Onze mening over de begroting 2023

Opnieuw vroegen we aandacht voor de lange termijn financiering. Verder hadden we onze bijdrage gelinkt aan de uitkomsten van de Monitor Brede welvaart Drenthe. Denk aan aan de onderwerpen op gebied van arbeid, vrije tijd, welzijn en gezondheid. Maar ook onderwerpen als wonen, jeugd, energietransitie, klimaatadoptie, onderwijs en cultuur vergaten we niet.

de bijdrage

De eerste begroting van deze bestuursperiode En wat ga je er dan over zeggen? Laat ik beginnen om iedereen die heeft bijgedragen aan deze programmabegroting te complimenteren en te bedanken.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om Assen weer financieel gezond te krijgen. Dat is gelukt door samenwerking, vertrouwen en te investeren in elkaar en het voormalig bestuur heeft een positieve financiële uitgangspositie voor de komende jaren gelegd.
Daar kunnen we op verder bouwen, daar wil D66 op verder bouwen. Samen met het college, samen met de raad.

D66 is blij dat de begroting 2023 structureel sluitend is. En dat de financiële vooruitzichten voor de middellange termijn tot en met 2025 gunstig zijn. Met de behandeling van de Kaderbrief uitte ik wel de zorg over de jaren erna. En die zorg blijft.

Ik werd voor deze bijdrage geïnspireerd door de Monitor: Brede welvaart Drenthe 2021. Hierin lees je over hoe de brede welvaart zich door de jaren heen in Drenthe heeft ontwikkelt, denk aan op gebied van arbeid, vrije tijd, welzijn en gezondheid.
Je leest in deze monitor dat de Drenten zeer tevreden zijn met het leven; we geven het leven gemiddeld een 7.9. Dit cijfer is al jaren stabiel. D66 vindt het belangrijk dat we de leefbaarheid op peil houden en waar dit kan verder verbeteren. We staan als stad voor de nodige uitdagingen. Denk aan nauw samenhangende opgaven op gebied van betaalbaar wonen, beschikbare zorg, energietransitie, klimaatadaptie en een dalende beroepsbevolking.
En dan is het goed dat je vele van de bovengenoemde onderwerpen ook terug kan vinden in de plannen voor Assen voor 2023 en de jaren erna.

Ik pak er een aantal uit die voor D66 belangrijk zijn en die ik hier wil benadrukken
Bouwen aan voldoende woningen, betaalbare duurzame woningen. Voor alle doelgroepen. Goed te lezen dat we stappen willen zetten met flex wonen en tiny houses. D66 wil dat Assen een plek is waar je wil wonen en ook kan blijven wonen. Inmiddels ligt er een uitspraak van de Raad van State over dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan de Europese natuurbeschermingsrecht. de minister van Wonen reageerde als volgt, ik citeer
’Het betekent ook dat bouwen in een deel van Nederland heel erg ingewikkelder gaat worden, namelijk dat deel dat dichter bij natuurgebieden ligt of dat deel waar minder mogelijkheden zijn voor stikstofcompensatie.
we weten allemaal dat het uitbreidingsgebied Kloosterveen bij een prachtig natuurgebied ligt, het Fochteloerveen. Ondanks dat d66 blij is met de uitspraak vanwege het klimaat, vragen we ons wel af wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de woningbouw in Kloosterveen. Het is met deze uitspraak dan voor Assen niet gemakkelijker op geworden om tempo te maken. Ik ben benieuwd hoe het college hier naar kijkt.

Blijf inzetten op het werkgelegenheidspact, meer arbeid naar Assen, zorg voor een goede verbinding met het onderwijs, en ook met de ondernemers/bedrijven, juist deze driehoeksverhouding is zeer belangrijk; het draagt bij aan die brede welvaart. Sluit aan bij de ontwikkelingen van het Voortgezet Onderwijs. Blijf in contact met mbo- en hbo instellingen, met de Thorbecke academie en wees partner van de universiteit van het Noorden. Juist met het onderwijs versterken we de kans voor jongeren om het beste uit zich zelf te halen en de kansen te vergroten om kunnen blijven werken in Assen of in de directe nabijheid.

