Assen, een stad waar je goed kan wonen en leven

Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Inwoner of toerist, iedereen kan zich prettig voelen in onze stad.
Ons Assen heeft een uniek bos, het TT-circuit en een breed cultureel aanbod. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een uitnodigende binnenstad. Onze wijken hebben goede voorzieningen. Een stad waar genoeg te beleven is, een stad waar je goed kan wonen en leven.

Wonen

Assen is een stad met kennis, banen en perspectief. D66 Assen wil samen met ondernemers en vastgoedeigenaren inzetten op een aantrekkelijke, compacte binnenstad met betaalbare woningen en vergroening. D66 Assen wil een woningbouwregisseur aanstellen die uitvoering geeft aan de woonvisie, zorgt voor instrumenten om betaalbare woningen te realiseren én aandacht heeft voor de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. Starters op de woningmarkt ondersteunen we als gemeente door te bouwen en te verkopen met de grond in erfpacht. We voeren zelfbewoningsplicht
bij nieuwbouw in. Voor starters en studenten kan binnen het Havenkwartier gebouwd worden. Ook willen we de doorstroming vergroten. We bieden kansen voor Tiny Houses, WikiHouses en collectieve woonvormen. Met de schaarse ruimte die we hebben is ook hoogbouw in bepaalde gebieden denkbaar. We houden woningcorporaties aan de voorraadontwikkeling in de sociale huursector.

Leven

Het is goed wonen en leven daar waar er voldoende gevarieerde woningen en voorzieningen zijn en de bereikbaarheid op orde is. Waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen ontspannen in de buitenlucht. We zijn zuinig op onze monumenten. We stimuleren inwonersinitiatieven omdat een inwoner weet wat goed is voor zijn eigen woonomgeving.

Werken

Werken vindt steeds minder plaats op de traditionele werklocaties. D66 Assen zet in op gemengde functies in de stedelijke ontwikkeling, waarmee we bijdragen aan een structurele versterking van de economie. De binnenstad, Havenkade en het stationsgebied zijn daarvoor in beeld.
We zetten Assen in de etalage als het woon-/werkalternatief voor Groningen waar er daar een tekort aan ruimte is. D66 Assen wil geen medewerking verlenen aan ontwikkeling van nieuwe grootschalige bedrijventerreinen of Mega-datacenters.
We zien meer kansen in herverkaveling, transformatie en duurzame herontwikkeling van bestaande terreinen en gebouwen.

Cultuur

We zetten in op een aantrekkelijk en betaalbaar cultureel aanbod. Culturele organisaties zorgen voor contact tussen inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De Nieuwe Kolk is de culturele huiskamer van Assen. Het beoefenen van cultuur helpt om jezelf te leren kennen en uit te drukken. D66 Assen wil investeren in cultuureducatie in het onderwijs.
D66 wil een poppodium voor en door de jeugd realiseren. D66 Assen blijft zich inzetten met het zoeken naar creatieve broedplaatsen, voor ontmoeting en inspiratie. Functionele kunst in straten geven Assen extra kleur.

Recreatie en toerisme

Op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur heeft Assen veel te bieden. Daar liggen ook grote kansen. Assen is een hoofdstad met een rijk en veelzijdig recreatief aanbod. Het TT Circuit en Drents Museum zijn onze belangrijkste toeristische trekpleisters. Naast het jaarlijkse TT-festival wil D66 Assen het bevrijdingsfestival en jeugdtheaterfestival Art of Wonder blijven steunen.
D66 Assen wil het gebied rondom het TT Circuit verder ontwikkelen en steunt een eventuele komst van de Formule 1. Ook ziet D66 Assen kansen in het duurzaam ontwikkelen van de motorsport.

Concreet, wat wiI D66 Assen?

  • Betaalbare circulaire duurzame woningen prioriteit nummer één.
  • Aanstellen woningbouwregisseur.
  • Ondersteunen starters op de woningmarkt en zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw.
  • Doorontwikkelen gevarieerde wijken met huizen voor verschillende doelgroepen en bijzondere woonvormen.
  • Meer zitbankjes en groen in de openbare ruimten.
  • Geen grote datacentra en nieuwe grote bedrijventerreinen in Assen: insteken op herverkaveling.
  • Doorontwikkelen Toeristisch Recreatieve Zone.
  • Investeren in cultuureducatie binnen het onderwijs.