Democratie: bestuur en burgers

D66 vindt het als sociaal-liberale partij belangrijk dat mensen hun eigen leven vorm kunnen geven; de kans krijgen om het zelf te doen, zich te ontplooien en ontwikkelen. De overheid is dienstbaar aan de inwoners en de inwoners hebben ook een verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en de gemeente Berg en Dal. Deze wederkerigheid willen wij in diverse vormen van participatie vormgeven.

Relatie inwoners-gemeente

Inwoners mogen verwachten dat ze vriendelijk, efficiënt en correct worden behandeld. Ook dat ze serieus worden genomen en dus vroegtijdig worden betrokken bij plannen en ruimte krijgen voor initiatieven. Bijvoorbeeld door het wegnemen van (wettelijke) belemmeringen, het leggen van verbindingen of het beschikbaar stellen van deskundigheid.

 • D66 vindt het belangrijk dat alle inwoners gelijkwaardig worden behandeld en dat inwoners die zich niet kunnen vinden in initiatieven, de ruimte krijgen om hun visie te beargumenteren op basis van feiten.
 • We vinden dat burgerparticipatie actief en tijdig onder de aandacht moet worden gebracht bij elk voorstel. Achteraf dient verantwoord te worden hoe de inbreng en belangen van burgers zijn afgewogen en hoe tot een conclusie en besluit is gekomen. De communicatie van de gemeente naar de burgers moet in alle fasen (denken, besluiten, doen, reflecteren) duidelijk zijn, waardoor de verwachtingspatronen van burger en gemeente hetzelfde zijn.
 • D66 bestrijdt elke vorm van discriminatie. Alle mensen zijn gelijkwaardig ongeacht hun beperking, leeftijd, afkomst, geboorteland, geslacht, seksuele geaardheid of geloof.

Dienstverlening

De gemeente verleent allerlei diensten; van het leveren van een paspoort tot het verlenen van een vergunning. Kortom, de gemeente is het loket van de overheid. D66 staat voor een servicegerichte dienstverlening aangepast aan de wensen van de burgers. Ook bij dienstverlening aan verenigingen, instellingen en ondernemers moet de gemeente zich opstellen als partner met als doel samen iets te realiseren.

 • D66 wil passende openingstijden en servicepunten voor het verkrijgen van paspoorten etc. in de grote kernen.
 • We maken gebruik van digitale service- en communicatiemogelijkheden waar mogelijk, maar bieden persoonlijke dienstverlening aan waar nodig. Geleverde diensten moeten regelmatig worden geëvalueerd.
 • In alle kernen thuis – Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
 • Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. We verbeteren de visuele component van de gemeentelijke communicatie door duidelijke beelden en infographics te gebruiken, bijvoorbeeld om op de website van de gemeente te laten zien hoeveel subsidie er nog is voor een bepaalde regeling.
 • Bij mogelijke conflicten van de gemeente met inwoners/ondernemers streven we naar oplossingen door middel van gesprekken (mediation) zodat kostbare juridische procedures vermeden kunnen worden.

Regionale samenwerking

De gemeente Berg en Dal maakt deel uit van een sterke regio met veel kansen op recreatief, cultureel en zakelijk gebied. Wij maken met regiogemeenten afspraken over alles wat de regio aangaat; wonen, werken, ondernemen, onderwijs, zorg, verkeer, duurzaamheid, toerisme en recreatie. Als onderdeel van de regio heeft Berg en Dal baat bij een vitale regio.
Er wordt steeds meer gewerkt met regionale samenwerkingsverbanden. Dit is op zich een goede zaak want een sterk bestuur stapt over (gemeente)grenzen heen.

 • De democratische controle en invloed van de gemeente Berg en Dal op de gemeenschappelijke regelingen is wel een punt van zorg. D66 wil de manier waarop wij in de regio Rijk van Nijmegen onze samenwerkingsverbanden besturen radicaal democratiseren. De huidige vorm waarop gemeenschappelijke regelingen worden bestuurd, is haast technocratisch en vooral gericht op het verdelen van belangen tussen de verschillende regiogemeenten. Daarmee worden de regionale verschillen onnodig benadrukt, terwijl politiek- ideologische verschillen geen gehoor vinden. Dit is in onze ogen een probleem, want er worden weldegelijk politiek-inhoudelijke keuzes op regionaal niveau gemaakt. In de komende raadsperiode verkennen we welke mogelijkheden er zijn meer vanuit politiek-ideologische stromingen te werken bij samenwerkingsverbanden.
 • We bundelen regionaal de krachten en we blijven inzetten op regionale samenwerking, onder andere op het terrein van economie, toerisme, het organiseren en inkopen van zorg, werk en inkomen, klimaat en duurzaamheid. We hebben de regio hard nodig om energiedoelstellingen te halen en verkennen daarom de mogelijkheid om een regionaal expertiseteam op te zetten dat zich richt op het ondersteunen van bedrijven en inwoners bij de energietransitie.
 • D66 wil dat de gemeente ook qua werkgelegenheid over de grens kijkt. De gemeente Berg en Dal moet daarom vaker met de gemeenten uit het Duitse grensgebied en in Euregio-verband in gesprek gaan om vraag en aanbod van werknemers beter op elkaar aan te kunnen sluiten. Daarnaast ziet D66 nu kansen om met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen structurele afspraken te maken over de snelle erkenning van Nederlandse mbo-diploma’s voor werk over de grens.