Assen voor ons allemaal

Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische samenleving. Met een open en transparante overheid die aanspreekbaar is. D66 Assen gaat voor Assen voor ons allemaal. Onze gemeente staat dicht bij de inwoners en brengt initiatiefnemers in Assen verder.

Bewonersinitiatieven

Initiatieven krijgen de ruimte. Assenaren weten vaak zelf het beste hoe hun (woon)omgeving mooier of beter kan. Daar waar inwoners de gemeente uitdagen om zelf taken op te willen pakken, biedt D66 Assen die inwoners graag die ruimte.
Wij durven los te laten en geven inwoners haar eigen verantwoordelijkheid. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. 
D66 Assen ziet al veel eigen initiatieven in Assen: van een energiecoöperatie en taallessen voor vluchtelingen tot het zelf beheren van het buurthuis.
Per initiatief wordt gekeken wat er nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen.

Participatie

We betrekken de inwoners zoveel mogelijk bij beslissingen over hun stad. We praten met en niet over de inwoners. Daarbij controleert D66 Assen of de gemeente duidelijke verwachtingen schept bij participatietrajecten (participatieladder). We willen dat inwoners zich betrokken voelen en eerlijk worden behandeld. We benutten de oneindige kennis en creativiteit van inwoners en ondernemers. Hiermee komen we tot meer gedragen oplossingen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit meer tijd kost, maar het resultaat zal beter zijn.

Contact tussen inwoners en overheid, een eerlijke en open dialoog

D66 Assen wil dat duidelijk is waar je terecht kan met een vraag of idee. We stellen alles in het werk om inwoners snel en helder antwoord te geven, ook waar zaken nog onzeker zijn. Brieven zijn voorzien van een contactpersoon en telefoonnummer. D66 Assen wil dat wethouders wijkgericht blijven werken en vroegtijdig in gesprek zijn met onze inwoners. Ook onze fractie bezoekt de wijken om aansluiting te houden bij wat er leeft in de wijken. Waar de inwoner klachten heeft over de dienstverlening of behandeling door de lokale overheid is er de onafhankelijke ombudscommissie. D66 Assen blijft zich inzetten voor de onafhankelijke positie en blijft de voortgang monitoren.

Raadsakkoord

D66 Assen wil dat plannen voor de komende jaren niet in een coalitieakkoord, maar in een raadsakkoord worden vastgelegd. Met dit brede akkoord op hoofdlijnen, waarin alle partijen in de Raad hebben kunnen meedenken, kan het college vervolgens samen met de inwoners en/of maatschappelijke organisaties de uitwerking verder vormgeven.

Goed financieel beleid 

D66 Assen vindt het belangrijk dat de gemeente een solide financieel beleid voert. Duidelijke keuzes maken en zorgvuldig afwegen waar we in investeren. Onze uitdaging is om de financiën en keuzes nog beter inzichtelijk te maken voor onze inwoners. Gelijktijdig zetten alles op alles om de Rijksoverheid te overtuigen dat financiële middelen voor gemeenten verhoogd moeten worden om de taken naar behoren uit te voeren. 

Digitale veiligheid

Onze snel digitaliserende wereld brengt vele kansen op risico’s. Het aantal privacyschendingen en slachtoffers van cybercriminaliteit neemt toe. Ook gemeenten hebben te maken met hacks, gijzelsoftware en datalekken. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente Assen in online veiligheid investeert.

Concreet, wat wiI D66 Assen?

  • Een gemeente en college die actief in contact komen, blijven en samenwerken met inwoners.
  • Afspraken over afhandeling van brieven in begrijpelijke taal, met contactpersoon en telefoonnummer op de brief vermeld.
  • Betrokkenheid van een inwoner stimuleren en duidelijk zijn over welke vorm van participatie mogelijk is.
  • Een raadsakkoord op hoofdlijnen: inwoners en/of maatschappelijke organisaties kunnen mede vormgeven aan de uitwerking.
  • Een financieel gezonde gemeente waar digitale veiligheid is gewaarborgd
  • Benutten contacten met D66-kamerleden en bewindslieden om vraagstukken te verhelderen en op te lossen.