oproep over aanhoudende situatie opvang Ter-Apel

Humane opvang voor iedereen die vlucht voor oorlog en geweld.

Dit kan en willen we niet

Honderden mensen die buiten in de hitte of de regen moeten slapen, veel te weinig opvanglocaties en te weinig gemeenten die willen bijspringen: de asielketen is flink vastgelopen in ons land. Dat vraagt om directe oplossingen én een stevig plan voor de lange termijn.

Oproep

Daarom sloot D66 aan bij de motie om college te verzoeken om publieke steun uit te spreken voor de verschillende oproepen van overheden om de situatie in Ter-Apel blijvend te ontlasten.

een oproep aan college om zich met raad en daad in te zetten voor een betere spreiding over gemeenten in het land en de wettelijke mogelijkheden daartoe zoveel mogelijk te bevorderen

De motie is aangenomen

tekst motie

Motie – oproep over aanhoudende situatie Ter Apel
De gemeenteraad van Assen, bijeen in vergadering op 21 december 2023,
Overwegende dat:
1. De problemen rond de opvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel inmiddels ruim twee jaar spelen;
2. We echter zien dat de noordelijke provincies, en in het bijzonder de gemeente Westerwolde, alleen staat in het oplossen van die landelijke problemen;
3. Een groot gedeelte van de Nederlandse gemeenten geen verantwoordelijkheid neemt voor het opvangen van asielzoekers, waardoor onder andere in Ter Apel een inhumane en problematische situatie ontstaat;
4. De noordelijke provincies, ook nu de winter valt, een groot aandeel nemen in het opvangen van asielzoekers als men dat afzet tegen de inwonersaantallen van de provincie;
5. Wij als gemeente Assen ook onze bijdrage blijven leveren in het bieden van asielopvang;
6. De spreiding van asielopvang over gemeenten in het land onveranderd nodig blijft;
7. Wij als gemeente Assen vinden dat vluchtelingen humaan moeten worden opgevangen.

Verzoekt het college om:
1. Publiekelijk steun uit te spreken voor de verschillende oproepen van overheden om de situatie in Ter Apel blijvend te ontlasten ;
2. Zich met raad en daad in te zetten voor betere spreiding over gemeenten in het land en de wettelijke mogelijkheden daartoe zoveel mogelijk te bevorderen;