Dit geldt ook voor het investeren in de vrije tijdseconomie; een gezonde vrijetijdseconomie heeft een maatschappelijke meerwaarde; je verbetert ook de welvaart van de eigen inwoners. Zoals een goed woon- en leefklimaat. Dit zagen we bijvoorbeeld goed terug tijdens de coronacrisis. Omdat er maar weinig mocht, recreëerden de mensen dichter bij huis. Door in te zetten op betere voorzieningen en samenwerkingen kun je het woon-leefklimaat dus voor je eigen gemeente verbeteren. Dit sluit aan bij het fenomeen brede welvaart, niet alleen economisch, maar ook sociale waarde wordt gemeten.

En we kunnen ons vinden met het programmaplan over het verlagen van de CO2 uitstoot. Alles op alles zetten tegen de klimaatverandering, voor onze kinderen en kleinkinderen en diens kinderen.

En dan kom ik terug op de 7.9, want dit cijfer geldt niet voor iedereen, vooral in deze tijd.
Met alles wat gebeurt in de wereld, in ons land en in ons leven, kunnen problemen zich erg gemakkelijk en heel snel op stapelen, waardoor kwetsbare regio’s en groepen steeds meer op achterstand komen staan.

De energiekosten, de kosten boodschappen en nog veel meer kosten vliegen omhoog. Hier in Assen doen we er alles aan om iedereen er bij te houden. Dit vergt veel van het ambtelijk apparaat én van de vele organisaties die dagelijks bezig zijn om onze inwoners te ondersteunen. Het vergt ook veel van de inwoners, de stap naar voren te doen, de moed te hebben om aan te kloppen, de schaamte voorbij om je hand op te houden.
We vinden wel dat iedereen wel eigen verantwoordelijkheid heeft om zelf de kosten zover als mogelijk naar beneden te brengen, zoals korter douchen, de thermostaat een graadje lager of de deur van de winkel achter je dicht te doen.

Ook culturele en maatschappelijke instellingen en mkb-ers ervaren onzekere tijden. Er is maar weinig spek op de botten na coronatijd. Wat goed dat we de sportverenigingen en maatschappelijke instellingen met een aanvullend pakket ondersteunen. We realiseren ons dat we veel kunnen als gemeente, maar we kunnen niet het onmogelijke. Het is allemaal niet gemakkelijk. Maar toch de vraag aan college of we nog iets voor de mkbérs in Assen
kunnen doen ? En we zijn benieuwd in hoeverre er met de provincie afstemming is over ondersteuning van diverse partijen?

Dan de kosten over de jeugdzorg. Schat je niet rijk omdat nu de rem erop zit door de wachtlijsten. Iedereen op de wachtlijst komt een keer in behandeling, dit gaat ons hoe dan ook geld kosten.
D66 wil veel meer dan nu de beweging maken naar preventie. We zijn blij met de investering van 4 miljoen en extra geld voor het sportakkoord. Dit geldt ook voor de gereserveerde 1 miljoen voor het jongerenbeleid. Beiden past mooi bij de leefbaarheid van de stad. Laten we wel zorgen dat dat we hier actie in houden, dat het geld niet op de plank blijft liggen, maar dat we nu iets doen voor een gezonde leefstijl, armoede, eenzaamheid en uitsluiting. Het is zeker in deze tijd kei hard nodig om te werken aan de fysieke en mentale gezondheid. Onze fractie wil dit bereiken via onderwijs sport, cultuur en sociale activiteiten. Blijf daarin investeren. Wij kijken uit naar deze ambities en de uitvoering hiervan. Kan het college daar al iets over zeggen?

Laten we met elkaar zorgen voor een stad waar iedereen blij van wordt; goed leven voor jong en oud, met gelijke kansen voor iedereen, voor komend jaar en de jaren daarop.Want er liggen de nodige uitdagingen voor het behouden of versterken van de brede welvaart in Assen
Aan de slag, want we kunnen in 2023 niet stilzitten.

En dan eindig ik toch met een vraag aan het college .
nu er méér problemen zijn, én ook méér geld is, vraagt deze tijd wat de D66-fractie betreft om daadkrachtige en doeltreffende uitvoering op grote thema’s mét visie. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college hoe zij daar naar kijken.