In Assen laten we iedereen vrij, maar niemand vallen

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. Je bent vrij als je jezelf kan zijn, je eigen keuzes kan maken en er hulp is voor degene die het nodig hebben (of die het willen). In Assen respecteren we elkaar en houden we rekening met elkaar. We kijken naar elkaar om (naoberschap) en laten iedereen vrij, maar niemand vallen.

Leven in vrijheid

Assen, een stad waar je jezelf kan zijn. Een stad waar mensen elkaar nog kennen en begroeten. Samen met inwoners werken we aan een veilige stad om in vrijheid te kunnen leven. Voor D66 Assen is het niet belangrijk waar je geboren bent, maar waar je naartoe wilt. Elke inwoner is uniek en iedereen hoort erbij. Discriminatie moet actief aangepakt worden en (onder meer op scholen) moet voldoende aandacht zijn voor seksuele gezondheid, relaties en diversiteit. Assen is sinds 2015 Regenboogstad. Een Regenboogstad is een stad die actief de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele-, transgender- en intersekse-personen (lhbti) bevordert.

Vrijheid en vangnet

Zonder vangnet kan niet iedereen in vrijheid leven. D66 Assen wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zeggenschap heeft over het eigen leven. Samenleven is ook zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken.
Bijna iedereen heeft in het leven wel eens zorg of ondersteuning nodig. D66 Assen wil goede zorg die betaalbaar is en waar inwoners kunnen kiezen welke zorg bij hem of haar past. Met een wijkgerichte aanpak willen we op tijd hulp aanbieden bijvoorbeeld bij mentale kwetsbaarheid, schulden, armoede en gezondheidsvaardigheden. Door op tijd te helpen, krijgt iedereen de kans om zich verder te ontwikkelen. Wij willen dat wettelijke regelgeving zo wordt ingericht dat de gemeente juist de inwoners die het meest kwetsbaar zijn kan ondersteunen. Denken in oplossingen en mogelijkheden vraagt om ontschotting van budgetten (zoals Wmo en jeugdzorg) en vertrouwen en vrijheid van professional en inwoner, die eigen regie kan blijven voeren als zij dat willen en kunnen. Het Persoonsgebonden budget (PGB) is hier een middel voor.

Leven in veiligheid

Leven in vrijheid kan alleen in een veilige stad, waar inwoners elkaar respecteren. Veiligheid beleef je daar waar je je vrij voelt om je te bewegen, hoe en waar je wilt. Je kunt je tonen zoals je bent. Waar deze vrijheid wordt belemmerd, verwachten we dat de overheid hierin actief optreedt. D66 Assen zal zich actief opstellen waar we signalen krijgen over de beperking van vrijheid en de groei van onveiligheid.

Een positieve veiligheidsbeleving in eigen huis maar ook daarbuiten moet vanzelfsprekend zijn in Assen. Het is onacceptabel dat veel vrouwen en LHBTIQ+ers te maken hebben met straatintimidatie.
D66 Assen wil dat de gemeente inzet op preventief gemeentelijk beleid. 
Waar veiligheid niet vanzelfsprekend is zal D66 Assen meedenken over en instemmen met (liefst) tijdelijke of (indien nodig) permanente maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te bevorderen, met maatregelen die in verhouding staan tot de vrijheid van inwoners. We willen in Assen ook meer aandacht voor de training van handhavers, bewustwordingscampagnes zoals ‘je bent oké, en een lage meldingsdrempel.

Veiligheid en verslaving

D66 Assen zet in op een 2e coffeeshop, tegengaan van verkoop van lachgas en preventie van problematisch drugsgebruik.

Veiligheid en jaarwisseling

Wij zijn voor een gezellige en veilige jaarwisseling in Assen. Samen Oud & Nieuw vieren. Het afsteken door particulieren veroorzaakt steeds meer overlast. Zoveel, dat we hiermee willen stoppen. D66 Assen wil wel ruimte bieden voor georganiseerd vuurwerk in de wijken.  Zodat iedereen, zowel mens als dier, een gezellige en veilige jaarwisseling kan vieren.

Concreet, wat wiI D66 Assen?

  • Actief reageren op signalen van beperking van vrijheid en onveiligheid en sturen op passende maatregelen.
  • Ondersteunen van kwetsbare groepen in de beperkingen die zij ervaren om vrij te kunnen zijn.
  • Betere (zorg-)ondersteuning bij de overgang van 18- naar 18+.
  • Behouden van zorg en ondersteuning voor inwoners die in Assen komen wonen, tot er een herindicatie is geweest.
  • Inzetten op vertrouwen en vrijheid van professional en inwoner.
  • Passende maatregelen tegen ondermijning, drugshandel, overlast van bezorgdiensten en vandalisme.
  • D66 is een voorstander van georganiseerde vuurwerklocaties in het centrum en wijken.