Begroting 2024 Assen

Een begroting met ambitie. Nu nog meer lef en durf tonen en vooral aan de slag !

Wonen en leven in vrijheid

D66 een partij is die kansen ziet, die durft te dromen en met optimisme vernieuwing in gang wil zetten. Om verandering tot stand te brengen is lef en durf nodig. Dat betekent dat je ook buiten kaders durft te denken. Want er liggen genoeg opgaven op ons te wachten, die vragen om een oplossing.Alles overzien zijn we in Assen goed bezig en met een sluitende begroting 2024 kunnen we verder.
Voorzitter, maar zoals ik mijn betoog begon, misschien is er de komende periode meer lef nodig. Ik neem u nu mee waar D66 kansen ziet liggen en ook waar we ons zorgen overmaken.
Wat betreft Wonen
We zetten mooie stappen in de woningbouwopgave. Maar gezien de opgaven vindt D66 dat we meer lef kunnen tonen. In Assen hebben we weinig vrije grondposities. Waarom kopen we niet meer strategisch aan om bijvoorbeeld collectieve particulier woninginitiatieven, zoals woonstee, meer kans te geven?
We kunnen trots zijn dat verleden week het eerste energieloket geopend is, of moeten we ons eigen lijk schamen? , nu pas? …
En hoe zit het met de voortgang wijkaanpak proeftuin Lariks en Kloosterveen duurzaam warm. In de nieuwsbrief van oktober veel weetjes. In onze beleving blijft het verdraaid stil over wat we daar werkelijk aan het doen zijn in deze wijken.
Kijken we naar Leven in vrijheid
We willen allemaal graag leven in een veilige fysieke en digitale omgeving. D66 maakt zich zorgen over de verharding en de toenemende onveiligheid die plaatst vindt in onze stad. Met het besluit van onze burgemeester wordt de komende maanden extra ingezet op de veiligheid in het centrum. In de begroting zien we dat er 200 duizend meer is begroot. Daarmee borrelt bij ons de vraag op: is dat voldoende? Of moeten we structureel extra inzetten op jongerenwerkers en handhaving? Graag een reactie van het college hierop.
We gaan weer richting oudejaarsdag. In maart 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen te onderzoeken wat alternatieven zijn voor het afsteken van vuurwerk, dit vanaf de jaarwisseling 2021-2022. Wat maakt dat deze motie zo lang is blijven liggen? D66 vindt het hoogtijd worden dat we nu echt, samen met onze inwoners een vuurwerkshow organiseren. Dit draagt wat ons betreft bij aan de veiligheid van onze stad.

Onderwijs en Omgevingswet

D66 vindt dat we samen met het onderwijs een verantwoordelijkheid hebben om de gelijke kansen van kinderen en jongeren te bevorderen.
We hebben nu een visie vanuit 2014 liggen, die inzet op alles in 1 scholen. We zijn tien jaar verder en hebben prachtige kindcentra ontwikkeld. Wat ons betreft hoog nodig tijd om deze visie samen met het werkveld te herijken. Een visie waarin we kansen gelijkheid in het het onderwijs bevorderen.
En met een knipoog, wat fijn dat de landelijke politiek WEL de Assense motie over de schoolbiebs en leescoaches heeft opgepakt. We waren hier toch mooi koploper.
Dan de Omgevingswet
Wat ons erg bezig houdt is, ondanks alle raadactiviteiten rondom dit onderwerp, heeft de gemeente zich goed voorbereid op eventuele gevolgen als per 1 januari de omgevingswet van kracht wordt? D66 denkt dan aan de volgende vragen:
Staan wij in de startblokken om bewoners goed van dienst te zijn als zij aankloppen met vragen over de omgevingswet. Hebben we voldoende gecommuniceerd hierover ?
Is het financieel op orde, hoe staat het met de compensatie vanuit het Rijk? Investeren we zelf ook in deze verandering of wachten we op het Rijk?
En we willen graag weten hoe de gemeente zich voorbereid op eventuele haperingen van het digitaal stelsel omgevingswet. Welke financiële consequentie heeft dit, bent u daarop voorbereidt en wat betekent dit voor de dienstverlening?

participatie

Participatie
We willen meer op andere manieren van participeren investeren, zoals met apps, digitale enquêtes en sociale media. Een online berichtje, aanvraag is immers zo gestuurd. Naast deze digitale wereld hebben we ook de werkelijke wereld, waarin we met elkaar het persoonlijk gesprek aan gaan. Het een sluit het ander niet uit.
Een goede balans vinden wij hierin belangrijk. Dat vraagt om een overheid die zich medeverantwoordelijk voelt voor het participatietraject. Hoe pakt het college dit op?

Voorzitter, in een bijdrage spreken over lef, ambitie en durf is makkelijk. D66 heeft deze periode vaker lef getoond. Vanuit de overtuiging dat ondernemers de vrijheid hebben om te ondernemen, hebben we daarom destijds een voorstel gedaan om de openingstijden te verruimen.
We vinden dat ondernemers vooruit moeten kunnen kijken, en daarom ondersteunen we de oproep van de VVD aan het college, om regie te pakken om wijkcentra Peelo toekomstbestendig te maken.

Voorzitter ik rond af
De opgaven die er in onze stad liggen en bij onze inwoners leven, verdienen een oplossing. D66 draagt daar graag een steentje aan bij door het het college te ondersteunen en waar nodig zelf het initiatief te pakken. Een klein idee kan soms grote impact hebben en daar is lef en durf voor nodig!

  • steun toekomst bestendig maken wijkcentrum Peelo
  • INITIATIEF Motie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
  • Steun motie veilige zebrapaden