In gesprek met de informateur

Zaterdag 26 maart spraken Mattijs Loor en Suzan Kemperman namens de D66-fractie met informateur Paul Smeulders. In het gesprek lichtten zij de voorkeuren van D66 voor de vorming van een nieuw stadsbestuur toe. Informateur Smeulders hoopt binnen enkele weken met een advies te komen hoe het bestuur van Arnhem voor de komende vier jaar vorm kan krijgen.

Onze beantwoording

Informateur Smeulders (GroenLinks) legt alle fracties een zestal vragen voor over inhoudelijke prioriteiten en de samenstelling van het stadsbestuur. Onze volledige beantwoording is hier te downloaden.

Inhoudelijke prioriteiten

De fractie geeft aan de woningbouwopgave, kansengelijkheid en een duurzame toekomst als inhoudelijke prioriteiten voor een nieuw stadsbestuur te zien. D66 staat voor een stad waar iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn. Samenwerking met PVV en Forum voor Democratie sluit de fractie daarom uit.

Ook heeft D66 uitgesproken dat de plannen van een nieuw stadsbestuur toekomstbestendig moeten zijn: we willen rekening houden met het belang van toekomstige generaties, zowel in hoe de stad zich ontwikkeld als waar het gaat om de gemeentefinanciën.

Een nieuw college

De uitslag van de verkiezingen past goed bij het programma van D66. Als tweede partij zien we het als onze verantwoordelijkheid bij te dragen aan de vorming van een nieuw college. Daarvoor staan ervaren wethouders-kandidaten klaar.

We zijn bereid samen te werken met alle partijen die net als D66 op een vooruitstrevende manier willen bouwen aan een mooier en toekomstbestendig Arnhem, waar iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn. Inhoudelijke keuzes voor de stad moeten leidend zijn in de vorming van een coalitie. En er moet uitzicht zijn op een goed functionerend college met voldoende stabiliteit
en bestuurlijke ervaring.

Transparant proces

D66 kiest voor een transparant proces. Alle raadsleden hebben een rol in het stellen van prioriteiten voor de komende periode en inbreng vanuit de stad kan daarbij waardevol zijn. Deze prioriteiten kunnen een plek krijgen in een raadsagenda, als daarvoor voldoende draagvlak bestaat.

Een coalitieakkoord vormt basis voor de onderlinge samenwerking tussen collegedragende partijen. Wat D66 betreft is dat een compact akkoord op hoofdlijnen. Van gesprekken daarover moeten achteraf de verslagen openbaar worden.

D66 heeft de verwachting dat de komende periode op een constructieve wijze wordt samengewerkt tussen partijen in de raad en dat snel een nieuw stadsbestuur kan worden gevormd.