Assen is groen, toekomstbestendig en duurzaam

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Duurzaamheid is de norm, om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente moet verder met de energietransitie. Wij willen van Assen een klimaatneutrale stad maken.

Energietransitie

We zetten in op zonne-energie op dak en land én energiebesparing. De Asser bijdrage moet ambitieuzer. We zien kansen voor meer zonne-energie op gevels. D66 Assen wil samen met de inwoners naar een haalbaar, betaalbaar gasloos Assen. We zetten in op energieneutraal en circulair bouwen (minder afval en grondstoffen). D66 Assen zet in op subsidies en aantrekkelijke leningen voor het verduurzamen van bestaande woningen, zodat iedereen de woning duurzaam en betaalbaar kan verwarmen.

Duurzaamheid en mobiliteit

Het moet aantrekkelijker worden om het centrum met de fiets te bezoeken. Het heeft een positieve invloed op gezondheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid. D66 Assen geeft voorrang aan een goede fietsstructuur. D66 Assen wil parkeren in de parkeergarages (met voldoende oplaadpunten) promoten, experimenteren met het tijdelijk opheffen van parkeervakken én wil kort parkeren (blauwe zones) invoeren in de stad. D66 Assen wil onderzoeken of lantaarnpalen geschikt kunnen worden gemaakt als oplaadpunt.

Duurzaamheid en groen

Groen in het centrum en wijken is van groot belang voor de leefbaarheid en welzijn van onze inwoners. D66 Assen wil meer aandacht voor de openbare ruimte, omdat deze ruimte dé plek is waar we elkaar ontmoeten en contact maken met elkaar. Klimaatverandering zal ook in Assen merkbaar zijn. D66 Assen wil maatregelen treffen zoals tegengaan van hittestress met meer groen en minder stenen. We vangen neerslag op met goede drainage en wateropslagplaatsen. Vergroening voorkomt dat het riool overloopt bij extreme neerslag. Inwoners denken mee over inrichting en onderhoud van openbare ruimte voor meer bewust zijn van de waarde van onze leefomgeving.

Goed (her-)gebruik en afval 

Afval is een belangrijke bron van steeds schaarser wordende grondstoffen. Afvalscheiding levert minder milieubelasting op en leidt tot een kostendaling voor de inwoners. We zijn er nog niet. D66 Assen wil inzetten op verminderen van afval en voorkomen van zwerfafval. D66 Assen wil kinderen en verenigingen betrekken door samen ludieke acties te verzinnen. D66 Assen ziet de ja/ja-sticker als een belangrijke stap naar een Assen met minder reclamefolders waarmee we papier én energie voor de productie en transport verspillen.

Duurzaamheid en ondernemen 

In de Masterplannen van Ondernemend Assen beschrijven ondernemers hoe ze vorm willen geven aan de energietransitie, leefbaarheid, water- en klimaatadoptatie, ecologie en de bereikbaarheid. Dat kunnen ze niet alleen en moeten kunnen rekenen op de gemeente als meewerkende gesprekspartner. D66 is een voorstander van bedrijvigheid die past bij het duurzame profiel van de stad met maatschappelijk verantwoorde ondernemers. De verbinding tussen bedrijven en onderwijs willen we benutten om meer inhoud te kunnen geven aan circulaire economie.

Concreet, wat wil D66 Assen? 

  • Investeren in de omslag van fossiele energie naar hernieuwbare energie met als uitgangspunt dat het betaalbaar is.
  • Ruimte geven aan inwoners van Assen om actief hun duurzame plannen te realiseren.
  • Subsidies en aantrekkelijke leningen voor inwoners om op duurzame en betaalbare manier de woning te verwarmen.
  • Zonnepanelen op zoveel mogelijk daken én gevels. Over windenergie in Assen zijn we terughoudend en kritisch.
  • Stimuleren energiecoöperaties met plannen voor realisatie van lokaal duurzame energieopwekking.
  • Behoud en goed beheer van onze bossen en parken in Assen: oog voor biodiversiteit.
  • Inspelen op effecten klimaatverandering: meer groen, minder stenen, goede drainage, regentonnen en wateropslagplaatsen.
  • Ontwikkelen doorfietsroutes zonder knelpunten en meer fietsenstallingen in de binnenstad.
  • Stimuleren parkeren in de parkeergarage, inzetten op blauwe parkeerzones en meer slimme laadpalen.
  • Invoeren van de Ja/ja-sticker en minder zwerfafval en plastic afval.