Verkeer en mobiliteit

D66 wil toe naar autoluwe woonwijken en dorpscentra zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid. Met de elektrische fiets en deelauto’s is de keuze tussen vervoersmiddelen enorm toegenomen. D66 zet in op aantrekkelijke overstappunten waar al deze mogelijkheden samenkomen, zowel voor inwoners als voor toeristen. We stimuleren elektrisch vervoer, het gebruik van deelauto’s en investeren in plekken waar mensen gemakkelijk kunnen overstappen tussen fiets, auto en OV.
Door meer kilometers op de fiets af te leggen in plaats van met de auto en door zwaar vrachtverkeer te vervangen door uitstootvrije elektrische bezorgauto’s en -scooters, verminderen we onze CO2-uitstoot en krijgen onze inwoners een betere conditie terwijl ze schonere lucht inademen, waardoor hun gezondheid verbetert.

 • We breiden de kwalitatief hoogwaardige stallingsplaatsen voor fietsen bij voorzieningen (winkels, scholen, horeca, zorginstellingen, kulturhusen) in de kernen uit. Waar nodig krijgen fietsenstallingen prioriteit boven parkeerplaatsen voor auto’s, vooral ook in nieuwbouwwijken.
 • We realiseren op meerdere plaatsen in de gemeenten plekken waar inwoners en toeristen kunnen overstappen op openbaar vervoer, de accu van hun elektrische fiets kunnen opladen, een (elektrische) fiets met toebehoren kunnen huren en eventueel terechtkunnen voor klein onderhoud aan hun fiets. Deze functie willen we combineren met de toeristische overstappunten (TOPs), die D66 in de komende collegeperiode ook wil realiseren.
 • In alle kernen van onze gemeente realiseren we minimaal 10 openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en 10 voor elektrische auto’s. We willen investeren in slimme laadpalen, waarmee elektrische auto’s kunnen laden wanneer de stroom goedkoop is en weer terug kunnen leveren aan het net wanneer er tekorten zijn. Zo worden auto’s een opslagplaats voor energie.
 • We zorgen voor duidelijke bewegwijzering langs de hoofdwegen om je naar laadstations en laadpalen te wijzen en voor een transparant systeem aan de paal, zodat het opladen van je auto even makkelijk is als je mobieltje. Vooraf moet duidelijk zijn hoeveel je betaalt.
 • Het netwerk van fietspaden vanuit onze kernen naar Nijmegen is al goed, maar kan nog beter door uitbreiding van het netwerk van fietssnelwegen vanuit Groesbeek over de Nijmeegsebaan en vanuit de polder en Beek langs de N325 naar Nijmegen. We moeten veel actiever en in overleg met Nijmegen over hoe we fietssnelwegen kunnen aanleggen voor woon-werkverkeer, scholieren en recreatief gebruik.
 • We willen inwoners stimuleren om voor korte afstanden de fiets in plaats van de auto te nemen. Dit is gezond, vermindert onze CO2- en fijnstofuitstoot en verkleint de verkeersdrukte op onze wegen. In het bijzonder willen we kinderen stimuleren om te voet of op de fiets naar school ennaar hun (sport)vereniging te gaan. We willen dat schoolroutes veilig zijn en dat de omgeving van de school veilig is.
 • We weren zwaar vrachtverkeer in de kernen van onze gemeente. Nog te vaak zie je vrachtverkeer op wegen die hier niet geschikt voor zijn (bijvoorbeeld op de Van Randwijckweg in Beek en in het centrum van Groesbeek). In samenwerking met Nijmegen willen we komen tot een transporthub waar goederen kunnen worden overgeladen in elektrische bezorgauto’s en -scooters.
 • Goed openbaar vervoer willen we behouden en waar mogelijk zelfs uitbreiden. Bussen moeten daarbij dóór onze kernen rijden om mensen de kans te geven in te stappen, niet eromheen zodat ze weliswaar op tijd rijden, maar zonder passagiers.
 • We steunen onderzoek in samenwerking met Duitsland naar een railverbinding tussen Nijmegen, Groesbeek, Kranenburg, Kleve en uiteindelijk Düsseldorf, met als doel het grensgebied beter te verbinden.

Veiliger verkeer en minder overlast

 • Waar nodig maken we fietspaden vrijliggend of, zoals in Leuth, vervangen we ze door aparte fietsroutes door of rondom het dorp. Wegen met daarop veel fietsverkeer veranderen we in fietsstraten waar auto’s te gast zijn en waar goed asfalt ligt. Daarnaast willen we oversteekplaatsen zoals die van de Ubbergseweg/N325 veiliger maken door de snelheid van het autoverkeer ter plaatse terug te brengen.
 • Het centrum van Groesbeek gaan we op een zodanige manier herinrichten dat fietsers en voetgangers zich veilig kunnen bewegen en doorgaand auto- en vrachtverkeer ontmoedigd wordt.
 • We stellen paal en perk aan geluidshinder en onveilige situaties veroorzaakt door motoren en ander gemotoriseerd verkeer. We monitoren overlast op de bekende punten door tellingen, observaties en geluidsmetingen. We handhaven de geluidsnormen en bekeuren overtreders. Helpt dat niet, dan aarzelen we niet om op basis van de monitoring wegen af te sluiten voor motoren.
 • We houden de vinger aan de pols voor wat betreft het ontgassen van schepen op de Rijn en Waal. Bij signalen dat dit nog steeds structureel gebeurt, worden Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de politie ingeschakeld.