijdens de herdenking van Kamp Schoorl. Haar speech stond in het teken van onze democratie en rechtsstaat.
Vastgelegd in de grondwet gelden ook in onze gemeente: het discriminatieverbod en de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van betoging en het petitierecht:
“sta op tegen onrechtvaardigheid” .
En dat is wat de Bergense inwoner doet. Als die het niet eens is met de voorstellen of besluiten, kennen zij hun grondrechten. Zij maken hun bezwaren kenbaar of gaan naar de Raad van State.
Maar ook de beleidsmakers en wethouders van de Gemeente Bergen kennen de grondwet. Zij voeren de besluiten uit die eerder door de volksvertegenwoordigers zijn genomen. Niet alleen de gemeentelijke besluiten, maar ook die van de provinciale en de landelijke.

Duurt lang….

Tja.. en door al deze zorgvuldigheid, duurt het lang. Soms heeel lang…..
Vertraging als gevolg van:
uitspraken van de raad van state op het gebied van stikstofuitstoot en onvoldoende participatie in de centra van Bergen en Schoorl,
de landelijk vastgestelde natuurwetgeving waardoor er eerst vleermuizen moeten worden verhuizen (BSV terrein) of een plek voor auto’s moeten worden gevonden (het Oude Hof)
en dat er geen huizen kunnen worden gebouwd in het buitengebied omdat Provinciaal het Beschermd Landschap is vastgesteld.
En als ik dan terugkijk op het afgelopen jaar, hoe wij als raad samenwerken in het raadsbreed akkoord
met unaniem geselecteerde fantastische wethouders, samen met een door ons geselecteerde verbindende, empathische en betrokken burgemeester, ja dan ben ik toch trots. Ook op de ambtenaren, die zich inzetten om de dienstverlening nog beter te maken, ondanks uitdagingen op de arbeidsmarkt of landelijke crisis als covid en nu Oekraine.
Door de werkwijze in het raadsbreed akkoord stellen we op in een zorgvuldige startnotitie.
Nemen we nu besluiten nemen op inhoud en niet op basis van afspraken in een coalitieakkoord.
We hebben geen gedoe meer in de krant over de bestuurscrisis in Bergen. Dat laten we nu aan onze collega’s in Alkmaar over.

Goed Bestuur

Goed Bestuur is belangrijk voor D66, daarom zijn we erg blij met de stap tot een raadsbreed akkoord! Middels het werken met gestandaardiseerde de startnotities verwachten we de Raad van State minder te hoeven zien. Daarin leggen we samen onze kaders en wijze van participatie vast en toetsen dit bij het uiteindelijke voorstel. Aansluitend nemen wij als Raad het besluit op inhoud en niet op basis van te halen doelstellingen uit het coalitieakkoord.
Maar ook zijn we met elkaar gestart met de evaluatie van de P&C cyclus met als doel ook de resultaten zichtbaar en helder te krijgen voor onze inwoners. (Wellicht zitten er hier meer mensen op de tribune.)
Maar ook omdat het na 2026 moeilijker financieel wordt. Dan moeten we meer inzicht hebben in de effecten en kosten van eerder vastgestelde besluiten en maatregelen. Zeker die van ouder dan 3 jaar. Het zal dan voor nieuw beleid noodzakelijk zijn om afscheid te nemen van ander beleid.
Vandaag onze motie: Hierin stellen we een voorbeeld in het afscheid nemen van de BergenApp,
En roepen we het college op om te onderzoeken op welke manier wij het inzicht in de resultaten en kosten van al het beleid en maatregelen zouden kunnen verkrijgen.
Daarom zullen wij de motie steunen rondom de taken van de communicatie / participatie en volledig achter de reservering in de kadernota voor het vergroten van onze bestuurskracht.
Door te communiceren over de mogelijkheden van participatie, de kracht van ons als professionele raad en de uiteindelijk behaalde resultaten, gaan wij verdere stappen ondernemen om het vertrouwen van de inwoner terug te winnen.
We blijven kritisch kijken naar de extra inzet op het verkeersbeleid voor specifiek de gemeente Bergen. D66 blijft van mening dat deze dienstverlening onderdeel zou moeten zijn van de standaard dienstverlening van de BUCH werkorganisatie. Met de verdere uitwerking van de dienstverleningsovereenkomsten en organisatie van de BUCH, willen wij hier door het college over worden geïnformeerd. Ook hiervoor hebben wij een motie opgesteld.

Klimaat

En D66 zal zich de komende jaren vol inzetten om de klimaatverandering tegen (mitigatie) te gaan en om onze inwoners voor te bereiden op de gevolgen (adaptatie) daarvan. D66 zal zorgen dat het geld van haar minister Jetten optimaal zal worden besteed. Wij zijn ook heel blij met de inzet van de regisseur in het landelijk gebied, waar wij echt onze invloed moeten vergroten om het gevecht om de groene vierkante meter te kunnen winnen! Dus wij zien uit naar de doelen en resultaten van deze buitengebied superheld.

Inclusie

Als laatste wil D66 uitdrukkelijk meer aandacht voor inclusiviteit in onze gemeente. Inclusiviteit gaat over wie ergens aan mag meedoen, wie mag meepraten en wie meebeslist. Niet alleen de mondige inwoner in de bloei van zijn leven moet dit kunnen, maar ook minderheden:
– de inwoners die niet zo digitaal of taalvaardig zijn, dus is D66 blij met de Welzijnsorganisatie als Welzijn Bergen en de Bibliotheek die hierin een belangrijke bijdrage aanleveren
– onze jeugd waar een toename is van depressies en waar D66 al lang pleit voor meer betrokkenheid bij de politiek
– onze minder mobiele, fitte ouderen, waar stijgende armoede waarneembaar is en waar we onze voorzieningen goed bereikbaar voor moeten houden
– het toenemende aantal asielzoekers, statushouders en spoedzoekers die wij graag samen met onze jeugd ruimte zouden willen bieden in tijdelijke flexwoningen.
en andere minderheden of inwoners die ongelijkheid ervaren.

trots

Maar toch, ik weet dat de meeste inwoners, niet wakker liggen van deze doelstellingen uit de kadernota; u wilt horen wanneer nu eindelijk die schop in de grond gaat en die woningen worden gebouwd of die centra worden opgeknapt.
Vergeet dan niet, het lange wachten is niet voor niets: de inwoners van Bergen stonden op tegen onrechtvaardigheid en krijgen vanaf nu een zorgvuldige besluitvormingsprocedure. En dat is iets om trots op te zijn.