Ruimte voor economische groei

In de kernen van Berg en Dal wonen veel mensen die buiten de gemeente Berg en Dal werken. Maar in de gemeente zijn ook veel ondernemers en bedrijven gevestigd. Dit is goed voor de vitaliteit en ondersteunt de aanpak van de infrastructuur en duurzaamheid. D66 wil het beleid intensiveren om als gemeente een goede basis te bieden voor ondernemen in de breedste zin.

Ondernemen

Voor D66 zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij; vindingrijkheid en innovatief vermogen moeten we stimuleren. Daarom moet het voor ondernemers en bedrijven (groot en klein) aantrekkelijk zijn om in onze gemeente gevestigd te zijn. Daarvoor zijn onder andere goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, goede bereikbaarheid en een passende infrastructuur en een mooie en groene omgeving noodzakelijk. Ook de rol van de lokale overheid is hierbij van belang. De nieuwe omgevingswet is volgens D66 prima gereedschap om dit te ondersteunen; onnodige regelgeving moeten we vermijden en hetgeen nodig is simpel en eenvoudig houden.

  • D66 wil dat de gemeente ondernemers ondersteunt door direct toegankelijk te zijn. We richten een gemeentelijk contactpunt in voor snelle en adequate hulp aan bedrijven; hierdoor kan ook beter op ontwikkelingen worden geanticipeerd.
  • De gemeente Berg en Dal heeft een groot agrarisch gebied met veel ondernemers. Agrarische ondernemers ondersteunen we bij innovaties en ondernemen binnen de spelregels van duurzaamheid, volksgezondheid en dierenwelzijn. Agrarische ondernemers leveren bij uitstek een bijdrage aan het landschap, de natuur en de energietransitie. Denk hierbij aan landschapsonderhoud, het verbeteren van biodiversiteit en zonnepanelen op staldaken.
  • We willen lokale bedrijven bij aanbestedingen betrekken, deze transparant laten verlopen en ondernemers altijd op tijd betalen.
  • We willen de toeristische infrastructuur in onze gemeente versterken, waaronder de daadwerkelijke realisatie van de TOPs (Toeristisch Overstappunt).

Gemeentelijke belastingen

D66 zet zich in voor een solide financieel beleid. Dit betekent dat we zorgvuldig en behoedzaam met de financiële middelen (belastinggeld!) omspringen en ervoor zorgen dat de begroting tegen een stootje kan. Dus een buffer opbouwen en houden (algemene reserve) om tegen onvoorziene omstandigheden gewapend te zijn. Wij zijn niet bang om te hervormen en slim te bezuinigen op beleid dat onnodig of niet effectief is. Ook willen wij toekomstbestendig opereren, dus niet vooruitschuiven maar de consequenties van beleid onderkennen en zo mogelijk hierop anticiperen.

  • We willen dat de gemeentelijke organisatie en ook de gemeenteraad kostenbewust is. Alle projecten en programma’s voeren we binnen budget uit en dus bij overschrijding binnen dit project of programma zoeken we naar compensatie. Alleen bij uitzondering en met een goede motivatie kunnen we hiervan afwijken.
  • Bij diensten aan de inwoners maken we altijd duidelijk wat de kosten zijn die de gemeente in rekening brengt. Uitgangspunt is dat dit dekkend is vanuit het principe ́de gebruiker betaalt ́.
  • Bij investeringen willen wij het accent leggen op onderwijs (infrastructurele ondersteuning), zorg (flankerend beleid), duurzaamheid (energietransitie en klimaatadaptatie) en infrastructuur (onderhoud wegen en gebouwen).
  • We willen dat de begroting en jaarrekening van de gemeente Berg en Dal transparant en inzichtelijk worden gepresenteerd en gemakkelijk toegankelijk zijn voor de inwoners. Wij stellen voor middels een gericht onderzoek vast te stellen of dit effectief is en mogelijk verbeterd kan worden. We kunnen hiermee de betrokkenheid en het bewustzijn van de inwoners op een hoger peil brengen.

Belastingen en subsidies

De belastingen dienen niet verder verhoogd te worden ter dekking van tekorten. Het tarief voor de OZB is nu op een competitief niveau en de toeristenbelasting zien wij als een bijdrage van de toeristen als vergoeding voor al het mooie dat de gemeente te bieden heeft! D66 wil activiteiten met een maatschappelijk effect steunen, vooral in het kader van de energietransitie en het klimaatbeleid. In zijn algemeenheid richten wij ons bij subsidieverlening op het starten en aanjagen van initiatieven, dus in principe een tijdelijke ondersteuning.