Behandeling Kaderbrief 2024

We hebben de kaderbrief 2024 behandeld. Aandacht voor ontmoeten, opgroeien, onderwijs en bewegen. En meedoen, wonen en uiteraard de financiën.

Kaderbrief

In het algemeen over de kaderbrief; allereerst; dank aan iedereen voor zijn haar inzet. 
Onze fractie heeft de kaderbrief met belangstelling door genomen. En het voldoet aan de wens van de raad om onderwerpen meer op strategisch en op hoofdlijnen te presenteren. En toch, en toch bekroop ons soms het gevoel dat het soms toch wat concreter mag. Hier straks meer over.

Ontmoeten

Om te beginnen, zijn we tevreden met de aanpak om de wijken te versterken en toekomstbestendig te maken. Over het integraal samenwerken hebben we al technische vragen gesteld. Maar wat ons betreft ontvingen we een niet duidelijk antwoord. We begrijpen het belang van integraal werken en dat het maatwerk is.  
Voorzitter daarom toch een vraag aan het college, of er voorbeelden gegeven kan worden van partijen welke we nu nog niet bereiken. Wie missen we nu?  
 
Tijdens “de raad on tour” viel het onze fractie op dat we vaak initiatiefnemers hoorden vertellen dat ze Mijn Buurt Assen niet kenden, vaak bleven ze steken bij Vaart Welzijn. We hebben zelfs gehoord dat bewoners en zelfs professionals geen contact konden krijgen met het gemeentehuis. Mensen hadden te weinig kennis over de huidige regelingen. Dit heeft ons verbaasd. Initiatieven als speeltuinen hadden direct meegenomen kunnen worden in de visie BOSS. Dit vraagt om aandacht voor verbinding en zichtbaarheid.  
Dat maakt ook dat D66 aan het college vraagt om goed op te letten dat de doorontwikkeling van Mijn Buurt Assen, de toegankelijkheid voor de inwoner niet belemmerd én voor de inwoners ‘Mijn Buurt Assen’ vooral laagdrempelig blijft.

Opgroeien, onderwijs en bewegen

De afgelopen jaren hebben we de huisvesting van onze basisscholen toekomstbestendig gemaakt, daar kunnen we trots op zijn. Helaas ontbreken er nog scholen in dit verhaal, waar nieuwbouw hard nodig is. Vanuit de technische vragen blijkt dat we in 2023 nog het plan van de Emmaschool bespreken. Fijn, want dit proces loopt al jaaaaren. En het onderzoek naar de Theo Thijssenschool start in 2024. Ook fijn! Wat D66 betreft wordt het tijd dat we hierin daadkrachtig optreden. We hebben vragen over de tijdslijn gevraagd. In de reactie lezen we teveel, we streven naar, we gaan onderzoeken, we verwachten dat… Wanneer gaat de schop in de grond? En wordt er echt wat gedaan?  
 
D66 vindt divers onderwijs heel belangrijk, zodat er een school en opleiding is die bij je past. Daar zijn verschillende opleidingen en scholen voor nodig. Niet alleen voor Assen, maar ook voor de regio. Een aantal weken geleden hoorden we dat de PABO in Assen gaat vertrekken, daar schrokken we best wel van. Was het mogelijk geweest om deze tak, met een lange historie, van onderwijs in onze stad te kunnen behouden. Ook horen we dat het Dr. Nassau College uit Norg graag naar Assen wil komen. Er wordt al lang over gesproken, het schiet niet op. Graag een toelichting op beide punten van het college hierop.  
 
Naar aanleiding van de technische vragen over de ISK zijn we blij om te lezen dat er een aantal concrete acties worden uitgezet voor volgend schooljaar. We willen het college vragen om ons op de hoogte te houden als er nieuwe/andere ontwikkelingen zijn. 
 
Na ons bezoek aan de Thorbecke Academie hoorden we dat er meer opleidingen naar Assen zouden willen komen. Geweldig dat een hogeschool zich in Assen verder wil vestigen. Maar college, hoe zit het met onze visie voor het MBO en HBO onderwijs? En hoe gaan we dit faciliteren, zoals de studentenhuisvesting.  
 
We missen in de kaderbrief sport en bewegen, terwijl sport en bewegen een belangrijke maatschappelijke functie kan hebben bij diverse onderwerpen. Denk o.a. aan ‘de jeugd blijft’, ‘zorg naar gezondheid’ en ‘sociale stad’. Wij horen graag van het college of dit wel gebeurt en hoe deze verbindingen worden gemaakt? Als D66 hebben we ons dan ook mede ingezet voor de motie BOSS, waarin vele initiatieven naar voren komen. We hopen hiermee op een extra impuls op dit gebied. 
 
