Assen, een gezonde stad

We zien in Assen graag gezonde en gelukkige inwoners. We zetten in op een gezonde en groene omgeving die uitnodigt tot gezonde keuzes en een actief leven. D66 Assen gaat uit van positieve gezondheid waarbij niet naar ziek zijn maar naar een betekenisvol leven van mensen wordt gekeken. We helpen graag om gezonde keuzes makkelijker te maken en ondersteunen wanneer er hulp nodig is.

Gezondheid

Mensen noemen Gezond zijn vaak als het meest belangrijke in het leven. D66 Assen vindt het belangrijk om een goede gezondheid te stimuleren en zet graag in op gezondheidspreventie om te voorkomen dat de zorguitgaven in 2040 verdubbelen. Een gezonde leefstijl helpt zorg te voorkomen. Daarom zet D66 Assen in op een fysiek, mentaal en sociaal gezonde omgeving. Iedereen weet dat je de beste kans op een gezond leven hebt wanneer je goed eet, voldoende beweegt, mentaal weerbaar bent, niet rookt en geen alcohol drinkt. Voor lang niet alle inwoners zijn die keuzes vanzelfsprekend. D66 Assen stimuleert en ondersteunt verenigingen, buurthuizen, scholen en ondernemers om gezonde keuzes makkelijker te maken voor inwoners van Assen. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid!
Jeugd moet kunnen opgroeien in een gezonde omgeving. D66 Assen wil rookvrije speelplekken, watertappunten en gezond voedselaanbod rondom de school. Daarnaast willen we gezondere (sport)evenementen stimuleren. 
Een buurtwerker gezondheid in elke wijk kan dit aanjagen.
De basis voor een goede gezondheid en welzijn op latere leeftijd wordt gelegd in de eerste 1.000 dagen vanaf de zwangerschap. D66 Assen wil met het programma Kansrijke Start ieder kind dat wordt geboren in Assen de kans bieden om een gezonde start te maken.
Een groene omgeving met voldoende beweegmogelijkheden stimuleert een gezonde leefstijl en draagt bij aan het welzijn van mensen. Wij willen dat bij (her)inrichtingstrajecten deze gezondheidsaspecten direct worden meegenomen. 

Sport en cultuur

Sport en bewegen is een middel voor een gezond en gelukkig leven. Sport verbindt, laat mensen meedoen in de samenleving en inspireert. In 2020 hebben sportaanbieders, verenigingen, professionals en inwoners gewerkt aan het Asser Sportakkoord. D66 Assen heeft dit akkoord medeondertekend en zet actief in op het realiseren van de ambities.
Assen heeft een rijk verenigingsleven en goede voorzieningen. D66 Assen wil eerlijke, transparante en gelijkwaardige subsidies voor sportverenigingen en -accommodaties. D66 Assen zet in op duurzame sportaccommodaties en toegankelijke speel- en beweegplekken in de wijken, die goed gebruikt worden. D66 Assen wil dat de buurtsport- en cultuurcoaches actief zijn in alle wijken. Sport en cultuur draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van de inwoners. Goede verenigingsondersteuning en het creëren van samenwerkingsverbanden binnen sport, cultuur en zorg kunnen problemen voorkomen en oplossen in bijvoorbeeld de jeugdzorg.
Sport en bewegen moet een leven lang toegankelijk zijn voor iedereen. D66 Assen blijft daarom inzetten op Jeugdfonds Sport & Cultuur en wil aanhaken op het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Bij een sportstad horen (top-)sportevenementen. Topsport inspireert en stimuleert inwoners om te gaan sporten en bewegen. D66 Assen wil inzetten op behoud en uitbreiding van de sportevenementen. 

Concreet, wat wil D66 Assen?

  • Plaatsen van buurtwerker gezondheid in elke wijk, op weg naar een gezondere omgeving die we stimuleren met rookvrije speelplekken, watertappunten en gezondere aanbod op meer plekken, zoals sport-/bedrijfskantines en (sport)evenementen.
  • Eerlijke, transparante subsidies voor sportverenigingen/sportaccommodaties.
  • Structureel aandacht voor groen en gezondheid bij herverkaveling, transformatie en herontwikkeling.
  • Een wijkgerichte aanpak met één vertrouwd aanspreekpunt voor de inwoners.
  • (Sport)evenementen met een gezond voedselaanbod en gezonde sponsoring.
  • Voldoende veilige speel-, sport- en beweegmogelijkheden in de wijken voor iedereen.
  • Behouden inzet Jeugdfonds Sport & Cultuur én aanhaken bij Volwassenfonds Sport & Cultuur.
  • Duurzame sport- en beweegaccommodaties met voldoende aandacht voor onderhoud en gebruik.
  • Organiseren (Top)sportevenementen en behoud van huidige evenementen in Assen zoals Asserstadsloop, Jeugdtour en Mission Olympics.