Gezond Berg en Dal

D66 gaat voor een gezond Berg en Dal met veel aandacht voor preventie om zoveel mogelijk gezondheidsproblemen te voorkomen. Bij een gezonde gemeente komt ook iedereen op zijn of haar manier aan voldoende beweging toe en zijn er sterke (sport)verenigingen. En wie zorg nodig heeft, krijgt wat D66 betreft maatwerk en keuzevrijheid.

Sport en bewegen

Sport zorgt voor gezonde inwoners in onze gemeente, maar stimuleert ook de sociale cohesie in en tussen de kernen. Voor de gemeente is het verstandig om te investeren in sport en bewegen. Het helpt sociaal isolement voorkomen, wat het welzijn van de inwoners vergroot en de zorgbehoefte verkleint. Alle kinderen verdienen gelijke (ontwikkel)kansen, arm of rijk, jongen of meisje. Daarom staat D66, ook als het om sport en bewegen gaat, voor een inclusieve aanpak, binnen én buiten schooltijd.

  • Sporten in verenigingsverband biedt mensen naast fitheid en gezondheid, ook een sociaal netwerk. Sportverenigingen maken met de inzet van veel vrijwilligers sporten mogelijk voor alle mensen. De gemeente moet sportverenigingen in Berg en Dal ondersteunen bij professionalisering en samenwerking met andere (sport)clubs en scholen.
  • Sportaccommodaties dienen zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk gebruikt en beheerd te worden. Hiertoe hoort uitdrukkelijk ook het vullen van ‘daluren’ door bijvoorbeeld meer samenwerking tussen verenigingen, scholen, sportclubs en zorg- en welzijnsorganisaties.
  • D66 staat achter het Berg en Dalse Sportakkoord. Het Nationale Preventieakkoord is onderdeel van het sportbeleid, voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van een gezonde sportkantine en het bewegen voor ouderen.
  • Er is een maatschappelijke tendens met veranderende sportbehoeften die zich uit in andere initiatieven zoals bijvoorbeeld sporten in de openbare ruimte en sportscholen. Concreet vraagt dit een verschuiving naar een ander sportbeleid. De – overigens onmisbare – sportverenigingen zijn nu nog vaak het hart van het beleid en de subsidieverstrekking. D66 wil het beleid verbreden naar álle vormen van sportaanbod: sportverenigingen, beweeginitiatieven en meer ‘ongeorganiseerde’ sportverbanden.

Maatwerk en keuzevrijheid in de zorg

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. D66 stimuleert zelfredzaamheid van inwoners en investeert in het versterken van de eigen regie van de zorg. Maar voor wie de nood het hoogst is, moet de gemeente als eerste klaar staan. Simpel en snel. Een eenzame oudere zonder financiële reserves moet dus bovenaan het lijstje staan voor hulp. Maar als de gemeente de financiële verantwoordelijkheid draagt, moet zij ook de passende vrijheid hebben om beleid te maken. Landelijk maakt D66 zich sterk om te zorgen dat gemeenten voldoende geld krijgen om de WMO goed te kunnen regelen.

  • Om inwoners in de WMO, de participatiewet of de jeugdzorg zo goed mogelijk te kunnen helpen is een goede analyse van de doelgroep nodig. Zo is er in Berg en Dal een begin gemaakt met een dashboard, maar hierin ontbreekt een overzicht dat laat zien of inwoners van meerdere maatwerkvoorzieningen in de WMO inwoners gebruik maken. Daarom stelt D66 een gedegen bestandsanalyse voor waarbij in kaart wordt gebracht in welke situatie deze inwoners zich bevinden, hoeveel unieke situaties er zijn en welke problematiek van invloed is op de desbetreffende doelgroep. We willen deze situaties blijvend kunnen volgen.
  • De gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd.
  • We willen de zelfredzaamheid van vooral senioren vergroten door aandacht te blijven geven aan het wegwijs maken in digitalisering, door te investeren in een dementievriendelijke omgeving en door het inzetten van een wooncoach, zodat ouderen tijdig investeren om langer thuis te kunnen wonen.

Maatwerk en keuzevrijheid in de zorg

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van problemen. Ook willen we dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn gelukkiger en minder snel aangewezen op zorg.

  • De kernopgave moet zijn om leerlingen goed en plezierig te leren bewegen en te stimuleren om zelf structureel te gaan sporten. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten daarbij dezelfde kansen hebben om te sporten en blijven daarom in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming vanuit de gemeente.
  • Voor ouderen moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te blijven bewegen in hun naaste omgeving. Dit kan in beweegtuinen, maar ook sportverenigingen moeten gestimuleerd worden om activiteiten voor ouderen te organiseren zoals bijvoorbeeld wandelvoetbal.
  • We willen de voorlichting over roken, voeding, bewegen, alcohol en drugs voortzetten en waar nodig verbeteren.