Daarnaast dienen we samen met GroenLinks een motie in om discgolf in Assen te realiseren. D66 ziet dit als een verrijking in het sportaanbod in Assen. Het is laagdrempelig en toegankelijk voor alle inwoners.  
Dan hebben we ook nog het Sportakkoord en Assen SportStad. Er zijn mooie ambities. In het bestuursakkoord lezen we dat er extra budget is vrijgemaakt, maar in de kaderbrief lezen we hier niks over terug. College, wat gaan we hier volgend jaar van terug zien? 

Meedoen

Onze fractie vindt dit een lastig hoofdstuk, over dit onderdeel konden we ons alleen maar afvragen: #hoedan!? 
We lezen over de toezegging om in het najaar hier verder over door te praten. We kijken er naar uit.  
 
We hebben een vraag gesteld naar het onderzoek naar de toegankelijkheid van mantelzorgregelingen. Dank voor het noemen van de voorbeelden van regelingen. U gaf ook aan dat enquêtes zijn gehouden onder diverse doelgroepen. We zijn benieuwd naar de aanbevelingen en hoe deze worden opgepakt. We vragen daarom aan het college om dit met de raad te delen.  
 
Ook als je nieuw bent in Nederland is het belangrijk dat je snel mee kan doen. In Nederland kunnen asielzoekers met grote kans op een verblijfsvergunning taallessen volgen. Landelijk wordt er gekeken of dit verplicht door gediplomeerde NT2 docenten gedaan kan worden. Dat triggert onze fractie dan toch met een vraag: College: kunnen we deze groep mensen alvast meenemen in ons beleid? Het leren van de taal is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle deelname aan onze maatschappij. Dat is ook de kans op werk, daarom dienen we samen met de VVD, CU en PVDA een motie in om asielzoekers met grote kans op een verblijfsvergunning eerder aan het werk te helpen. We kunnen hun talenten, kennis en kunde goed gebruiken.    

Wonen

D66 gaat voor goed wonen en leven in onze mooie stad. We onderschrijven de uitgangspunten, zoals verwoordt in dit hoofdstuk, voor onze toekomstige, tijdelijke en huidige inwoners.  
Dat er op kort termijn veel woningen nodig zijn, daar hebben we het al vaak genoeg over gehad. We zijn een voorstander van flex wonen, tiny houses, maar bij deze ook het pleidooi voor het collectief wonen, zoals een initiatief van een club mensen als Woonstee. Ik las in de reactie van het college over hun ingezonden brief en ik dacht hier kan nog wel tandje bij als je in het bestuursakkoord spreekt over dichterbij en daadkrachtig. 
 
Nieuwbouw is een manier om meer huishoudens een dak boven het hoofd te bieden. We zien nu dat er op dit moment veel grote kavels voor vrijstaande woningen worden uitgegeven, en dan vragen we ons af, gezien de schaarse grond of we deze grond niet beter kunnen benutten voor kleinere kavels met rijtjes woningen.  
 
Maar nieuwbouw is niet de enige manier. Al eerder pleitte onze fractie voor het bevorderen van doorstroming, we zien dat de woningcorporatie goede stappen hierin maakt. 
 
Dat wat betreft de hoofdstukken uit de kaderbrief, verder valt ons op dat het thema mobiliteit mist. Een gemiste kans. Gaan we dit nu echt in het najaar met elkaar bespreken? Graag een reactie van het college.  

Financiën

De kaderbrief geeft een goede weergave over het financiële perspectief voor de begroting 2024 en de meerjarenrekening 2025-2027.  
Bij de behandeling van de kaderbrief verleden jaar, uitten we ook al onze zorgen over de omvang van het gemeentefonds voor de jaren na 2025. Vooral als we kijken naar de grote maatschappelijke opgaven.  
De waarschuwing tijdens informerend, kijk goed naar de waardevastheid van de begroting, heeft d66 goed in haar oren geknoopt. Het water staat straks niet meer tot onze lippen, maar verdrinken we langzaam aan in onze financiële uitdagingen. En dat de betekent dat we aan de inkomstenkant straks behoorlijk moeten opplussen. Als we kijken naar de nodige investeringen op gebied van energietransitie, onderwijs en infrastructuur. 
Dat vinden wij zorgelijk.  
 
Daarom dat we mede indiener zijn van de amendement toeristenbelasting, een kans om meer inkomsten te generen.  
Blijft dat we structurele grote investeringen projecten, zoals een mogelijk zwembad, nog steeds geen goed idee vinden

Genoeg werk aan de winkel. En er ligt genoeg huiswerk op de plank. Laten we vooral daadkracht zien. Wat D66 betreft gaan we aan de slag, schuiven we niet te veel onderwerp naar achteren op de agenda en blijven we bouwen aan een stad waar je blij van wordt.