Mens in samenleving; bestuur en participatie

Een mens is een sociaal wezen. Een mens vertrouwt op anderen om te kunnen leven en om te kunnen samenleven.

Kwaliteit van bestuur

Het feit dat ieder mens verschillend is maakt niet alleen dat iedereen een verschillende behoefte heeft, maar ook dat iedereen verschillende kwaliteiten heeft. Wij proberen zo veel mogelijk op die individuele behoeftes in te gaan, maar ook en vooral van al die individuele kwaliteiten gebruik te maken.

De kwaliteit van bestuur is daarbij een belangrijke factor. Ter ondersteuning daarvan zijn wij een voorstander voor een zo breed mogelijke inzet van inwonersparticipatie. Door het gebruik van de kennis van de inwoners kan er niet alleen efficiënter maar ook goedkoper gewerkt worden.
 
Aan de inwonerszijde wordt duidelijk gemaakt welke factoren een rol spelen en welke keuzes gemaakt kunnen en moeten worden. Dit leidt tot een beter begrip en zorgt voor een grotere betrokkenheid. Inwonersparticipatie kan zowel intensief, in direct gesprek met de inwoners, als extensief, middels online participatie, plaats vinden.

D66 denkt hierbij aan de volgende mogelijkheden:

Buurtbegrotingen
en buurtbudgetten

Buurtbewoners beslissen zelf over de besteding van een deel van het geld voor hun buurt.

Coöperatieve
wijkraad

Een wijkraad die bestaat uit ingelote bewoners en een wijkpanel dat digitaal meedenkt. Deze wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk.

Uitdagingsrecht
‘Right to Challenge’

Kan het beter? Doe het beter! Het recht de gemeente ‘uit te dagen’ bestaat, maar wordt nog te weinig gebruikt. Wijkraden en maatschappelijke organisaties kunnen de gemeente uitdagen als zij menen lokale voorzieningen beter, anders of goedkoper en met meer draagvlak uit te kunnen voeren dan de gemeente. De gemeente draagt middelen en verantwoordelijkheden over. De gemeente brengt dit recht frequent onder de aandacht van inwoners en maatschappelijke organisaties (en daagt ook zelf uit). Dit ‘uitdagingsrecht’ beslaat in principe elke uitvoeringstaak, dus ook die binnen het Sociaal Domein.

Referendum

De mogelijkheid van een referendum verstevigt de democratie en ondersteunt de betrokkenheid van de inwoners. Ook in Aalsmeer moet er e een mogelijkheid komen voor het organiseren van referenda. We kiezen hierbij uit een van de bestaande voorstellen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bestuurscultuur

Om een tot een duurzaam en effectief bestuur te komen moet er meer nadruk worden gelegd op de manier waarop e bestuurd wordt. Er zijn veel onderdelen die tezamen deze cultuur vormen. Buiten de algemene ‘menselijke maat’ leggen we hierbij de nadruk op drie aspecten:

  • communicatie  er moet een duidelijke lijn  komen in de communicatie tussen gemeente en inwoners. Er dient een communicatieprotocol te komen waarop bestuurders en ambtenaren kunnen terugvallen. Dit protocol is uitdrukkelijk bedoeld om op terug te vallen in uiterste gevallen, en niet als bindend voorschrift voor normale communicatie; we zijn uitdrukkelijk tegen een te sterke formalisering van communicatie;
  • effectieve participatie bij de start van projecten en/of beleidsaanpassing moeten inwoners en andere stakeholders een duidelijke rol krijgen die meer is dan informeren/adviseren en minimaal het niveau van co-creatie in zich heeft;
  • integraal en opgavegericht werken integraal en Opgavegericht werken is onderdeel van de heersende bestuurscultuur, maar ook de cultuur binnen de ambtelijke organisatie. Deze begrippen moeten leven in de hoofden en harten van zowel de bestuurders als de ambtenaren.

Kinderburgemeester
en kinderraad

De kinderburgemeester en kinderraad betrekken de jeugd al op jonge leeftijd bij de democratie. Hierdoor wordt het concept ‘democratie’ tastbaar en leert het de deelnemers en hun omgeving wat democratie inhoudt en wat het belangrijk maakt. We blijven de kinderraad ondersteunen en pleiten voor een grotere interactie met de gemeenteraad, bijvoorbeeld door het houden van gemeenschappelijke sessies.

Wijkagent

De wijkagent dient zichtbaar te zijn in de wijk. Per fiets of te voet is deze direct voor de inwoners aanspreekbaar en op de hoogte van de zaken die spelen in de wijk. Administratieve redenen of – verplichtingen kunnen geen reden zijn dat de wijkagent niet in de wijk rondloopt. Administratie is een zaak van de politieorganisatie en niet van de individuele agent. De wijkagent hoort op straat en de politieorganisatie zal worden aangesproken waar dit onvoldoende plaats vindt.

Ondermijning

Ondermijning is het gebruik door criminelen van legale structuren in de samenleving voor hun activiteiten. Het tast de veiligheid en democratie aan. D66 vindt het belangrijk dat de inwoners en ondernemers goed op de hoogte zijn van de risico’s hiervan. Wij willen daarom meer voorlichting over dit onderwerp. Met de politie moet gekeken worden naar de mogelijkheden van meer fijnmazige handhaving in de wijken. Ook moet er een anoniem meldpunt komen.

Integratie

Inwoners die nieuw zijn in de gemeente krijgen een welkomstpakket met basisinformatie over Aalsmeer. Dit pakket bevat de onder meer alle relevante adressen van de gemeente, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties en een beknopte geschiedenis van Aalsmeer en de wijk of buurt waar men komt wonen. Waar nodig zal er naast de Nederlandse taal de informatie in het Engels worden weergegeven en waar passend en mogelijk in de moedertaal van de nieuwkomer.

Non-discriminatie
en emancipatie

Discriminatie op welke grond dan ook is bij wet verboden. Dit formele verbod wordt in de praktijk nogal eens genegeerd. Officieel is er dan wel geen sprake van uitgesproken discriminatie, maar in de dagelijkse praktijk ‘op straat’ vindt het ook in de gemeente Aalsmeer plaats.

De gemeente zal initiatieven ontplooien en ondersteunen die:

  • deze dagelijkse vorm van discriminatie, en belediging, zal tegengaan. Hierbij wordt een ‘nul-tolerantie beleid’ gevoerd, aangezien een voortduren van deze uitingen ingaan tegen een van de grondrechten zoals neergelegd in de grondwet;
  • de emancipatie van achtergestelde groepen bevorderen.